Mafyou 1
ACFDBL

Mafyou 1

1
Jennenwasyon Jézi Kwi
1Jézi Kwi sé désandan Wa David épi désandan Abrahanm. Mi non jennenwasyonʼy:
2Abrahanm sété papa Ayzak, èk Ayzak sété papa Jakòb. Jakòb sété papa Jouda èk sé fwèʼy-la. 3Jouda sété papa Pérèz épi Zéra — non manman yo sété Tama. Pérèz sété papa Hèzròn. Hèzròn sété papa Ranm. 4Ranm sété papa Aminadab. Aminadab sété papa Nachòn. Nachòn sété papa Salmòn. 5Salmòn sété papa Bowaz — non manmanʼy sété Rahab. Bowaz sété papa Obèd — non manmanʼy sété Rouf. Obèd sété papa Jèsi. 6Jèsi sété papa Wa David.
Wa David sété papa Sòlomonn — manman Sòlomonn sété madanm Ouraya avan i sété madanm David. 7Sòlomonn sété papa Réyobowanm. Réyobowanm sété papa Abija. Abija sété papa Asa. 8Asa sété papa Jéhòchafat. Jéhòchafat sété papa Joranm. Joranm sété papa Ouzaya. 9Ouzaya sété papa Jofanm. Jofanm sété papa Ahaz. Ahaz sété papa Hèzèkaya. 10Hèzèkaya sété papa Mannasa. Mannasa sété papa Amonn. Amonn sété papa Josaya. 11Josaya sété papa Jèkonnaya épi sé fwèʼy-la. I fè yo menm tan lèlmi-an té mennen sé jan Izwayèl-la vil Babilonn kon pwizonnyé.
12Apwé yo mennen yo Babilonn: Jèkonnaya fè Chyèltyèl. Chyèltyèl sété papa Zèròbabèl. 13Zèròbabèl sété papa Abyoud. Abyoud sété papa Èlyakim. Èlyakim sété papa Azò. 14Azò sété papa Zadòk. Zadòk sété papa Akim. Akim sété papa Èlyoud. 15Èlyoud sété papa Éliyéza. Éliyéza sété papa Matan. Matan sété papa Jakòb. 16Jakòb sété papa Jozèf. Jozèf sété mawi Mari, ki sété manman Jézi Kwi, wa-a Bondyé té pwonmèt pou voyé-a.
17La té ni katòz jennenwasyon sòti dépi Abrahanm pou wivé David, katòz sòti dépi David pou jis tan lèlmi-an té mennen yo alé Babilonn, épi dépi an tan Babilonn pou wivé an tan Jézi Kwi té ni katòz jennenwasyon.
Mannyè Jézi Kwi Fèt
(Louk 2:1-7)
18Annou wè mannyè Jézi Kwi fèt. Manmanʼy, Mari, té fiyansé épi an nonm yo té ka kwiyé Jozèf, mé i té fi toujou lè i twouvé kòʼy ansent pa pouvwa Lèspwi Bondyé. 19Lè Jozèf vin konnèt Mari té gwo bouden, i té ka chaché an mannyè pouʼy pa té mayé fi-a. I té vlé fèʼy pou moun pa té konnèt, pou Mari pa té twapé kòʼy hont, paski i sété an nonm ki té dwèt an tout sa i ka fè.
20An jou òswè paditan Jozèf té ka konsidiwé sa, an nanj Bondyé vin palé ba li adan an wèv. I diʼy, “Jozèf, désandan Wa David, ou pa bizwen pè mayé Mari paski ti manmay-la i ni an boudenʼy-lan, i la pa pouvwa Lèspwi Bondyé. 21Mari kay fè an ti gason, ou kay bay nonʼy Jézi,#1:21 Jézi Non Jézi vlé di, “Senyè-a ka sové.” paski sa vlé di Bondyé kay sové sé moun li-an hòd péché yo.”
22Épi tout sa Bondyé té fè pwòfèt-la di-a vin fèt vwé. I té di, 23“An fi kay vini gwo bouden épi i kay fè an ti gason épi yo kay kwiyéʼy Imannyouwèl” — sa vlé di, “Bondyé épi nou.”
24Lè Jozèf lévé, i fè sa nanj-lan diʼy fè-a. I pwan Mari épi i mayéʼy, 25mé i pa té kouché épiʼy avan ti gason-an té fèt, épi Jozèf bay non gason-an Jézi.

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.


Learn More About Tèstèman nèf-la: Épi an posyòn an liv samz-la

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.