YouVersion Logo
Search Icon

Ja̰ 1

1
Ja̰ lé to njekɔrgoo néra Jeju lé
1Kédé gə́ dɔtar TA si keneŋ. TA neelé si gə Ala ləm, TA neelé to Ala ləm tɔ. 2Yeḛ nja si gə Ala kédé gə́ dɔtar. 3Yeḛ ɓa unda néje lai-lai, né gə́ rara kara yeḛ ɓa to njerea. 4Kəmə lé ḭ rəa’g tɔɓəi kəmə lé to lookàr gə́ àr dɔ dəwje’g. 5Lookàr neelé inja loondul’g njai-njai, loondul lé oma̰ səa nɛ oma̰ səa pi.
6Diŋgam kára gə́ Ala ula lé ria lə Ja̰ . 7Yeḛ ree gə mba to njekɔrgoo néra lə lookàr lé mba kar dəwje lai d’ɔm ne meḛ dee dəa’g. 8Ja̰ lé to lookàr lé el nɛ yeḛ ree gə mba kɔr goo lookàr neelé. 9Lookàr lé ɓa to lookàr gə́ gəd gə́ ar loo inja ne kəm dəw gə́ rara gə́ d’ojee dɔ naŋg nee.
10Yeḛ neelé si naŋg nee ləm, yeḛ unda naŋg nee gə néje lai gə́ to keneŋ ləm tɔ nɛ kəm dəwje gə́ dɔ naŋg nee inja dəa’g bèe el. 11Yeḛ ree rɔ dəwje ləa gə́ gəd-gəd ya nɛ deḛ d’wá gə́ rɔ dee’g el. 12Nɛ dəwje gə́ rara ɓa gə́ d’wá gə́ rɔ dee’g d’unda meḛ dee dɔ ria’g ndá yeḛ nja ar dee siŋgá gə mba kar dee tel to ne ŋgan-Alaje. 13Gin koji lə debeeje neelé ḭ məs dəw əsé malee gə́ rəa el nɛ gin koji dee lé to ka̰ Ala nja.
14TA lé tel to darɔ dəw ndá yeḛ ree si mbuna sí’g. Noji gə kankəmta taa rəa pəl-pəl. Jeḛ lé j’oo rɔnduba ləa gə́ ka̰ ŋgon gə́ gəd-gəd gə́ to darɔ Bɔbee lé ya. 15Ja̰ lé ɔr ginta ləa gə ndia gə́ boi wəl pana: Dəw neelé to yeḛ gə́ ma m’ula sí ta ləa kédé m’pana: Yeḛ gə́ ree goom’g lé undam yiu-yiu mbata yeḛ nja to gə́ kédé gə́ dɔtar ɓa ma m’oré gée ɓəi.
16Jeḛje lai lé n’taaje meemaji ləa gə́ taa rəa pəl-pəl ləm, gə noji gə́ orè dɔ maree-maree ləm tɔ. 17Mbata ləw lé Moyis ree gə godndu ar sí nɛ noji gə kankəmta lé Jeju Kristi ɓa ree ne. 18Dəw kára kara ila kəmee dɔ Ala’g nda̰ el ɓəi. Nɛ Ŋgon gə́ kára ba gə́ to ŋgon mee Bɔbee lé ɓa ar kəm dee ti dəa’g təsərə ya.
Ja̰ Njera-batɛm riba dɔ Jeju lé
Mat 3.1-12, Mar 1.1-8, Lug 3.1-18
19Aa ooje, taje gə́ Ja̰ ula njékinjanéməsje gə Lebije gə́ Jibje gə́ d’isi Jerusalem d’ula dee rəa’g gə mba kar dee dəjee pana: See i to nawa. 20Yeḛ ula dee njai ɓó kusu dɔ rəa el ləm, yeḛ ɔr taree woḭ ləm tɔ pana: Ma lé m’to Kristi el nja.
21Deḛ dəjee tɔɓəi pana: Bèe ŋga see i to gə́ dəw gə́ banwa. See i ɓa to gə́ Eli lé wa.
Yeḛ pana: Ma m’to yeḛ el.
Deḛ dəjee pana: See i to gə́ njetegginta lé wa.
Yeḛ ila dee keneŋ tɔɓəi pana: Ma m’to yeḛ el tɔ .
22Deḛ dəjee tɔɓəi pana: Bèe ŋga, see i lé to gə́ na̰ ɓəi wa. Jeḛ lé jeḛ ndigije kooje gə mba tel kaw kulaje ne deḛ gə́ d’ula sí lé. See gə́ ndui-i’g lé i a pa banwa.
23Yeḛ ula dee pana: Ma nja m’to ndu yeḛ gə́ njekilamber gə́ dɔdilaloo’g pana: Gɔlje rəw lə Mbaidɔmbaije lé areeje aar dana njoroŋ. (Njetegginta gə́ ria lə Esai lé pa bèe.)
24Deḛ gə́ d’ula dee rəa’g neelé to gə́ Parisiḛje. 25Deḛ dəjee ta kára nja tɔɓəi pana: Ŋga i lé to gə́ Kristi el ləm, Eli el ləma, njetegginta el ləm tɔ, ŋga see ban ɓəi ɓa i ra dəwje batɛm ɓəi wa.
26Ja̰ ila dee keneŋ pana: Ma lé mán ɓa m’ra ne dəwje batɛm, nɛ dəw kára aar mbuna sí’g nɛ seḭ gəreeje el. 27Yeḛ nja ɓa ree goom’g nɛ ma m’as tudu markob ləa el.
28Néje lai neelé teḛ mee ɓee gə́ Betani kel gir baa gə́ Jurdɛ̰ loo gə́ Ja̰ ra dee batɛm keneŋ lé.
Jeju to Ŋgon badə lə Ala lé
29Bèlè lookàree Ja̰ oo Jeju si aw gə́ rəa’g ndá yeḛ pana: Aa ooje, Ŋgon badə lə Ala gə́ a gə kɔr kaiya naŋg neelé. 30Yeḛ nja ɓa ma m’ula sí ta ləa kédé m’pana: Dəw kára gə́ ree goom’g lé undam yiu-yiu mbata yeḛ nja to gə́ kédé ɓa ma m’oré gée ɓəi. 31Ma lé m’gəree el nɛ ma m’ree m’ra dəwje batɛm gə mán mba riba ne dəa kar Israɛlje gəree ne.
32Ja̰ ɔr ginta nee pana: Ma m’oo Ndil ḭ dara nar asəna gə dərnda ree si dəa’g. 33Ma lé m’gəree el nɛ yeḛ gə́ ulam mba ra dəwje batɛm lé yeḛ nja ulam pana: Dəw gə́ m’a koo Ndil wa naŋg dəa’g si ndá to yeḛ gə́ a ra dee batɛm gə Ndilmeenda lé nja kən. 34Ma lé m’ée bèe ndá m’ɔr ginta neelé m’pana: Yeḛ to Ŋgon-Ala lé nja.
Njékwakila Jejuje gə́ dɔtar lé
35Bèlè lookàree, Ja̰ gə njékwakiláje joo d’aar. 36Loo gə́ yeḛ un kəmee tar oo Jeju a gə dəs ndá yeḛ pana: Aa ooje, Ŋgon ɓad lə Ala lé aw’n.
37Njékwakila Ja̰je gə́ joo d’oo ta nee gə́ yeḛ ula dee lé ndá d’ḭ d’aw goo Jeju’g. 38Jeju kel gée oo dee d’orè gée ndá yeḛ dəji dee pana: Seḭ lé see saŋgje na̰ ɓəi wa.
Deḛ d’ilá keneŋ pana: Rabi, (tel ta koji sí pana: Mbai), see loo-sii ɓa ra wa.
39Yeḛ ula dee pana: Gə́ reeje ndá seḭ a kooje ɓəi.
Deḛ d’aw d’oo loo-siée ndá nai səa keneŋ mbata ndəa neelé kàr aar dɔ kam’g ler.
40Andre, ŋgoko̰ Simo̰ Piɛrə, to yeḛ gə́ kára mbuna dee’g joo gə́ d’oo ta lə Ja̰ ɓa d’ḭ d’aw goo Jeju’g ɓəi. 41Yeḛ dar ŋgokea̰ Simo̰ Piɛrə bus ulá pana: Jeḛ j’iŋga Mesi (gə́ ɓaree Kristi lé) mba̰.
42Yen ɓa yeḛ ɔr nea̰ aw səa rɔ Jeju’g. Jeju un kəmee ée ndá pana: I lé to Simo̰, ŋgon Junas. D’a ɓari Képas (tel ta koji sí ndá to kɔr mbal.)
43Bèlè lookàree Jeju ndigi kaw Galile ndá yeḛ iŋga Pilibə ulá pana: Gə́ ree goom’g.
44Pilibə lé to gə́ Besayida, ɓee lə dee-deḛ gə Andre gə Piɛrə to gə́ na̰’d. 45Pilibə lé iŋga Natanaɛl ndá ulá pana: Jeḛ lé j’iŋga yeḛ gə́ Moyis ndaŋg ta ləa mee maktub godndu’g ləm, njéteggintaje d’ɔr ta ləa ləm tɔ, to Jeju gə́ Najaret, ŋgolə Jisəb lé nja.
46Natanaɛl ulá pana: Najaret lé see né gə́ maji a kḭ keneŋ wa.
Pilibə ulá pana: Ŋga ree oo ɓa nà.
47Jeju oo Natanaɛl gə́ si aw gə́ rəa’g ndá yeḛ pata gə́ wɔji dəa pana: Aa ooje, yeḛ lé to kankəm dəw gə́ Israɛl gə́ nésukəmloo kára kara godo rəa’g.
48Natanaɛl dəjee pana: See loo gə́ ra ɓa i gərm keneŋ kédé wa.
Jeju tel ilá keneŋ pana, Loo gə́ i si gel kodé’g, Pilibə ɓari el nja ɓəi ma m’ooi.
49Natanaɛl tel ilá keneŋ pana: Rabi, i lé to Ŋgon-Ala nja, i to mbai lə Israɛlje nja tɔ.
50Jeju tel ulá pana: See i ar məəi to dɔm’g mbata kula gə́ ma m’ulai m’pana: Ma m’ooi gel kodé’g lé nja wa. I a koo néje gə́ boi ur dɔ néje’g neelé ɓəi.
51Yeḛ ulá tɔɓəi pana: Ma m’ula sí təsərə, ndɔ gə́ raŋg ndá seḭ a kooje kəm dara gə́ teḛ ar kuraje lə Ala gə́ dara d’al d’aw tar gə risi d’ur naŋg d’wa ne dɔ Ŋgon dəw lé .

Currently Selected:

Ja̰ 1: SBA2015

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy