YouVersion Logo
Search Icon

Juan 1

1
Pueyaso Rupaa jatasacari pueyanora
1Paari Jesucristojiniji niishiyani taamuecateja na Que Pueyasoni. Naaratej, Jesucristoori sesojosaaquiaari “Pueyaso Rupaa”. Nojuajaari tari pueyaracaanu quijia, jiya quiyaquishacarijia. Na Que Pueyasota quijiaari. Pueyaso quijiajaariuhuaj. 2Jiya coteesacari, nojuajaari na Que Pueyasota quiriquiaa. 3Na Queeri na shipinitiquiaari puetunu casaajanaa. Puetunu casaajanaari na shipinishano. Maja tamonu shipininia quiniu socua. 4Nojuajaari quijiajuhuanajaj. Naaratej, nojuajaari na naata pueya jiuujia cuhuatanu, pueyaracaanu rishijia nojori quiniuriajuhuaj. 5Jesucristoori cuhuashiqui quijia. Naaratej, na rupaata poojia cuhuataari. Saniniuujia, Sesaacaari ninishiqui quijia. Naajaa, majaari na naata Pueyaso Rupaa na shocotanu. 6Pueyasoori quiari naataja tamonu pueyano jiyaroquiaari, Neyanujiniji pohuatariquiano. Na sesa quiquiaari Tiuquinijiona Juan. 7Pueyasoori na jiyaroquiaari pueya na niishitiniuria cante Jesucristoni, pueya tiuuniuria Jesuucua, nojori jiuujia na cuhuatanura. 8Juanri maja pueya jiuujia cuhuatana. Nojuajaari Jesucristojiniji pohuataquiaari pueya niishiniuria cante saniya poojia cuhuatana cutarani. 9“Pueyaso Rupaari” seetanu poojia cuhuatanajanaa. Nojuajaari Jesucristo. Jiyocua niquiaariiri puetunu pueyajanaa niishiniuria cante Pueyasoni.
10“Pueyaso Rupaari” mijiria rucuanejojua quiquiaari. Pueyari tama nojori Shipininiajaaja niishiyaquiquiaari. 11Tama na saquiriojosano Israel pueyacua niquiaariiri. Nojoriiri na tamacaquiaari saaja. 12Saaja noojiaqueya pueyari nocua tiuuquiaari. “Pueyaso Rupaari” cuno pueya jiyatequiaari Pueyaso muerasura nojori quiniuria. 13Nojoriiri Pueyaso jatanishano, seetanujuanaa na muerasu nojori quiniuria. Pueyaso saquiriojosano pueyajiniji pueyano supuesacari, cunoori maja na naata na jiyatenu Pueyaso pueyano na quiniuria. Pueyari maja na naata muetunu tariucua Pueyaso pueya. Naajuhuaj, pueyanoori maja na naata tama na cuaqueyajaaja jiyatenu Pueyaso pueyano na quiniuria. Pueya cutaraari Pueyaso muerasura jataquiaa Neyanuucua nojori tiuushacari saaja.
14“Pueyaso Rupaari” seetanujuanaa pueyanora jataquiaari mijiria na quiniuria. Nojuajaari Jesucristo. Canaata quiquiaariiri. Canaari na cumaacata na miijiosano niquiquiaarini. Jiyanohua maninia quiquiaariiri. Na Que Pueyasoori na cumaquijia jiyanohua maninia na miiniuria, Neyanuniyojua na quishacari. Nojuajaari saaja seetanu rupaajanaa sequeja Pueyasojiniji. Jiyanoojia quijiaari. 15Tiuquinijiona Juanri Jesucristojiniji pohuataquiaari pueya niquiara. Jiyanohua na rupaa paaretaquiaariiri pueya tojitianura nojuaja. Naa sequejaari:
—Janiyacuajaari nojuajiniji nia pohuatajani, janiya jaara nia sequejani: “Tamonu pueyano cua nuhuaji niniutianiya”. Nojuajaari jiyaniijiajanaa cutara janiyajiniji. Nojuajaari tari quijia cua quiyaquishacarijia.
Juanri naa pohuataquiaari Jesucristojiniji.
16Jiyaniijiajanaa Jesucristo quiniuucua, puetunu pajaniyajanaari na jiitiasanojiniji masequiaani. Jiyanohua capora na quiniuucua, nojuajaari pueyaracaanu pa cumaquiquiaa. 17Pueyasoori supuetana Moisés naajiotequiaari na rootasano pajaniyara. Cunoori maja na cumaquiniu quiquiaari pajaniya. Quiarijia saniniuujia, pa panijia Pueyaso quiniuucua, nojuajaari Neyanujuanaa jiyaroquiaari pocua, pa jiyanooshaanura, naajuhuaj, seetanu rupaajanaa pa niishiniuria nojuajiniji. 18Majaari quenaaja tamonu pueyano niquiniu quijia Pueyaso. Neyanu, cante na Que shuriucua quijiacuajani, nojuajaari na Que pa niishitioquiaari.
Tiuquinijiona Juan pohuatasano Jesucristojiniji
(Mt 3.11-12; Mr 1.7-8; Lc 3.15-17)
19Jerusalén tiacajinijinio canaa Judiocuaca camarucuaari na pueya jiyaramiquiquiaari Tiuquinijiona Juancua, nojori nequesoreenura Juan cante nojuajani. Nojori jiyaramiquishano pueyari quiquiaari supuetana Leví niquiohuacuajinio supueno pueya. Noojiaqueya cuno pojorijinijinioori quiquiaarijiuhua pueyacuara secojonaa pueya. 20Nojori nequesotasacari Tiuquinijiona Juan, nojuajaari maja quenaaja na seetanu quiquiaari cante nojuajani. Seetanujuanaa naa nojori sequequiaariiri:
—Janiyari maja Pueyaso Jiyarosano Cristoni.
21Cuno pueyari socua na nequesotarohua:
—¿Canteeri quiajaniyani? ¿Quiaa jiyoteeri Pueyaso sequesano caminiujiunia Elías soj? ¿Quiaa jiyoteeri samiitiarohuacuaa?
Tiuquinijiona Juanri saaja nojori riucuaree:
—Maja. Janiya maja supuetana Elíasni.
Cuno pueyari socua na nequesotarohuacuhuaj:
—¿Quiaa jiyoteeri Pueyaso sequesano caminiujiunia, nooj tariucuacaanu sequesaaquiaari niriquianotej?
Juanri saaja nojori riucuaree:
—Maja.
22Cuno pueyari socua na sequeree:
—Canaa quia pohuatareja, ¿cante quiajaniyani? Canaacua saniniuujia canaa camarucua pohuatasuhuanijia.
23Juanri saaja naa nojori riucuaree:
—Janiyacuajaari nooni, cariiquia jiyajinia nacajatej, taa supuetana Isaías juhuacarijia naajiotaquiaari janiyajinijicuajani: “¡Jiyaniijiaacuaji nia nuunore maninia! ¡Maja shuutiuniu!”
24Jiyacaritij, Fariseocuaca camarucua jiyaramiquishano pueyari Tiuquinijiona Juan nequesotaree:
25—Quiaa jaara quiyaquiri Cristo, Elíasjuhuaj, cuno tariucuacaanu sequesaaquiaari niriquiano Pueyaso sequenu panishano caminiujiuniatej, ¿casaara pueya quia tiuquinijiya moojiniacuaraarini?
26Juanri nojori riucuaree:
—Janiyari nareja moojinia tiuquinijiya pueyani. Saniniuujia, tamonuuri niya quiya, nia niishiyaquishoojua. 27Nojuajaari cua nuhuaji niniutianiya. Nojuajaari Jiyaniijiajanaa cutara. Majaari quenaaja cua naata na seru quiniu na sapatu neyocua cua saacatanura nera.
28Naa cuno pojori nequesoreesacari Tiuquinijiona Juantej, cunoori quiriquiaa Betania jiyanishano tiacajinia, Jordán moo taquijiria, tee cuniqui Juan tiuquinijioriquiaa moojinia pueyacuajani.
Jesu juhua Pueyaso borregoniyojua pocuara mosaariquiano
29Tariqui saniniuujia, Tiuquinijiona Juanri Jesu niquirii nocua niyano. Juanri naa sequeree canaa niquiara:
—Paari pueyaracaanu mooquiaa borregohuani Pueyaso jiyanooniuria pajaniya. ¡Nia niquiri! ¡Cuno cumaji canujiyani, cunoori Pueyaso Jiyarosano, juhua borrego puetunu pueyacuara mosocoriquiano, seetanujuanaa sesa pa miishanojiniji pa jiyanooshaanura! 30Janiyacuajaari nojuajiniji nia pohuatajani janiya jaara nia sequejani: “Cua nuhuaji niniutianiyari Jiyaniijiajanaa cutara. Nojuajaari tari rishijia cucuaji cua quiyaquishacarijia”. 31Janiyari na niishiyaquijiajuhuaj, cante nojuajani. Naajaa, janiyari parta Israel pueya tiuquinijioquiaa moojiniani, noojia nojori jeenucuanura, Pueyaso Jiyarosano nojori niishiniuria cutara.
32Tiuquinijiona Juanri pueya sequereejuhuaj:
—Janiyari Pueyaso Sohuanu niquiriucuaani jiyocuacaanuji roseyano nocua juhua mococoonu. Nocua tiuushiiri. 33Cuno, cua jiyaroquiaari pueya cua tiuquinijionura moojiniani, nojuajaari cua sequequiaari: “Quiaa jaara cua Sohuanu niquiri pueyanoocua roseyano, nocua na tiuuniuria, quiocua niishiri, cunocuajaari cua sequesano quiajaniya. Nojuajaari cua Sohuanu tiuquinijionutaniya pueya jiuujiajinia cutara, seetanujuanaa cua muerasu nojori quiniuria”. Nojuaja jaara naa cua sequeyaquiquiaari, janiya maara na niishiyaquiquianuni. 34Janiyacuajaari tari na niquiquianuni. Naaratej, janiyari saniniuujia nia pohuataani pueyanaa, ¡nojuajaari seetanujuanaa Cristo, Pueyaso Niyanu!
Coteenujuanaa Jesu pueyajiniji pohuatasano
35Tariqui, Tiuquinijiona Juanri tii quishiiquiuhua caapiqui na pueyata. Janiyari niquiriyatu cuno caapiqui pueyanojinijinio quiriquiaani. 36Tiuquinijiona Juan jaara Jesu niquiquiaari shocoyano, jiyacari canaa sequereeri:
—¡Nia niquiri! Cunoori cua sequesano niajaniya, Pueyaso Jiyarosano pocuara mosocoriquiano juhua borrego, sesa poojia seque jeequesaanura.
37Naa canaa tojishacari Juan sequesanotej, canaari Jesu nuhuajiquiaarini. 38Jesuuri canaacua tacateree. Canaa na niquishacari na nuhuaji sacuaano, canaa sequereeri:
—¿Casaa nia paniyani?
Canaari na sequereeni:
—Niishitiojonanaa, ¿tee quia maquequiaacuaani?
39Jesuuri canaa riucuaree:
—Miji. Nia niquiquii.
Canaari nata quiaareeni. Canaari na quijia niquitiushiini. Tari pananu piriuushacariiri quiriquiaa jiyacari. Cunora, canaari tii maquetusee Jesutani.
40Tiuquinijiona Juan niquitiniuucua Jesu canaa, canaari Jesu nuhuajiquiaarini. Andrésri cua cojiriquiaa. Andrésri tarajanu jiitiaja. Na sesaari quijia Simón Pedro. 41Tariquiicuaji, Andrésri ritia tarajanu Simón pajenuucua quiaquiaari. Na riuriatasacari, na sequereeri:
—¡Cua tarajanunaa, canaari Cristo niquiriquiacuaani, tariucuacaanu Pueyaso sequesano na jiyarosocoriquianotej!
42Na nuhuaji, Andrésri tarajanu Simón jiyataaree Jesuucua. Jesu niquishacari Simón, na sequereeri:
—Quiaacuajaari Simón, Juan niyanu. Quiarijia saniniuujia, quia sesaari quiniutianiya Cefas.
Griego rupaajinia, nioori sequeya Pedro. Pedroori saniniuujia pueyano rupaajinia sequeya “Saajia”.
Jesu saquiriojosacari Felipe, Natanaelnio
43Tariqui, Jesuuri Galilea jiyajiniara quiariquiaa. Felipe riuriatamaari. Na sequereeri:
—Cua tarajare cua pueyano quia quiniuria.
44Felipeeri nata quiaaree. Nojuajaari Betsaida tiacajinijinio quiquiaari. Andrésri tarajanu Pedrota cuno tiacajinijinio quiquiaarijiuhuaj. 45Na nuhuaji, Felipeeri Natanael pajeree. Na riuriatasacari, na sequereeri:
—¡Canaa noo pueyano niquiriini, Moisés nojuajiniji naajiotaquiaari tariucuacaanutej! Tariucuacaanu Pueyaso sequesano caminiujiuniaa pueyari nojuajiniji naajionuutaquiaarijiuhuaj. ¡Nojuajaari Nazaret tiacajinijinio Jesu, José niyanu!
46Natanaelri saa riucuareejaa:
—¡Jaj! ¿Na naatate maninia miijia pueyano supuenujuaara cuno sesa miijiaca Nazaret tiacajiniji?
Felipeeri na sequeree saaja:
—¡Miji! ¡Pa niquishii!
47Jesuuri Natanael niquirii nocua niyano. Na sequereeri:
—Nio pueyanoori seetanu pa supuetana Israel niquiohuacuajinio supuenojuanaa cutara. Majaari na niishiniu sapojonu.
48Natanaelri na sequeree:
—¿Taa quia niishiya janiyarini?
Jesuuri na riucuaree:
—Felipe sequeyaquishacarijia quiajaniya cucua quia niniuria, janiyari tari quia niquirii coojiatani, higo naana pajama tateyano.
49Natanaelri shiriiquirii. Jesu sequereeri:
—Niishitiojonanaa, ¡quiaacuajaqui Pueyaso Niyanu! ¡Quiaari parta Israel pueya jiyaniijiaranojuhuaj!
50Jesuuri na sequeree:
—¿Quiaateeri cucua tiuuquii shusha saaja cua sequesacari quiajaniya: “Quia niquirii higo naana pajama tateyanonijia”? Seetanujuanaa quia sequeyanijia, quiaari na nuhuaji cua cumaacata cua miijiosano niquiniutianiya cutara.
51Jesuuri cuniqui quiniaa pueya sequereejuhuaj:
—Seetanujuanaa nia sequeyanijia, niaari jiya cajiniocua niquiniutianiya riateno. Pueyano cua quishacari, niaari Pueyaso seya niquiniutianiya cucua roseetaano, cucuaji taqueetaanojuhuaj.

Currently Selected:

Juan 1: arl

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy