Jan 1
ACFDBL

Jan 1

1
Jézi Vini An Latè-a
1Avan anyen té fèt, Pawòl-la té ja la. Pawòl-la té la épi Bondyé, èk Pawòl-la sété Bondyé. 2Pawòl-la té la dépi an koumansman-an èk Bondyé. 3Sété Pawòl-la Bondyé sèvi pou fè tout bagay, épi la pa té ni anyen ki té fèt si sé pa li ki té fèʼy. 4Sé an li lavi sòti. Lavi sala i ni-an té bay tout moun klèté. 5Klèté-a ka kléwé an nwèsè èk nwèsè-a pa janmen étenn klèté-a.
6Bondyé voyé an konmisyonnè, an nonm yo té ka kwiyé Jan Batis. 7Jan Batis vini pou di moun lavéwité-a konsèné klèté-a pou tout moun ki tann lavéwité-a sa kwè. 8Sé pa li ki té klèté-a, mé i vini pou di moun lavéwité-a konsèné klèté-a. 9Klèté sala sé bon klèté-a ki vini asou latè-a èk sé li ki ka kléwé tout moun.
10Pawòl-la té an latè-a, èk magwé sé li Bondyé sèvi pou fè latè-a, sé jan latè-a pa té menm konnèt li. 11I vini an péyiʼy menm, mé sé jan péyiʼy-la pa wisivwèʼy. 12Mé adan té wisivwèʼy èk kwè an li, kon sa i ba yo dwa pou yo sa vini ich Bondyé. 13Yo pa vini ich Bondyé mannyè ti manmay ka fèt an latè-a, mannyè manman èk papa ka fè plan pou ni ti manmay, mé sé Bondyé menm ki fè yo vini ich li.
14Pawòl-la tounen an moun èk i viv anpami nou. I té plen lagwas èk i moutwé nou ki moun Bondyé yé pou vwé. Nou wè pouvwaʼy, sété pouvwa-a Papa-a té bay sèl Gasonʼy-lan.
15Sété li Jan Batis té ka palé lè i té di byen fò, “Mi moun sala mwen té ka palé-a lè mwen té di, ‘I ka vini apwé mwen, mé i pli enpòtan pasé mwen, paski i té la avan mwen té fèt.’ ”
16Paski i té ni tèlman lagwas, i benni nou tout. I ban nou bennédiksyon yonn asou lòt. 17Sé Moziz Bondyé té sèvi pou bay sé jan Izwayèl-la lwa-a, mé sé Jézi Kwi Bondyé sèvi pou voyé lagwas èk pou moutwé nou ki moun Bondyé yé pou vwé. 18Pyèsonn pa janmen wè Bondyé. Sèl Gason-an, ki sé menm èk Bondyé èk ki a koté Papaʼy, sé li ki fè moun konnèt Bondyé.
Jan Batis Pwéché Konsèné Jézi Kwi
(Mafyou 3:1-12; Mak 1:1-8; Louk 3:1-18)
19Sé chèf Jwif-la an vil Jérouzalèm voyé déotwa pwèt èk nonm bwanch lafanmi Livay#1:19 nonm bwanch lafanmi Livay. Yo té nonm ki té ka édé an Kay Bondyé-a. koté Jan Batis, yo mandéʼy, “Ki moun ou yé?”
20Jan Batis pa té wifizé wéponn yo, mé i di yo aklè, san i séwé yo anyen. I di yo, “Sé pa mwen ki Mèsaya-a, wa-a Bondyé té pwonmèt pou voyé-a.”
21Yo diʼy, “Bon, kilès ou yé? Ès ou sé Ilaydja#1:21 Ilaydja. I té an pwòfèt ki té la konmen san lanné avan Jézi Kwi vini. Sé Jwif-la té ka èspéyé i té kay viwé ankò.?”
Jan Batis di, “Non, mwen sé pa Ilaydja.”
Yo diʼy, “Ès ou sé Pwòfèt-la#1:21 Pwòfèt-la. Pitèt yo té ka palé konsèné pwòfèt-la Bondyé té di Moziz i té kay voyé-a. ki té pou vini-an?”
I wéponn yo, “Non.”
22Yo di, “Si sé sa, di nou ki moun ou yé. Nou ni pou mennen wépons-lan viwé bay sé moun-an ki voyé nou-an. Ki sa ou ni pouʼw di asou kòʼw?”
23Jan Batis wéponn, i di yo:
“Mwen sé ‘vwa an moun ki ka kwiyé byen lwen an hòtè:
Fè an chimen ki dwèt bay Senyè-a pouʼy sa pasé!’ ”
Sé sa pwòfèt Izaya té di.
24Sé konmisyonnè-a sé Fawizyen-an té voyé-a mandé Jan Batis, 25“Si ou sé pa Mèsaya-a, ou sé pa Ilaydja, ou sé pa Pwòfèt-la, pouki ou ka batizé moun?”
26Jan Batis wéponn yo, i di, “Mwen ka batizé èk dlo, mé la ni yon moun ki doubout anpami zòt menm èk zòt pa konnèt li. 27Moun sala ka vini apwé mwen, mé mwen pa menm vo pou délasé soulyéʼy.”
28Tout sé bagay sala pwan kou an Bèfanni bò Lawivyè Jouden-an koté Jan Batis té ka batizé-a, asou fasad sòlèy lévan.
Jézi Sé Ti Mouton Bondyé-a
29An li denmen, Jan Batis wè Jézi ka vini koté i té yé-a. I di, “Mi Ti Mouton Bondyé-a. Sé li Bondyé voyé pou tiwé péché an latè-a! 30Sé li mwen té ka palé lè mwen té di, ‘An nonm ka vini apwé mwen, mé i pli enpòtan pasé mwen, paski i té la avan mwen té fèt.’ 31Mwen pa té konnèt ki moun i té kay yé, mé wézon-an mwen té ka batizé zòt an dlo-a sété pou fè zòt sé jan Izwayèl-la konnèt li.”
32Mi sa Jan Batis di konsèné Jézi Kwi: “Mwen wè Lèspwi Bondyé sòti an syèl désann menm kon an toutwèl, èk Lèspwi-a wèsté épiʼy. 33Mwen pʼòkò té sav sé li ki té moun-an Bondyé té pwonmèt pou voyé-a. Mé Bondyé ki té voyé mwen batizé moun èk dlo, té ja di mwen, ‘Ou kay wè Lèspwi mwen désann èk wèsté épi an nonm. Sé li ki kay batizé moun èk Lèspwi Bondyé.’ ” 34Jan Batis di, “Mwen wè sa fèt èk mwen ka diʼw sé li ki Gason Bondyé-a.”
Sé Pwèmyé Disip Jézi-a
35An li denmen ankò, Jan Batis té doubout la èk dé an sé disip#1:35 disip. An disip sé an moun ki apwann anba an lòt èk i ka swiv li an tout sa i ka fè. li-a. 36Lè i wè Jézi ka pasé, i di, “Mi Ti Mouton Bondyé-a!”
37Dé disip li-a tann lè i di sa èk yo pati èk Jézi. 38Jézi tounen èk i wè yo ka swiv li, i mandé yo, “Ki sa zòt ka chaché?”
Yo di, “Rabay, koté ou ka wèsté?” (Sa vlé di Titja.)
39Jézi di yo, “Vini wè.” I té bò katwè apwémidi. Kon sa yo pati épiʼy èk yo wè koté i té ka wèsté, èk yo pasé lèstan jouné-a épiʼy.
40Yonn adan yo sété Androu, fwè Simon Pita. 41Menm lè-a i jwenn fwèʼy, i diʼy, “Nou ja jwenn wa-a Bondyé té pwonmèt pou voyé-a, moun-an nou ka kwiyé Mèsaya-a” (an langaj Grik-la non sala sé Kwis).
42Èk Androu pwan Simon èk i mennenʼy bay Jézi. Jézi gadé Simon èk i diʼy, “Nonʼw sé Simon gason Jan, mé yo kay kwiyéʼw Sifas” (non sala sé an non menm kon Pita ki vlé di “an kayè”).
Jézi Kwiyé Filip Èk Natannyèl Vin Swiv Li
43An li denmen, Jézi té fè lidé pou alé Galili. Jézi jwenn Filip èk i diʼy, “Swiv mwen!” 44Filip té sòti Bèfsayda, vil-la koté Androu èk Pita té ka wèsté-a. 45Filip jwenn Natannyèl èk i diʼy, “Nou ja jwenn moun-an Moziz èk sé pwòfèt-la té ékwi asou an liv lwa-a. Nonʼy sé Jézi, gason Jozèf, i sòti Nazawèt.”
46Natannyèl diʼy, “Ki bon bagay ki sa sòti an Nazawèt?”
Filip diʼy, “Vini wè.”
47Lè Jézi wè Natannyèl ka vini koté i yé-a, i di, “Mi an jan Izwayèl pi, la pa ni pyès wiz an li!”
48Natannyèl mandéʼy, “Ki mannyè ou fè konnèt mwen?”
Jézi diʼy, “Mwen wèʼw lè ou té anba pyé fwi-a dépi avan Filip té kwiyéʼw.”
49Natannyèl diʼy, “Titja, ou sé Gason Bondyé! Sé ou ki wa Izwayèl!”
50Jézi diʼy, “Ès sé paski mwen di mwen wèʼw anba pyé fwi-a ou kwè sa? Ou kay wè pli gwo bagay pasé sa!” 51I di yo, “Mwen ka di zòt lavéwité-a, ou kay wè syèl-la ouvè èk nanj Bondyé ka mouté désann#1:51 nanj...désann. Pitèt Jézi ka di sé li ki léchèl-la ant syèl-la èk latè-a, menm léchèl-la Jakòb té wévé-a. asou mwen Gason Lézòm-lan#1:51 Gason Lézòm-lan. Gason Lézòm sé an non Jézi ka kwiyé kòʼy..”

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.


Learn More About Tèstèman nèf-la: Épi an posyòn an liv samz-la

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.