YouVersion Logo
Search Icon

Jan 1

1
Na počátku
1Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u#ř.: k / s …; 1J 1,2 Boha a to Slovo bylo Bůh. 2To#ř.: Ten (v ř. je "slovo" m.) bylo na počátku u#ř.: k / s …; 1J 1,2 Boha. 3Všechno vzniklo skrze ně a bez něho nevzniklo vůbec nic#ř.: ani jedna (věc) , co je. 4V něm byl život#var.: . Co vzniklo, v tom byl život, 5,26; 11,25; 14,6 a ten život byl světlo lidí. 5A to světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila.#n.: nepřemohla / nepřijala / nepochopila
6Objevil se#ř.: Byl / Stal se člověk poslaný od Boha, jehož jméno bylo Jan. 7Ten přišel jako svědek,#ř.: ke svědectví aby o tom světle vydal svědectví, aby skrze něho všichni uvěřili. 8On sám nebyl to světlo, ale přišel, aby o tom světle vydal svědectví. 9Bylo tu pravé světlo, které osvěcuje každého člověka, to přicházelo#n.: přicházejícího na svět. 10Na světě byl, svět skrze něj vznikl, a svět ho nepoznal. 11Přišel do svého vlastního, a jeho vlastní ho nepřijali. 12Těm však, kteří ho přijali, dal pravomoc#n.: oprávnění stát se Božími dětmi, těm, kteří věří v jeho jméno. 13Ti se nenarodili z krve#ř.: pl.; n.: z (otcovy a matčiny) krve ani z vůle těla ani z vůle muže, nýbrž z Boha.
Svědectví Jana Křtitele
14A Slovo se stalo tělem a přebývalo#ř.: rozbilo stan / přebývalo ve stanu; Zj 21,3 mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou od Otce jediný Syn, plný#ř.: jako jediného od Otce, plného / plné milosti a pravdy. 15Jan o něm vydával svědectví. Volal: “To je ten, o němž jsem řekl: "Ten, který přichází za mnou, je přede mnou, neboť byl dříve než já."” -- 16Z jeho plnosti jsme my všichni vzali, milost za#ř.: milost místo milosti milostí. 17Neboť Zákon byl dán skrze Mojžíše, milost a pravda se stala skrze Ježíše Krista. 18Boha nikdo nikdy neviděl; jedinečný#Etymolog. zn. slovo monogenés "jediný (monos) svého druhu (genos)". V NS 9: 1,14.18; 3,16.18; L 7,12; 8,42; 9,38; He 11,17; 1J 4,9. Dále také např. 1. list Klementův 25,2; Kniha Moudrosti 7,22. Bůh,#var.: Syn který je v lůnu Otcově, ten nám o něm pověděl.
19Toto je svědectví Janovo, když k němu Židé z Jeruzaléma poslali kněze a Levity, aby se ho zeptali: “Kdo jsi ty?” 20I vyznal a nezapřel; vyznal: “Já nejsem Mesiáš.#ř.: Kristus; Mt 2,4p21Zeptali se ho: “Co tedy? Jsi Eliáš?” Řekl: “Nejsem.” “Jsi ten Prorok?” Odpověděl: “Ne.” 22Řekli mu tedy: “Kdo jsi? Ať můžeme dát odpověď těm, kteří nás poslali. Co říkáš sám o sobě?” 23Řekl: “Já jsem hlas volajícího v pustině: "Vyrovnejte Pánovu cestu", jak řekl prorok Izaiáš.” 24[Ti] poslaní byli z farizeů. 25I zeptali se ho:#ř.: + a řekli mu “Proč tedy křtíš, když nejsi Mesiáš#ř.: Kristus; Mt 2,4p ani Eliáš ani ten Prorok?” 26Jan jim odpověděl: “Já křtím ve vodě, [ale] uprostřed vás stojí ten, koho vy neznáte: 27[To je] ten, který přichází za mnou, který byl přede mnou; jemu nejsem hoden rozvázat řemínek jeho sandálu.” 28Tyto věci se udály v Betanii#var.: v Bethabaře za Jordánem, kde Jan křtil.
Beránek Boží
29Druhého dne Jan uviděl Ježíše, jak k němu přichází, a řekl: “Hle, Beránek Boží, který snímá hřích světa. 30Toto je ten, o němž jsem řekl: "Za mnou přichází muž, který je přede mnou, neboť byl dříve než já." 31Ani já jsem ho neznal, ale proto jsem přišel a křtil ve vodě, aby byl zjeven Izraeli.” 32A Jan vydal svědectví: “Viděl jsem, jak Duch sestupoval jako holubice z nebe a zůstal na něm. 33Ani já jsem ho neznal, ale ten, kdo mne poslal křtít ve vodě, mi řekl: "Na koho uvidíš sestupovat Ducha a zůstávat na něm, to je ten, který křtí v Duchu Svatém." 34A já jsem to viděl a dosvědčuji, že toto je Boží Syn.”
První učedníci
35Druhého dne tam Jan opět stál se dvěma ze svých učedníků. 36Pohlédl na Ježíše, jak jde kolem, a řekl: “Hle, Beránek Boží!” 37Ti dva učedníci slyšeli, co říká, a šli za Ježíšem. 38Ježíš se otočil, a když uviděl, že jdou za ním, řekl jim: “Co hledáte?”#n : chcete; srv. Neh 2,5 A oni mu řekli: “Rabbi”,#u J užito nejčastěji (8); Mk 9,5p což se překládá "Učiteli", “kde bydlíš?#ř.: zůstáváš39Řekl jim: “Pojďte a uvidíte.#var.: pohleďte” Šli tedy, viděli, kde bydlí, a zůstali ten den u něho. Bylo kolem čtvrté hodiny odpoledne.#ř.: desáté hodiny 40Jeden z těch dvou, kteří to uslyšeli od Jana a připojili se k němu, byl Ondřej, bratr Šimona Petra. 41Ten nalezl nejprve#var.: první svého bratra Šimona a řekl mu: “Nalezli jsme Mesiáše” (což je v překladu: Kristus#tj.: Pomazaný (Mt 1,16)). 42Přivedl ho k Ježíšovi. Ježíš na něho pohlédl a řekl: “Ty jsi Šimon, syn Jonášův;#var.: Janův budeš se jmenovat Kéfas” (což se překládá Petr).
43Druhého dne se Ježíš rozhodl odejít do Galileje. Nalezl Filipa a řekl mu: “Následuj mne.” 44Filip byl z Betsaidy, města Ondřejova a Petrova. 45Filip nalezl Natanaela a řekl mu: “Nalezli jsme toho, o němž psal Mojžíš v Zákoně a proroci, Ježíše, syna Josefova z Nazareta.” 46Natanael mu řekl: “Může být z Nazareta něco dobrého?” Filip mu řekl: “Pojď a podívej se.” 47Ježíš uviděl Natanaela, jak k němu přichází, a řekl o něm: “Hle, to je opravdu Izraelita, ve kterém není lsti.” 48Natanael mu řekl: “Odkud mne znáš?” Ježíš mu odpověděl: “Viděl jsem tě dříve, než tě Filip zavolal, když jsi byl pod tím fíkovníkem.” 49Natanael mu odpověděl: “Rabbi, ty jsi Syn Boží, ty jsi král Izraele.” 50Ježíš mu odpověděl: “Věříš proto, že jsem ti řekl: "Viděl jsem tě pod fíkovníkem"? Uvidíš větší věci než toto.” 51A řekl mu: “Amen, amen, pravím#[jediný Jan zaznamenává (25) opakované “amen”; Mt 5,26p] vám, [od nynějška] uvidíte nebe otevřené a Boží anděly vystupovat a sestupovatna Syna člověka.”#3,13!; u J 13; Mt 8,20p

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy