YouVersion Logo
Search Icon

ማቶሳ 1

1
ዬሱሲ ኪሪስቶሳ ዬሌታ ማራ
(ሉቅ 3፡23-38)
1ሃዌ ዳዊታ ዛሪያኔ ኣብራሃሜ ዛሬ ጊዴዳ ዬሱሲ ኪሪስቶሳ ዬሌታ ኦዲያ ማፃፋ።
2ኣብራሃሜ፥ ዪሳቃ ዬሌዳ፤ ዪሳቂ፥ ያዪቆባ ዬሌዳ፤ ያዪቆቢ፥ ዪሁዳኔ ኣ ኢሻቱዋ ዬሌዳ። 3ዪሁዳይ ቲዒማሪፔ ፓሬሳኔ ዛራሃ ዬሌዳ፤ ፓሬሴ፥ ሄፂሮና ዬሌዳ፤ ሄፂሮኔ፥ ራማ ዬሌዳ። 4ራሜ ኣሚናዳባ ዬሌዳ፤ ኣሚናዳቤ፥ ናዓሶና ዬሌዳ፤ ናዓሶኔ፥ ሴሊሞና ዬሌዳ። 5ሴሊሞኔ፥ ራዓቦ ጌቴቲያ ሚሺራቲፔ ቦዔዛ ዬሌዳ፤ ቦዔዚ፥ ኡሩቶ #ኡሩ 4፡18-22፤ 1ኦድ 2፡13-15 ጌቴቲያ ሚሺራቲፔ ኢዮቤዳ ዬሌዳ፤ ኢዮቤዴ፥ ኢሴይ ዬሌዳ። 6ኢሴይ ካቲያ ዳዊታ ዬሌዳ።
ካቲያ ዳዊቴ፥ ኦሪያ ማቻቲፔ ሶሎሞና ዬሌዳ። 7ሶሎሞኔ፥ ሮቢዓማ ዬሌዳ፤ ሮቢዓሜ፥ ኣቢያ ዬሌዳ፤ ኣቢያይ፥ ኣሳፋ ዬሌዳ። 8ኣሳፌ፥ ዮሳፌፃ ዬሌዳ፤ ዮሳፌፄ፥ ኢዮራማ ዬሌዳ፤ ኢዮራሜ፥ ኦዚያና ዬሌዳ። 9ኦዚያኔ፥ ኢዮዓታማ ዬሌዳ፤ ኢዮዓታሜ፥ ኣካዛ ዬሌዳ፤ ኣካዜ፥ ሂዝቂያሳ ዬሌዳ። 10ሂዝቂያሴ ሚናሳ ዬሌዳ፤ ሚናሴ፥ ኣሞፃ ዬሌዳ፤ ኣሞፄ፥ ኢዮሲያሳ ዬሌዳ። 11ኢስራዔሊያ ኣሳይ ኦሞዴቲዴ፥ ባቢሎኔ ጋዲያ ቤዳ ዎዴ፥ ኢዮሲያሴ ኢኮኒያናኔ #1፡11 ሄዋ ጉሳይ፥ ዮዓኪና ጊያዋ፤ ቃሲ ፓይዱዋ 12 ዴዒያዎካ ቢሌይ ኢቱዋ። ኣ ኢሻቱዋ ዬሌዳ። #2ካት 24፡14-15፤ 2ኦድ 36፡10፤ ኤርም 27፡20
12ባቢሎኔ ኦሞዱዋፔ ጉዪያን፥ ኢኮኒያናኔ ሳላቲያላ ዬሌዳ፤ ሳላቲያሌ፥ ዜሩባቤላ ዬሌዳ። 13ዜሩባቤሊ፥ ኣቢዩዳ ዬሌዳ፤ ኣቢዩዴ፥ ኤሊያቄማ ዬሌዳ፤ ኤሊያቄሚ፥ ኣዞራ ዬሌዳ። 14ኣዞሬ ሳዶቃ ዬሌዳ፤ ሳዶቄ፥ ኣኪማ ዬሌዳ፤ ኣኪሜ ኤሊዩዳ ዬሌዳ። 15ኤሊዩዴ፥ ኣሊዓዛራ ዬሌዳ፤ ኣሊዓዛሬ፥ ማታና ዬሌዳ፤ ማታኔ፥ ያዪቆባ ዬሌዳ። 16ያዪቆቤ፥ ኪሪስቶሳ ጌቴቲያ ዬሱሳ ዬሌዳ ማይራሞ ኦቼዳ ዮሴፋ ዬሌዳ።
17ሲሚ ዬሌታይ ኡባይ ኣብራሃሞፔ ዳዊታ ጋካናው ታማኔ ኦይዱ ዬሌታ፤ ዳዊቴፔ ዶሚዴ፥ ኣሳይ ባቢሎኔ ጋዲያ ኦሞዴቲዴ ቤዳ ዎዲያ ጋካናው ታማኔ ኦይዱ ዬሌታ፤ ኣሳይ ባቢሎኔ ጋዲያ ኦሞዴቲዴ ቤዳ ዎዲያፔ ኪሪስቶሲ #1፡17 ኪሪስቶሳ፥ ጊያዌ ግሪኬ ቃላና ጊዶዴ፥ ሜሲህ ጉሳይ ኢቢራዪስፄ ቃላና ጊዲዴ ላዑዋ ቢሌይካ «ኦኬቴዳዋ» ጉሳ። ዬሌቴዳ ዎዲያ ጋካናው ታማኔ ኦይዱ ዬሌታ።
ዬሱሲ ኪሪስቶሳ ዬሌታ
(ሉቅ 2፡1-7)
18ዬሱሲ ኪሪስቶሳ ዬሌታይ ሃዋ ማላ፤ ኣ ዳያ ማይራማ ዮሴፎ ኦሼታ ቃሼታ ኡታዱ። ሄ ዎዴ ዮሴፎና ጋኬቴናን ዴዓዴ፥ ጌሻ ኣያናን ሻሃራዱ። 19ኢዞ ጊጊሲ ዎዳ ዮሴፎ ፂሎ ኣሳ #1፡19 ዮሴፎ ፂሎ ኣሳ ጊያ ቆፋው ሄዙ ኦጊያን ቢሌይ ኢሜታና ዳንዳዬ፡ 1. ፆሳባው ኡባው ኤኖ ጊዴ ኣዛዜቲያ ኣሳ፤ ኣማሊያ ሎዖ ኣሳ። 2. ጋራ (ቃሬታንቻ)። 3. ሎዑዋ። ሄዋ ጉሳይ፥ ኡባ ካላ ሎዖባ ኦያ ኣሳ ጉሳ። ጊዴዳ ዲራው፥ ኢዞ ካዉሻናው ኮዪቤና፤ ኢባ ቆንጪሴናን ኢዞ ኣጋናው ቆፔዳ። 20ሺን ኢ ሄዋ ቆፒሺን፥ ጎዳ ኪታንቻይ ኣኩሙዋን #1፡20 ኣኩሙዋን ጉሳይ፥ ጮካ ጎዔና ኣኩሙዋ ጊዴናዳን ኣዪሁዳቱዋ ኣኩሙዋ ጉሳይ፥ ፆሳይ ሊኬ ቆንጪያ ኦጊያ። ኣናና ጋኬቲዴ፥ «ዳዊቴ ናዓ ዮሴፎ፥ ማይራማ ጌሻ ኣያናን ሻሃሬዳ ዲራው#1፡20 ጌሻ ኣያናን ሻሃሬዳ ዲራው፥ ጉሳይ ኢዛ ሃዋ ጋካናሺን ዬሌታናዳን ናጊያ ናዓይ፥ ፆሳ ጌሻ ኣያናፔ ዬ ጉሳ። ኢዞ ኣካናው ያዮፓ። 21ኢዛ ኣቱማ ናዓ ዬላናዉኑ፤ ኔኒካ፥ ኢ ኣሳ ናጋራፔ ኣሺያ ዲራው ኣ ሱን ዬሱሳ ጋዴ ፄሳናሳ» ያጌዳ። #ሉቅ 1፡31
22-23ቃሲ ጎዳይ ናቢያ ባጋና፥ «ዎዶራታ ሻሃራናዉኑ፤ ናዓካ ዬላናዉኑ፤ ኣ ሱንይካ ኣማኔላ ጌቴታናዋ» ያጌዳዌ ፖሌታና ማላ፥ ሃዌ ኡባይ ሃኔዳ፤ «ኣማኔላ» ያጊያዌ፥ «ፆሳይ ኑናና ዴዔ» ያጊያዋ። #ኢሳ 7፡14
24ዮሴፎ ጌሚዒሹዋፔ ቤጎቲዴ፥ ጎዳ ኪታንቻይ ባሬና ኣዛዞዋዳን፥ ማይራሞ ባሬ ጎሌ ኣፌዳ። 25ሺን ናዓይ ዬሌታና ጋካናው ዮሴፎ ኢዚኮ ሺቂቤና፤ ቃሲ ናዓካ ዬሱሳ ጊዴ ሱንዳ። #ሉቅ 2፡21

Currently Selected:

ማቶሳ 1: dwrENT

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy