YouVersion Logo
Search Icon

Mateo 1

1
Jesucristo supuetanaajiniji pohuatasano
(Lc 3.23-38)
1Jesucristoori supuetana Abraham jiuhuacuajinio supueno quiquiaari, supuetana David niquiohuacuajinionio. Nioori Jesucristo supuetanaa sesaca. Naa quiquiaaritij:
2Abrahamri Isaac que quiquiaari. Isaacri Jacobo que quiquiaari. Jacoboori Judá que quiquiaari, tapueyocuaca quejuhuaj. 3Judaari Fares que quiquiaari, Zara quejuhuaj. Cuno pojori nucuaari quiquiaari Tamar, Judá niquiocua. Faresri Esrom que quiquiaari. Esromri Aram que quiquiaari. 4Aramri Aminadab que quiquiaari. Aminadabri Naasón que quiquiaari. Naasónri Salmón que quiquiaari. 5Salmónri Booz que quiquiaari. Booz nucuaari quiquiaari Rahab. Boozri Obed que quiquiaari. Obed nucuaari quiquiaari Rut. Obedri Isaí que quiquiaari. 6Isaiiri David que quiquiaari. Davidri Israel pueya jiyaniijia quiquiaari. Davidri Salomón que quiquiaari. Salomón nucuaari coteenu quiquiaari Urías niquiocua.
7Salomónri Roboam que quiquiaari. Roboamri Abías que quiquiaari. Abíasri Asa que quiquiaari. 8Asaari Josafat que quiquiaari. Josafatri Joram que quiquiaari. Joramri Uzías que quiquiaari. 9Uzíasri Jotam que quiquiaari. Jotamri Acaz que quiquiaari. Acazri Ezequías que quiquiaari. 10Ezequíasri Manasés que quiquiaari. Manasésri Amón que quiquiaari. Amónri Josías que quiquiaari. 11Josíasri Jeconías que quiquiaari, tapueyocuaca quejuhuaj. Jiyacaritij, Israel pueyapueeri quioosaaquiaari Babilonia jiyajiniara. 12Babilonia jiyajinia, Jeconíasri tii mueratequiaari Salatiel. Salatielri Zorobabel que quiquiaari. 13Zorobabelri Abiud que quiquiaari. Abiudri Eliaquim que quiquiaari. Eliaquimri Azor que quiquiaari. 14Azorri Sadoc que quiquiaari. Sadocri Aquim que quiquiaari. Aquimri Eliud que quiquiaari. 15Eliudri Eleazar que quiquiaari. Eleazarri Matán que quiquiaari. Matánri Jacobo que quiquiaari. 16Jacoboori José que quiquiaari. Joseeri María niyaca quiquiaari. Cuno Maríari Jesu nucua quiquiaari. Jesu sesa tarajanuuri quiquiaari Cristo. Nioori pueyano rupaajinia sequeya “Pueyaso jiyarosano Jiyaniijiarano”.
17Naacuajitij, Abrahamjiniji, catorce supuetanaari quiquiaari Davidta. David nuhuaji, socua catorce supuetanaari quiquiaari. Jiyacaritij, Israel pueyapueeri quioosaaquiaari Babilonia jiyajiniara. Babilonia jiyajiniara nojori quioosaanu nuhuaji, socua catorce supuetanaari quiquiaari Cristo jaara rasaaquiaari.
Jesucristo rasacari pohuatasano
(Lc 2.1-7)
18Naa quiquiaariti Jesucristo rasacari: na nucuarano Maríari tari Joseeta camiriquiano quiquiaari. José numuetuqueyaquishacarijia María, Maríari tariucua manajaraca quiriquiaa. Pueyaso Sohuanucuajaari na manajetequiaari. 19Neyacarano José jaara niishiquiaari necorano tariucua manajaraca quiya, nojuajaari jiyanohua niishiriojoriquiaa na cartenura jiyasohuaja. Nojuajaari jiyaniquiaari tamonu jiyoteeri na manajoree. Joseeri maninia pueyano quiquiaari. Majaari María na cararonu paniniu quiquiaari pueya niquiara. 20Naa José niishiriojosacari na cartenura juucuatej, Pueyaso seruuri nocua muetaquiaari na maquenujinia. José sequereeri:
—Supuetana jiyaniijia David niquiohuacuajinio supueno Joseenaa, María quia camiri naajaa. Maja quia puerenu. Pueyaso Sohuanucuajaari na manajorucuaa. 21Maríari neyanu ranutaniya. Quiocua na sesojore “Jesu”. Sesa na pueya miijiosano tuujunutaniya nojori jiuujiajinijiiri. Naaratej, na sesaari quiniutianiya “Jesu”.
22Jesu rasaanuuri naa quiquiaaritij, tariucuacaanu pueyara Pueyaso sequesano caminiujiunia pohuatasano tohuateenura. Pueyasoori naa na pohuataniquiaari jiyanohua tarijiatej:
23“Nia tojiri. Niyacoori manajenutaniya. Neyanu ranutaniyari. Na sesojonutaniyari ‘Emanuel’”.
Nioori pueyano rupaajinia sequeya “Pueyaso pata quiyani”.
24José niucuasacari, nojuajaari naa miiquiaaritij taa Pueyaso seru sequequiaari nojuacuajani. María riquiaariiri na tiajiniara necocuara. 25Nojoriiri maja na quiniu quiquiaari juhua seetanujuanaa camitioono, María jaara raquiaari neyanujuaatijia. Jaara na raquiaari, na sesojoreeri “Jesu”.

Currently Selected:

Mateo 1: arl

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy