YouVersion Logo
Search Icon

Zɔ̂ŋ 1

1
Ŋ̀óoi è nâa kɛ̀ a núu-kpune
1Gɔ́ɔ pîlanii Ŋ̀óoi è kɛ̀ naa. Ŋ̀óoi ǹyaŋ è kɛ̀ Ɣâla kɔlɛ. Ǹyaŋ Ŋ̀óoi è kɛ̀ a Ɣâla. 2È kɛ̀ Ɣâla kɔlɛ a gɔ́ɔ pîlanii. 3Sɛŋ kélee è kpɛ̀tɛ zarâi, ǹyaŋ sɛŋ da kélee fé kɛ́ ní a gbɛ́tɛɛ ŋ̀ɛi pôlu nyii kɛ̀ a gbɛtɛɛ̂i. 4Fúlu-laa è kɛ̀ gbonôi, ǹyaŋ vúlu-laai è kɛ̀ a núu-kpune ŋɔkwaa-ponoɔ. 5Gwaa-ponoɔi a fôlo gbínii su, ǹyaŋ gbínii fé tá ǹiîŋ ní.
6Núu tɔ̂nɔ è kɛ̀ naa. Ɣâla è dɛ̀ɛ. Ǹáa ƃe kɛ̀ a Zɔ̂ŋ. 7È pà sêre-faa kɛ́ mɛni ma. È gwaa-ponoɔi maa-sêre-faa kɛ̀ a gɛɛ núu kélee é láa la zarâi. 8Vé kɛ́ ní a gwaa-ponoɔi. Kɛ́lɛ è pà a gɛɛ é gwaa-ponoɔi maa-sêre-faa kɛ́.
9Dɔ̃yâ kwaa-ponoɔi nyii a fôlo núu-kpune kélee mai, è kɛ̀ pâi ǹɔii su. 10È kɛ̀ ǹɔii su, ǹɔii ǹyaŋ è kpɛ̀tɛ zarâi, kɛ́lɛ, ǹɔii fé gɔ́lɔni. 11È pà bɔ́-taai, kɛ́lɛ, ŋɔnûai dífe díyee see ní mù. 12Ǹúui kélee ǹyée sèe mùi, é ǹáa síɣe a tɔ̃yâi, è wála-wâla tɛ̀ɛ dípɔ a gɛɛ dí kɛ́ a Ɣâla lônii, 13nyii núu ŋ̀ãa-sâlaŋ fé maa sɔlɔ ƃó ní, kpaa máŋ dímaa sɔlɔ ƃó-pere è kɛ̀ a núu-kpune ǹîa-pere, kpaa máŋ núu ǹîa-pere, kɛ́lɛ, Ɣâla ŋɔi.
14Ǹyaŋ Ŋ̀óoi è kɛ̀ a núu-kpune gɛ́ ƃò kúsama. Kú ŋɔfólo-laai kâa gɛɛ yɛ̂ɛ Nâŋ Ɣâla Ǹóŋ tɔnɔi ŋɔi, ǹáa fɛ́ɛ a tɔ̃yâ da ƃɛlɛ-sêe. 15Zɔ̂ŋ è maa-sêre-faa kɛ̀ é láɣi la, ǹyɛɛi, “Ǹyaa ƃe ŋá kɛ̀ faâi ma, ńyɛɛi, ‘Ǹúui gáa pâi ḿbôlu mai, gáa ḿɛi. Kpɛ́ni fêi, ǹyaa fúlɔi è kɛ̀ ɣele ma.’ ” 16Ǹyaŋ ŋɔlaa-fɛ̂ɛi su kúkelee kwa ƃɛlɛ-sêe támaa sɔlɔ ƃó gîe mɛi. 17Kpɛ́ni fêi, dí dɔ̂ŋ tɛ̀ɛ Mose sârai, ƃɛlɛ-sêe da tɔ̃yâ è pà Zîsɛ Kôrai sârai. 18Núu da kélee fé tá wɔ́lɔ Ɣâla káa ní. Ǹóŋ tɔnɔi nyii gáa Ǹâŋ kɔ̃ɔŋ sui, ǹyaa ƃe a ǹɛ́.
Batâi-kɛ́-nuui Zɔ̂ŋ ŋɔsêre-faai
(Maafîu 3:1-12; Mâki 1:1-8; Lûu 3:1-18)
19Zɔ̂ŋ ǹyaŋ ŋɔsêre-faai ká ŋí, tãi Zûu-ŋai dí zâla láa soŋ-ƃela kpaya-kpayai da Liivai-ŋai kùla Zerusâlɛŋ dí dítɛɛ m̀are kɛ̂i, dîyɛɛ mà, “Gbɛ̂ɛ ƃa yâ?” 20E fàa ma ve zia too ni, e fàa ma, ǹyɛɛi, “Ḿve a Kôrai.” 21Nya ƃe dí-m̀are kɛ̀, “Le ƃe ŋaŋ? Íkaa a Ilaza?” Nyɛɛ dîa, “Ḿve la.” “Íkaa a Ɣâla ŋɔlóno-kɛ-nuui?” E zu tòo, ǹyɛɛ, “Kpao.” 22Nya ƃe dí mò ma, dîyɛɛi, “Gɛ́ ní, gbɛ̂ɛ ƃa yâ? Kili-ŋa-pono da fé kûɛ ǹûai dí kútɛɛ̂i dímɛni ma. Ƃiɛ le é pîlaŋ íkpîŋ ma?” 23E mò, ǹyɛɛi, “Ńyãa ƃa ǹúui ŋ̀óo káa tɛ̂i vɛ̃ɛ-kpâlaŋ sui, ‘Ka Kúnuu-namui ŋɔperei su sã́a,’ yɛ̂ɛ berei Ɣâla ŋɔlóno-kɛ-nuui Azaya e mò lai.”
24Faresii-ŋai ƃe dítɛ̀ɛ. 25Dí m̀are kɛ̀, dîyɛɛ ma, “Gɛ̀ ní ya batâi kɛ̂i le-mɛni ma, ífe a Kôraii, ífe a Ilaza, ífe a Ɣâla ŋɔlóno-kɛ-nuui?” 26Zɔ̂ŋ e díwoo su tòo, ǹyɛɛi, “Ŋa batâi kɛ̀ a yá, kɛ́lɛ, kásama núu tɔnɔ káa tɔɔ ni naa nyii káfe gɔlɔŋ, 27nyii ǹyaŋ kpîŋ pà ḿbôlui, nyii maa fé nɛ̃ɛ ni a gɛɛ ŋa ŋɔkɔ́ɔ ŋá-kɔlɔi-ŋ̀ɛli fúloŋ.” 28Nyiŋi e kɛ̀ Bɛtɛni, Zɔdiŋ Ya-Leei pôlu, ƃɛi Zɔ̂ŋ e kɛ̀ batâi kɛ̂i naai.
Ka Ɣâla ŋɔƃála-loŋ káa
29Bôlu ma-ɣelei Zɔ̂ŋ e Zîsɛ kàa, gɛ pa bɔ-pere. E mò, ǹyɛɛi, “Ka Ɣâla Ŋɔƃála-loŋ káa, nyii a ǹɔii ŋɔsɔnyɔ̂ŋ sìɣei! 30Ǹyaa ƃe ŋá kɛ̀ faâi ma, ńyɛɛi, ‘Núu da káa pâi ḿbôlu ma gáa ḿɛi, kpɛ́ni fêi, ǹyaa fulɔi e kɛ̀ ɣele ma.’ 31Ńyãa kpîŋ fé kɛ́ ni a gɔ́lɔŋɔɔ, kɛ́lɛ, nyiŋi mɛni ƃe ŋá pà ŋ́gɛ batâi kɛ̀ a yá, a gɛɛ é lɛ́ Eezuɛ-ŋai dîa.” 32Zɔ̂ŋ e maa-sêre-faa kɛ̀, ǹyɛɛi, “Ŋá M̀ɔlêŋ kàa kulâi ŋelei su, gɛ yeŋ yɛ̂ɛ tòloŋ e see mà. 33Ńyãa kpîŋ fé kɛ́ ni a gɔ́lɔŋɔɔ, kɛ́lɛ, ǹúui ńdɛ̀ɛi a gɛɛ ŋa batâi kɛ̀ a yâi e mò mà, ǹyɛɛi, ‘Ǹúui ya gàa M̀ɔlêŋ e yeŋ e see ma, ǹyaa ƃe gáa a ǹúui a batâi kɛ̀ a M̀ɔlêŋ Maa Waai.’ 34Ǹyaŋ ŋa gáa, ŋa maa-sêre-faa kɛ̀ a gɛɛ nyiŋi ƃe gáa a Ɣâla Ǹóŋ.”
Zîsɛ ŋɔpôlu-ƃelai maa-ŋuŋ-ŋai
35Bôlu ma-ɣelei ŋɔ́nɔ Zɔ̂ŋ da ŋɔpôlu-ƃelai veerɛ dí kɛ̀ tɔɔ ni. 36È ŋ̀ɛi pîlaŋ Zîsɛ ma gɛ sia, ǹyɛɛ, “Ka Ɣâla Ŋɔƃála-loŋ káa!” 37Ŋɔpôlu-ƃela feerɛi dí ŋ̀óo mɛ̀ni, díaŋ dí pîlaŋ Zîsɛ pôlu. 38Zîsɛ e tìnaŋ e díkaa pîlanii bôlu, e mò diai, ǹyɛɛi, “Le ƃe ka gɔ́rii?” Díyɛɛ ma, “Lɛ̂ƃai, (zu-kulâi ƃa Kaamɔ̂ɔ), mi ƃe íkaa naai?” 39Nyɛɛ dîa, “Ka pá ka nàa kaa.” Dí pà dí ƃɛi kaa e kɛ̀ naai. Da dîa-ni dí lɛɛ naa a ŋelei ti. Kpɛ́ni fêi, e kɛ̀ a ɣele-wulii-folo. 40Núu feerɛi diai Zɔ̂ŋ wóo mɛ̀ni dí pîlaŋ Zîsɛ pôlui, dɔnɔ e kɛ̀ a Aŋdulu, Samaŋ Pitɛ ǹêɣe. 41E ǹîa Samaŋ kàa fulɔi, é m̀ó ma, “Kwa nàa M̀asâya káa” (nyii zu-kulai ƃa Kôrai). 42E pà la Zîsɛ pɔ. Zîsɛ e gàa e m̀o ma, “Ya ƃa Samaŋ, Zɔ̂ŋ ǹóŋ? Da pâi kɛ̂i yâ Sîfa” (zu-kulai ƃa Kɔni).
Tãi Zîsɛ e Fele da Natɛnia tòli lai
43Bôlu ma-ɣelei Zîsɛ e gbɛ̀tɛ gíli ŋá a gɛɛ e li Galalii. Nya ƃe e Fele kàa e m̀o ma, “Pîlaŋ ḿbôlu.” 44Fele ǹyaŋ e kùla Bɛsaida, daa kɛ́tɛi nyii Aŋdulu da Pitɛ dí kùla zui. 45Fele e Natɛnia kàa e m̀o ma, ǹyɛɛi, “Kwâa gáa ǹúui Mose e m̀aa-mɛni pɔ̃̀yɛ dɔ̂ŋ su, nyii máŋ Ɣâla ŋɔlóno-kɛ-ƃelai dí m̀aa-mɛni pɔ̃̀yɛ, Zîsɛ Nâzarɛ-nuui, Zosɛ ǹóŋ.” 46Natɛnia ǹyɛɛ má, “Sɛŋ lɛ́lɛɛ da a pɔ̂ri kulâi Nâzarɛ?” Fele ǹyɛɛ ma, “Pá í gáa.” 47Zîsɛ e Natɛnia kàa gɛ pa bɔ. E m̀aa-mɛni ƃo, ǹyɛɛi, “Ka gáa, Eezuɛ-nuu kpîŋ ká ŋi, nyii pɛlɛ fe gbonôi!” 48Natɛnia ǹyɛɛ ma, “Í ŋ́gɔ̀lɔŋ leŋ?” Zîsɛ e zu tòo, ǹyɛɛi, “Fele é lɛ́ɛ pâi ítolîi, tãi í kɛ̀ la ŋúrii mui, da kɛ̂ ma fîi, ŋá íkàa.” 49Natɛnia e zu tòo, e m̀o ma, “Kaamɔ̂ɔ, íkaa a Ɣâla Ǹóŋ! Íkaa Eezuɛ Ŋɔkâloŋ!” 50Zîsɛ e ŋ̀óo su tòo, ǹyɛɛ ma, “Ya nâa làa a ńyãa, kpɛ́ni fêi, ŋá mò yâ a gɛɛ ŋá íkàa ŋúrii mui? Ya pâi mɛni kpaya-kpaya-ŋa kâai e tɛɛ nyiŋi-ŋai ŋi ma.” 51E mò ŋɔ́nɔ ma, ǹyɛɛi, “Tɔ̃yâ kpíŋ, ŋá m̀ó kâa, ka pâi ŋelei su kâai ńâ ƃoɔ, Ɣâla ŋɔkéla-ŋai díkɛ tɛ díkɛ yeŋ núu-kpune Ǹóŋ ma.”

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy