YouVersion Logo
Search Icon

Matêwre 1

1
Apraãw kanrẽhã hkra nẽ htàmnhwỳjê nhĩxi
Rukre 3.23-38
1Amnepêm Jejus Kris kormã pika hwỳr wrỳk kêt ri hkukamã higêtjê nhĩxi na jajaja.
Wỳj ri higêtjê hõ nhĩxi na pre kêp Tawi.
Nẽ Tawi xwỳj ri higêt nhĩxi pê na pre Apraãw.
2Nẽ Apraãw kra na pre kêp Ijak.
Nẽ Ijak kra na pre kêp Jako.
Nẽ Jako hkra na pre kêp Juta mẽ htõjaja.
3Nẽ Juta hkra na pre wa kêp Pere nẽ Jera.
Nẽ Pere mẽ Jera wa katorxà na pre kêp Tama.
Nẽ Pere hkra na pre kêp Erõ.
Nẽ Erõ hkra na pre kêp Ari.
4Nẽ Ari hkra na pre kêp Amĩnatap.
Nẽ Amĩnatap kra na pre kêp Nasõ.
Nẽ Nasõ hkra na pre kêp Samõ.
5Nẽ Samõ hkra na pre kêp Poas.
Nẽ Poas katorxà na pre kêp Raap.
Nẽ Poas kra na pre kêp Opex.
Nẽ Opex katorxà na pre kêp Rutre.
Nẽ Opex kra na pre kêp Jese.
6Nẽ Jese hkra na pre kêp Pahihti Tawija.
Nẽ Tawi hkra na pre kêp Sarumãw.
Sarumãw katorxàja Uristi hprõ na pre. Tã nhũm pre Uristi ty nhũm Tawija hãmri mỳrpê Uristi hprõ ho hprõ nẽ kamã hkra. Nhũm wa hkraja kêp Sarumãw.
7Nẽ Sarumãw kra na pre kêp Ropã.
Nẽ Ropã hkra na pre kêp Apiasti.
Nẽ Apiasti kra na pre kêp Asti.
8Nẽ Asti hkra na pre kêp Josapa.
Nẽ Josapa hkra na pre kêp Jorã.
Nẽ Jorã hkra na pre kêp Ojis.
9Nẽ Ojis kra na pre kêp Jotã.
Nẽ Jotã hkra na pre kêp Akaj.
Nẽ Akaj kra na pre kêp Ejekis.
10Nẽ Ejekis kra na pre kêp Manase.
Nẽ Manase hkra na pre kêp Amõ.
Nẽ Amõ hkra na pre kêp Josis.
11-12Nẽ Josis kra na pre kêp Jekonĩs mẽ htõjaja.
Kormã mẽ htĩr ri na pre Papirõn nhõ xwỳnhjaja kot mẽ hkurê kaxàr kaxyw mẽ hwỳr hprõt nẽ mẽ unê. Ijaew piitã unênh pa nẽ ma akupỹm mẽ õ pyka hwỳr mẽ ho hapêx nhũm mẽ hpãnhã Papirõn kamã pa ho pa. Jakamã nhũm Josis mẽ hkra Jekonĩs mẽ htõjaja mẽ hipêêxà pyrà nẽ Papirõn kamã pa ho pa.
Nẽ Jekonĩs kra na pre kêp Saraxi.
Nẽ Saraxi hkra na pre kêp Joropape.
13Nẽ Joropape hkra na pre kêp Apiux.
Nẽ Apiux kra na pre kêp Eriakĩ.
Nẽ Eriakĩ hkra na pre kêp Ajo.
14Nẽ Ajo hkra na pre kêp Satok.
Nẽ Satok kra na pre kêp Akĩ.
Nẽ Akĩ hkra na pre kêp Eriux.
15Nẽ Eriux kra na pre kêp Eresa.
Nẽ Eresa hkra na pre kêp Matã.
Nẽ Matã hkra na pre kêp Jako.
16Nẽ Jako hkra na pre kêp Juje.
Nẽ Juje hprõ na pre kêp Marir.
Nẽ Marir Kra na pre kêp Jejus.
Mẽ kot kãm: “Tĩrtũm kot mẽ pakaxyw ãm xwỳnh” anhỹr xwỳnhta na pre.
17Nhũm Apraãw kanrẽhã axte axpẽn kanrẽhã mẽ àptàr nywjaja Tawija wỳr kêp 14. Nẽ Tawi nhĩrô pê Papirõn hwỳr mẽ hapêx kêt ri axpẽn kanrẽhã mẽ àptàr nywjaja mããnẽn kêp 14. Nẽ ra Papirõn kamã mẽ pa nhĩrô pê axpẽn kanrẽhã Jejus pê Tĩrtũm kot mẽ pakaxyw ãm xwỳnhta wỳr mããnẽn kêp 14. Ã na pre Jejus Kris xwỳj ri higêtjê nhĩxi anẽ.
Jejus Kris kator
Rukre 1.26-38; 2.1-7
18Tã ã mẽ hixi jarẽnh kot anhỹr kanrẽhã na pre ã Jejus Kris kator anẽ. Nhũm pre kormã Jujeja Marir o hprõ kaxyw. Nom kormã ho hprõ hkêt ri nhũm htujarô. Kormã hkukrit tã nhũm Tĩrtũm Karõ tanhmã ho nhũm htujarô. 19Hãmri nhũm Jujeja harẽnh ma nẽ tee ri hamaxpẽr nẽ htỳx nhãm mẽhõ kot kêp htu hã hkamnhĩx. Juje kot tãm amnhĩ nhĩpêx nẽ tãm hamaxpẽr jakamã tee ri kot ho hprõ hkukamã hamaxpẽr. Nẽ hamaxpẽr o:
—Nà pa mãn ixte hture hã. Nhãm mẽhõ ra kot ã hipêx anhỹr kênã. Nà kot paj ho ixprõ hkêt nẽ. Nom kot paj ixkwỳjê mã ã kot amnhĩ nhĩpêx anhỹr o amnhĩrĩt kêt nẽ. Kot paj anẽ nhũm mẽ kuma nẽ ho kapẽr punuj nhũm amnhĩ kamã hpijaàm tỳx nẽ. Ja pymaj kot paj ixkatàt kôt hkaga kurê kumrẽx. Nom ixkwỳjê hkàx ã hkaga. Anẽ.
20Nẽ ã hamaxpẽr anhỹrja o ra gõr nẽ nõ. Nhũm Tĩrtũm kapẽr o mẽ wrỳk xwỳnhjê hõ hwỳr wrỳ nẽ hwỳr axàn kuri xa. Hãmri nẽ kãm:
—Pa Juje? E ot pa awỳr tẽ. Kwa tee ri Marir o aprõ hkukamã ajamaxpẽr punuj kêt nẽ. Mãmrĩ ho aprõ. Mẽhõ kot apê tanhmã ho hkêt. Tĩrtũm Karõ na pre ã hipêx anẽ. Jakamã kwa tee ri ajamaxpẽr kêt nẽ mãmrĩ ho aprõ nẽ war apa. 21Koja hkrare kato nẽ myre nẽ hprêk. Hãmri nẽ mẽ kot hkôt amnhĩ xunhwỳr xwỳnhjaja mẽ kot amnhĩ tomnuj piitã pê mẽ utàr pa. Jakamã koja kato ka wa hã hixi mẽ nhũm kêp Jejus. Anẽ.
Nhũm pre ã Tĩrtũm kapẽr o mẽ wrỳk xwỳnhja kãm kapẽr anẽ. Ijaew kapẽr kãm Jejus jarẽnhja te kêp “Tĩrtũm kêp mẽ papytàr xwỳnh” anhỹr pyràk. Jakamã nhũm Tĩrtũm kapẽr o mẽ wrỳk xwỳnhja Juje õt kãm ã kãm Marir jarẽnh anẽ. 22-23Nom kormã ã kãm kapẽr anhỹr xwỳj ri na pre ra Tĩrtũm nhỹ hã kapẽr xwỳnhjê hõja kukamã tanhmã harẽnh to nẽ hã kagà. Nẽ hã kagà ho:
E mẽ inhma nẽ inhmar tỳx nẽ ho apa. Koja nhỹrmã pyka já kamã mẽhõ kormã hkukrit tã htujarô. Nẽ hkra kato nẽ myre. Nhũm mẽ omu nẽ hã hixi mẽ nhũm kêp Emanuew. Anẽ.
Ijaew kapẽr kãm “Emanuew” jarẽnhja te kêp “Ota ra Tĩrtũm mẽ pahkôt pa ho pa” anhỹr jarẽnhta pyràk. Jakamã nhũm pre Tĩrtũm nhỹ hã kapẽr xwỳnhja Jejus kukamã ã harẽnh anẽ nẽ hã kagà.
24Jakamã nhũm Tĩrtũm kapẽr o mẽ wrỳk xwỳnhja Juje mã kapẽr par mẽ nhũm hkrãkato. Hãmri nẽ kot kãm ujarẽnh xá hkôt Marir o hprõ. 25Nom kormã tanhmã ho hkêt nẽ ri o pa rãhã nhũm hkrareja kato. Hãmri nhũm wa hã hixi mẽ nhũm kêp Jejus nẽ mããnẽn kêp Emanuew.

Currently Selected:

Matêwre 1: apn

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy