YouVersion Logo
Search Icon

Jn 1

1
Ri Cristo ri ruch'abel ri Dios xok wineq
1Toq xtiker k'a pe ronojel, kan k'o chik pe ri nibix ch'abel chire. Rija' kan k'o k'a rik'in ri Dios, y kan Dios wi chuqa'. 2Rija' kan k'o-wi-pe rik'in ri Dios toq k'a man jani tiban re ruwach'ulew. 3Roma rija' toq k'o ronojel, y man jun ri k'o ri man ta roma rija' toq xban. 4Rik'in k'a rija' k'o-wi ri k'aslen. Y re k'aslen re', jare' ri nisaqirisan ri kik'aslen ri winaqi'. 5Y re jun saqil re', kan nisaqirisan chupan ri q'equ'm y kan man jun bey chupuneq ta pa ruq'a' ri q'equ'm ri'.
6Xk'oje' k'a jun achin ri cha'on-pe roma ri Dios, ri xubini'aj Juan. 7Rija' kan xpe k'a richin xoruq'alajirisaj ri saqil ri', richin keri' kan konojel k'a winaqi' tikikuquba' kik'u'x rik'in ri saqil ri' roma ri rutzijol ri xuya' ri Juan chike. 8Man ja ta k'a ri Juan ri saqil, roma rija' xaxe xpe richin xoruq'alajirisaj ri saqil ri'. 9Y kan xoqaqa ri qitzij saqil ri' chuwech chijun re ruwach'ulew richin nusaqirisaj ri kik'aslen ri winaqi'.
10Kan xk'oje' k'a chuwech re ruwach'ulew ri banon roma rija', jak'a ri ek'o chuwech re ruwach'ulew xa man xq'ax ta chikiwech chi ja rija' ri ch'abel ri'. 11Kan chupan wi k'a ri ruruwach'ulew rija' xoqaqa-wi, jak'a ri ruwinaq xa man xkik'ul ta. 12Jak'a ri jujun ri xek'ulu richin, toq xoqaqa chuwech re ruwach'ulew, ri kan xkikuquba' kik'u'x rik'in, kan xuben chike chi xe'ok ralk'ual ri Dios. 13Re', man nel ta chi tzij chi xe'alex chik rik'in ri kite'. Chuqa' man roma ta rurayibel ri wineq. Jak'a kan xe'ok ralk'ual ri Dios roma keri' ri rurayibel rija'.
14Ri ch'abel ri' xoqaqa k'a chuwech re ruwach'ulew y kan xok k'a chuqa' jun wineq. Y kan xqatz'et k'a chi ja rija' ri juney ruk'ajol ri Dios, y kan k'o ruq'ij-ruk'ojlen ri Dios rik'in. Chuqa' kan nojineq k'a rik'in ri qitzij y ri utzil. 15Ri Juan kan k'o k'a ri xuq'alajirisaj chirij rija'. Kan rik'in-wi ruchuq'a' nubila': Jare' ri nutzijon chiwe, toq xinbij chi ri xtoqaqa chuwij yin, kan más nim chinuwech yin. Roma kan k'o-wi-pe toq yin k'a man jani kinalex, nicha' rija'.
16Kan qonojel k'a roj qak'ulun ri rutzil ri ch'abel ri'. Kan man xaxe ta k'a jun bey ri ruya'on-pe pa qawi', xa kan kitzeqelibelon-pe-ki' ri utzil ri yeruya-pe pa qawi'. 17Ri pixa' xya'ox roma ri Moisés, jak'a ri utzil ri' y ri qitzij, xya'ox roma ri Jesús ri Cristo ri nibix chuqa' ch'abel chire. 18Kan man jun k'a wineq ri tz'eteyon ta richin ri Dios, xa kan xaxe ri ruk'ajol ri tz'eteyon richin. Ri Dios xaxe ri juney ruk'ajol k'o y janila nrajo'. Jari' ri xoq'alajirisan-qa ri Dios chiqawech re wawe' chuwach'ulew.
Ri Juan kan q'alajirisey-wi richin ruch'abel ri Dios
19Ri achi'a' ri kan k'o kiq'ij chikikojol ri judío ri chiri' pa tinamit Jerusalem xekiteq k'a el jujun sacerdote y jujun chike ri levita, richin chi xbekik'utuj chire ri Juan wi ja rija' ri Cristo. Rija' kan xuq'alajirisaj-wi chikiwech, 20y xubij chi man ja ta rija' ri Cristo. 21K'ari' ri achi'a' ri' xkik'utuj chik k'a chire: ¿At achike k'a rat? ¿O xa ja rat ri Elías ri xq'alajirisan ri ruch'abel ri Dios ojer?, xecha'. Jak'a ri Juan xubij chike chi man ja ta rija'.
K'ari' xkik'utuj chik jun bey chire: ¿Ja rat ri q'alajirisey ruch'abel ri Dios ri k'o chi nipe?, xecha'. Jak'a ri Juan xubij chi man ja ta chuqa' rija'.
22K'ari' xkik'utuj chik chire: ¿At achike k'a rat? Roma roj k'o chi nibeqabij at achike rat chike ri e taqayon-pe qichin. Taq'alajirisaj k'a awi' chiqawech, xecha'.
23Y rija' xubij: Ja yin ri' ri jun ri achoq chirij k'o rutz'iban kan ri Isaías ri q'alajirisey ruch'abel ri Dios. Y jare' ri rutz'iban kan:*f1*
K'o k'a jun q'ij k'o jun ri xtipe, y kan janila kow xtich'on y xtubij:
Tichojmirisaj k'a jun bey chupan ri tz'iran ruwach'ulew richin ri Jehová.
Tibana' jun choj laj bey richin ri qa-Dios, keri' rubin, xcha'.
24Ri achi'a' ri xe'apon rik'in ri Juan, jeri' ri e taqon-el koma ri fariseo, 25xkik'utuj k'a chire: ¿Achike k'a roma toq naqasaj ya' pa kiwi' ri winaqi', y xa man ja ta rat ri Cristo, ni man ja ta chuqa' rat ri Elías, ni man ja ta rat ri q'alajirisey ruch'abel ri Dios ri k'o chi nipe?, xecha'.
26Y ri Juan xubij k'a chike: Qitzij wi chi yin ninqasaj ya' pa kiwi' ri winaqi', jak'a chi'ikojol rix k'o jun ri man iwetaman ta ruwech, 27ri xtoqaqa chuwij yin, jak'a kan más wi ruq'ij chinuwech yin. Yin kan man ruk'amon ta k'a ni richin ninsol ri ruximibal ri ruxajab, xcha'.
28Ronojel k'a re', xbanatej pa jun tinamit rubini'an Betania*f2* ri k'o pa relebel-q'ij chire ri raqen-ya' Jordán, akuchi ri Juan xuqasaj ya' pa kiwi' ri winaqi'.
Ja ri Jesús ri nelesan kimak ri winaqi'
29Pa ruka'n q'ij, ri Juan xutz'et chi choj peteneq ri Jesús k'a rik'in rija', y jari' toq xubij chike ri winaqi' ri ek'o chiri': Jare' xoqaqa ri achin ri taqon-pe roma ri Dios richin nrelesaj ri kimak konojel ri winaqi', achi'el toq nisuj jun karne'l pa ruwi' ri porobel. 30Jare' ri nutzijon chiwe, toq xinbij chi ri chuwij yin xtoqaqa k'a jun achin ri xa kan más nim ruq'ij chinuwech yin, y kan k'o-wi-pe pa nabey, toq yin k'a man jani kinalex. 31Yin pa nabey kan man wetaman ta k'a achike ri'. Roma ri' toq xipe richin ninqasaj ya' pa kiwi' ri winaqi' richin chi rija' nuk'ut-ri' chikiwech ri judío.
32Yin kan xintz'et chuqa' ri Loq'olej Espíritu toq xqaqa-pe chila' chikaj achi'el jun paloma y xok'oje-qa pa ruwi' rija'. 33Yin ri chiri' kan k'a man jani k'a wetaman achike k'a ri jun ri'. Jak'a ri Dios ri yoyon-pe re jun samaj re' chuwe, kan ruq'alajirisan chik chinuwech chi toq xtintz'et chi niqaqa-pe ri Loq'olej Espíritu y nok'oje-qa pa ruwi' jun wineq, ja wineq k'ari' ri xtiqasan ri Loq'olej Espíritu pa kiwi' ri winaqi'. 34Wakami kan xintz'et yan k'a. Y roma ri' ninq'alajirisaj chi ja rija' ri ruk'ajol ri Dios, xcha' ri Juan.
E ka'i' chike ri rutijoxela' ri Juan xkitzeqelibej-el ri Jesús
35Pa ruka'n q'ij, ri Juan k'o chik k'a chiri' jun bey e rachibilan e ka'i' chike ri rutijoxela'. 36Jari' k'a toq rija' xutz'et chi ri Jesús niq'ax-el ri keri'. Rija' xubij k'a: Jare' xoqaqa ri achin ri taqon-pe roma ri Dios richin nrelesaj ri kimak konojel ri winaqi', achi'el toq nisuj jun karne'l pa ruwi' ri porobel, xcha'.
37Ri e ka'i' rutijoxela' ri Juan toq xkak'axaj k'a ri xubij, rije' xkitzeqelibej-el ri Jesús. 38Toq ri Jesús xtzu'un kan chirij y xerutz'et, rija' xuk'utuj k'a chike: ¿Achike nikanoj?, xcha'.
Y rije' xkibij: Roj niqajo' niqetamaj akuchi k'o-wi ri awachoch, rat Rabí, xecha'. Rabí xecha' k'a chire roma ri judío keri' nikibij chire jun tijonel.
39Ri Jesús xubij k'a chike: Jo', y tibewetamaj kan, xcha'.
Rije' kan xebe na wi y xbeketamaj kan ri rachoch. Y xek'oje' k'a qa rik'in ri jun q'ij ri', roma xa kan ja ri rukaj hora chik ri tiqaq'ij.
40Ri jun k'a chike ri e ka'i' tijoxela' ri xe'ak'axan-el achike ri xubij ri Juan y xkitzeqelibej-el ri Jesús, ja ri Andrés ri rach'alal ri Simón Pedro. 41Ri Andrés nabey k'a xberukanoj ri Simón, y xberubij k'a chire: Qetaman chik k'a achike ri' ri Mesías, xcha'. Keri' k'a nikibij ri judío chire ri Cristo.
42K'ari' ri Andrés xuk'uaj ri Simón, k'a rik'in ri Jesús. Y toq ri Jesús xutz'et, xubij k'a chire: Ja rat ri Simón ri ruk'ajol ri Juan. Wakami xtabini'aj k'a chuqa' Cefas, xcha'. Pa ch'abel hebreo ri Cefas nel chi tzij Pedro.
Toq ri Jesús xeroyoj ri Felipe y ri Natanael
43Ri pa ruka'n q'ij, ri Jesús kan ruch'obon-wi chi nibe k'a pa ruwach'ulew Galilea. Chupan k'a ri q'ij ri' ri Jesús xbe akuchi k'o-wi jun achin rubini'an Felipe y xubij k'a chire, chi tutzeqelibej. 44Ri Felipe, aj pa tinamit Betsaida, kitinamit ri Andrés y ri Pedro. 45Y ri Felipe, xberuk'ulu-pe ri jun achin rubini'an Natanael, y xubij k'a chire: Xqil yan k'a ri runatan kan ri Moisés chupan ri pixa' y ri kinatan chuqa' kan ri xeq'alajirisan ruch'abel ri Dios ojer, ri chupan ri kiwuj e kitz'ibalon kan. Rija', ja ri Jesús ri ruk'ajol ri José aj-Nazaret, xcha'.
46Jak'a ri Natanael xubij: ¿Xtibek'ulun ta k'a pe jun utzilej achin ri chiri' pa tinamit Nazaret?, xcha' rija'. Y ri Felipe xubij chire chi tibekitz'eta'.
47Toq ri Jesús xutz'et ri Natanael chi xa napon yan apo rik'in, xubij chike ri winaqi' ri ek'o chiri': Titzu' la jun achin la'. Rija' jun qitzij israelita y kan man jun q'oloj k'o rik'in, xcha'. 48K'ari' ri Natanael xuk'utuj k'a chire ri Jesús, chi akuchi xretamaj-wi ruwech. Y ri Jesús xubij k'a chire: Yin xatintz'et toq k'a atk'o na ri chiri' chuxe' ri ruche'el wíkix, toq k'a man jani tak'ul ri Felipe, xcha' ri Jesús chire.
49Ri Natanael kan jari' k'a xubij: Tijonel, kan ja wi rat ri ruk'ajol ri Dios. Y kan ja rat ri rey richin re tinamit Israel, xcha'.
50Y ri Jesús xubij chire ri Natanael: Rat kan xanimaj chi ja yin ri ruk'ajol ri Dios xaxe rik'in xinbij chawe chi chuxe' ri ruche'el ri wíkix atk'o-wi toq k'a man jani tak'ul ri Felipe. Kan k'a k'iy na k'a xtatz'et richin keri' nanimaj más, xcha'. 51K'ari' ri Jesús xubij chike ri winaqi': Kan tinimaj k'a re xtinbij chiwe: Rix kan xtitz'et k'a chi ri kaj xtijaqatej, y chi ri ángel richin ri Dios xkexule-xkejote' pa nuwi' yin, ri xiqaqa-pe achi'el wineq chi'ikojol, xcha'.

Currently Selected:

Jn 1: KQC

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy