Takwiin 1
ADT19

Takwiin 1

1
Al-khaliige
1Fi l-bidaaya, Allah khalag al-samaawaat wa l-ard. 2Wa l-ard faadiye. Hi ma indaha cheyy foogha. Wa l-dalaam gaaʼid yikhatti al-almi al-khariig wa Ruuh Allah gaaʼid yuhuum fi l-almi.
3Wa Allah al-Rabb gaal : «Khalli yukuun nuur.» Wa khalaas, al-nuur kaan. 4Wa Allah al-Rabb chaaf kadar al-nuur da sameh. Wa farag al-nuur min al-dalaam. 5Wa samma al-nuur nahaar wa l-dalaam leel. Wa kaan achiiye wa kaan fajur. Da l-yoom al-awwal.
6Wa Allah al-Rabb gaal : «Khalli tukuun faraga been al-almi wa tifaarig al-almi min al-almi.» 7Wa l-Rabb khalag al-faraga wa farag beeha al-almi al-tihit min al-almi al-foog. Wa khalaas, bigi misil da. 8Wa samma al-faraga di, sama. Wa kaan achiiye wa kaan fajur. Da l-yoom al-taani.
9Wa l-Rabb gaal : «Khalli al-almi al-tihit le l-sama yilimm bakaan waahid wa yikhalli bakaan yaabis yibiin.» Wa khalaas, bigi misil da. 10Wa hu samma al-bakaan al-yaabis, ard wa l-bakaan al-indah almi, bahar. Wa Allah al-Rabb chaaf kadar al-cheyy da sameh.
11Wa l-Rabb gaal : «Khalli al-ard tinmali be l-khadaar. Khalli ayyi nafar hana gechch al-indah teeraab wa ayyi nafar hana chadar al-indah iyaal al-yabgo teeraab, yugummu fi ayyi bakaan fi l-ard.» Wa khalaas, bigi misil da. 12Wa l-ard gawwamat khadaar wa ayyi nafar hana gechch al-indah teeraab wa ayyi nafar hana chadar al-indah iyaal al-yabgo teeraab. Wa Allah al-Rabb chaaf kadar al-cheyy da sameh. 13Wa kaan achiiye wa kaan fajur. Da l-yoom al-taalit.
14Wa l-Rabb gaal : «Khalli yukuun anwaar fi l-sama le yifaarugu al-nahaar min al-leel wa le yiwassufu al-wakit wa ayyaam al-siniin. 15Wa khalli yidawwu al-ard min al-sama.» Wa khalaas, bigi misil da. 16Wa l-Rabb khalag anwaar itneen kubaar. Al-kabiir yidawwi be l-nahaar wa l-sakhayyar yidawwi be l-leel. Wa hu khalag al-nujuum kula. 17Wa khattaahum fi l-sama le yidawwu al-ard 18wa yahkumu al-nahaar wa l-leel wa yifaarugu al-nuur min al-dalaam. Wa Allah al-Rabb chaaf kadar al-cheyy da sameh. 19Wa kaan achiiye wa kaan fajur. Da l-yoom al-raabiʼ.
20Wa l-Rabb gaal : «Khalli haywaanaat be katara yilharrako fi l-almi wa khalli tuyuur yitiiru tihit al-sama min foog le l-ard.» 21Wa khalaas, al-Rabb khalag al-haywaanaat al-kubaar bilheen al-gaaʼidiin fi lubb al-almi. Wa khalag ayyi nafar hana l-haywaanaat al-aakhariin al-yilharrako fi lubb al-almi be katara wa ayyi nafar hana l-tuyuur al-bitiiru. Wa Allah al-Rabb chaaf kadar al-cheyy da sameh. 22Wa baarakaahum kulluhum wa gaal le l-haywaanaat al-gaaʼidiin fi l-almi : «Aldo wa abgo katiiriin wa amlo al-bahar.» Wa gaal le l-tuyuur : «Abgo katiiriin fi l-ard.» 23Wa kaan achiiye wa kaan fajur. Da l-yoom al-khaamis.
24Wa l-Rabb gaal : «Khalli al-ard tamrug minha ayyi nafar hana makhluugiin hayyiin misil bahaayim wa zawaahif al-ard wa haywaanaat al-kadaade.» Wa khalaas, bigi misil da. 25Wa l-Rabb khalag ayyi nafar hana haywaanaat al-ard wa ayyi nafar hana bahaayim wa ayyi nafar hana zawaahif al-ard. Wa Allah chaaf kadar al-cheyy da sameh.
26Wa l-Rabb gaal : «Nakhalgu al-insaan fi suuritna wa yichaabihna. Khalli yahkim fi huut al-bahar wa tuyuur al-sama wa l-bahaayim. Wa khalli yahkim fi kulla l-ard wa fi kulla zawaahif al-ard.» 27Wa khalaas, Allah khalag al-insaan fi suurtah wa fi suurtah hu, al-Rabb khalagaahum. Raajil wa mara, hu khalagaahum.
28Wa l-Rabb baarakaahum wa gaal leehum : «Aldo wa abgo katiiriin wa amlo al-ard wa ahkumu foogha. Wa ahkumu fi huut al-bahar wa fi tuyuur al-sama wa fi kulla zawaahif al-ard.»
29Wa l-Rabb gaal : «Daahu ana nantiiku kulla l-khadaar al-indah teeraab al-gaaʼid fi kulla l-ard wa kulli chadara al-indaha iyaal al-yabgo teeraab. Wa da yabga leeku maʼaachku. 30Wa le kulla haywaanaat al-ard wa kulla tuyuur al-sama wa kulla zawaahif al-ard wa kulla l-binnaffaso, nantiihum gechch akhdar achaan yiʼiichu beyah.» Wa khalaas, bigi misil da.
31Wa Allah chaaf kulla cheyy al-hu khalagah wa l-cheyy da sameh bilheen. Wa kaan achiiye wa kaan fajur. Da l-yoom al-saadis.

La Bible en arabe tchadien © Alliance biblique du Tchad, 2019


Learn More About Al-Kitaab al-Mukhaddas be l-arabi al-daariji hana Tchad

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.