مەرقۆس 14:58

مەرقۆس 14:58 KSS

«گوێمان لێی بوو دەیگوت: ”ئەم پەرستگایەی دەستکردی مرۆڤە دەیڕووخێنم، بە سێ ڕۆژ یەکێکی دیکە بنیاد دەنێم کە دەستکردی مرۆڤ نەبێت.“»
KSS: كوردی سۆرانی ستانده‌رد
Share