I SAMUEL 18
AFR53
18
Vriendskapsverbond tussen Jónatan en Dawid. Saul begin om Dawid te haat.
1EN nadat hy sy gesprek met Saul beëindig het, #Gén. 44:30het die siel van Jónatan verkleef geraak aan die siel van Dawid, #I Sam. 19:2; 20:17; II Sam. 1:26en Jónatan het hom liefgekry soos sy eie siel.
2En Saul het hom dié dag geneem #I Sam. 17:15en hom nie na sy familie laat teruggaan nie.
3Toe sluit Jónatan met Dawid 'n verbond, omdat hy hom liefgehad het soos sy eie siel.
4Daarby trek Jónatan sy mantel uit wat hy aangehad het, en gee dit aan Dawid; ook sy klere, ja, selfs sy swaard en sy boog en sy gordel.
5En Dawid het uitgetrek. Oral waar Saul hom gestuur het, was hy voorspoedig, sodat Saul hom oor die krygsmanne aangestel het; en dit was goed in die oë van die hele volk en ook in die oë van die dienaars van Saul.
6En toe hulle tuis kom, en ook Dawid terug was nadat hy die Filistyn verslaan het, het #Ex. 15:20; Rigt. 11:34; 21:21die vroue uitgegaan uit al die stede van Israel met sang en koordanse, met tamboeryne, met vreugdegeroep en met triangels koning Saul tegemoet.
7En die vroue wat vrolik was, #Ex. 15:21; I Sam. 21:11het gesing en gesê: #I Sam. 21:11; 29:5Saul het sy duisende verslaan, maar Dawid sy tienduisende!
8En Saul het baie kwaad geword, want hierdie woord was verkeerd in sy oë. En hy sê: Hulle het Dawid die tienduisende gegee, maar my die duisende gegee; hy moet nou nog net #I Sam. 15:28die koningskap kry!
9En van dié dag af en verder het Saul die oog op Dawid gehad.
10Die volgende dag het #I Sam. 16:14die bose gees van God oor Saul vaardig geword, sodat hy rasend was binne-in die huis terwyl Dawid #I Sam. 16:16soos elke dag met sy hand speel, #I Sam. 19:9en Saul 'n spies in sy hand hou.
11 # I Sam. 19:10; 20:33 Toe gooi Saul die spies en sê: Ek wil Dawid teen die muur vassteek! Maar Dawid het twee maal vir hom padgegee.
12En Saul was bevrees vir Dawid, omdat #I Sam. 16:18die Here met hom was en #I Sam. 16:14; 28:15van Saul gewyk het.
13Daarom het Saul hom uit sy teenwoordigheid verwyder en hom aangestel as sy owerste oor duisend, sodat #Vgl. II Sam. 5:2hy voor die manskappe uit- en ingegaan het.
Dawid word die skoonseun van die koning.
14EN Dawid was voorspoedig in al sy weë, want die Here was met hom.
15Toe Saul sien dat hy baie voorspoedig was, het hy vir hom bang geword.
16Maar #Vers 5die hele Israel en Juda het Dawid liefgehad, want hy het voor hulle uit- en ingegaan.
17Verder het Saul vir Dawid gesê: Hier is my oudste dogter #I Sam. 14:49Merab, #I Sam. 17:25haar sal ek aan jou as vrou gee; wees net vir my 'n dapper man en #I Sam. 17:47; 25:28voer die oorloë van die Here. Want Saul het gedink: #Vers 21,25Laat my hand nie teen hom wees nie, maar laat die hand van die Filistyne teen hom wees.
18Maar Dawid het vir Saul gesê: #Vers 23; II Sam. 7:18Wie is ek, en wat is my familie, die geslag van my vader in Israel, dat ek 'n skoonseun van die koning sou word?
19Maar teen die tyd dat Merab, die dogter van Saul, aan Dawid moes gegee word, is sy aan #II Sam. 21:8Ádriël, die Meholatiet, as vrou gegee.
20Maar #Vers 28; I Sam. 14:49Migal, die dogter van Saul, het Dawid liefgekry; en toe hulle dit aan Saul meedeel, was die saak in sy oë reg.
21Want Saul het gedink: Ek sal haar aan hom gee, dat sy vir hom 'n strik kan wees en dat #Vers 17die hand van die Filistyne teen hom kan wees. Daarom het Saul vir Dawid gesê: Vir die tweede keer kan jy vandag my skoonseun word!
22En Saul het sy dienaars bevel gegee: Spreek met Dawid in die geheim en sê: Kyk, die koning hou van jou, en al sy dienaars het jou lief: word nou maar die koning se skoonseun.
23Die dienaars van Saul het toe hierdie woorde voor die ore van Dawid gespreek; maar Dawid het gevra: #Núm. 16:9Is dit 'n kleinigheid in julle oë om die skoonseun van die koning te word, terwyl ek 'n arm en geringe man is?
24En die dienaars van Saul het hom dit meegedeel: Sulke woorde het Dawid gespreek.
25Toe sê Saul: So moet julle aan Dawid sê: Die koning het behae in geen ander #Gén. 34:12bruidsprys as honderd voorhuide van Filistyne nie, as wraakneming op die vyande van die koning. #Vers 17Saul het naamlik daarop gereken om Dawid te laat val deur die hand van die Filistyne.
26Toe sy dienaars hierdie woorde aan Dawid meedeel, was die saak reg in die oë van Dawid om skoonseun van die koning te word. En #Vgl. vers 21voordat die dae verstreke was,
27het Dawid hom klaargemaak en #Vers 13met sy manne uitgetrek, en hulle het tweehonderd man onder die Filistyne doodgeslaan; en #II Sam. 3:14Dawid het hulle voorhuide gebring en dit is voltallig aan die koning afgegee, sodat hy die koning se skoonseun kon word. Daarop het Saul aan hom sy dogter Migal as vrou gegee.
28Toe Saul sien en merk #Vers 12dat die Here met Dawid was, en dat Migal, die dogter van Saul, hom liefhet,
29het Saul nog meer bevrees geword vir Dawid, en Saul het Dawid se vyand geword al die dae.
30En die vorste van die Filistyne het uitgetrek; en so dikwels as hulle uittrek, het Dawid meer voorspoed gehad as al die dienaars van Saul, sodat sy naam hooggeëerd was.

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.

Learn More About Afrikaans 1933/1953