Parallel
24
Ri ruk'astajibal ri Jesús
1Ri nimaq'a' ri nabey q'ij richin ri semana, ri ixoqi' xebe k'a ri chuchi' jul, y e kik'ualon-el ri jubulej taq aq'om ri e kibanon-el. 2Toq xe'apon k'a ri chuchi' jul, xkitz'et k'a chi ri abej tz'apebel ruchi' ri jul, ya'on chik el juk'an. 3Xe'ok k'a apo chupan ri jul, jari' k'a toq xkitz'et chi ri ruch'akul ri Jesús xa maneq chik. 4Roma ri' xsach kik'u'x. Y kan jari' k'a toq xekitz'et e ka'i' achi'el achi'a' e pa'el-apo kik'in, y niyik'lun ri kitziaq. 5Y ri ixoqi', roma ri kixibinri'il xkilukuba-qa-ki'. Jari' k'a toq ri achi'el achi'a' xkibij k'a chike: ¿Achike k'a roma rix chikikojol kaminaqi' nikanoj-wi ri kan k'es? 6Ri ruch'akul man chik k'o ta wawe'. Rija' xk'astej yan el. Toqaqa k'a chi'ik'u'x ri xubij chiwe toq rija' k'a k'o na ri chiri' pa Galilea. 7Rija' xubij k'a chiwe: Yin, ri xiqaqa-pe achi'el wineq chi'ikojol, kan k'o k'a chi xkijach pa kiq'a' ri aj-maki'. Xkikamisex chuwech-cruz. Y pa rox q'ij xkik'astej-pe, xubij ri Jesús, xecha' ri e ka'i' achi'el achi'a' ri'.
8Jari' toq ri ixoqi' kan xoqaqa na wi k'a chikik'u'x ri ch'abel ri rubilon kan ri Jesús. 9Y toq e tzolejineq chik k'a pe ri chiri' pa jul, xkitzijoj chike ri julajuj rutijoxela' y ri kimolon-ki' kik'in, ronojel ri xkitz'et kan. 10Ri ixoqi' ri xebeya'on rutzijol chike ri rutijoxela', ja ri María aj-Magdala, ri Juana, ri María ri rute' ri Jacob o, y ch'aqa' chik ixoqi'. 11Jak'a ri rutijoxela' xa xkich'ob chi ri ixoqi' ri' xa achike la ri yekitz'etela', y roma ri' man xkinimaj ta ri xbix chike.
12Jak'a ri Pedro kan jari' xel-el, y junanin xbe k'a chuchi' jul. Toq xtzu'un k'a apo chupan ri jul, xutzu' chi ri tzieq ek'o kan chiri'. Rija' xtzolin k'a el, jak'a janila k'a nuch'ob rij ri xbanatej.
Ri xkik'uluwachij ka'i' tzeqelibey richin ri Jesús
13Chupan chuqa' ri q'ij ri', ek'o k'a e ka'i' chike ri xe'ojqan richin ri Jesús, kichapon-el bey richin yebe pan Emaús, ri jun ti ko'ol tinamit ri nikanej kan pa jun la'eq kablajuj kilómetro chire ri Jerusalem. 14Yetzijon k'a e beneq pa ruwi' ri xebanatej ri kabijir-oxijir kan. 15Toq beneq k'a kánima rik'in ri kitzij ri e beneq, y rik'in ri nikik'utula' k'a chikiwech qa rije', ri Jesús xuben k'a chi xeberuq'i', y junan xebe. 16Ri ka'i' k'a achi'a' ri' kan nikitzu-wi k'a ri beneq kik'in, jak'a xa man niketamaj ta ruwech. 17Y ri Jesús xuk'utuj k'a chike: ¿Achike k'a chi tzij ri ichapon-pe re ix peteneq?, xcha'. Jari' toq rije' xepa'e-qa, y janila yebison yetzu'un.
18Jun k'a chike rije' rubini'an Cleofás xch'on-apo chire y xubij: Xa kan xaxe la'eq rat ri at peteneq pa Jerusalem ri man awetaman ta ri xk'uluwachitej chupan re ka'i-oxi' q'ij kan, xcha'.
19Jak'a ri Jesús xuk'utuj k'a chike ri achike ri xk'uluwachitej. Y rije' xkibij: Ri xuk'uluwachij ri Jesús aj-Nazaret, jun achin ri kan q'alajirisey ruch'abel ri Dios. Y chuqa' kan xuk'ut chi k'o ruchuq'a' rik'in ri meyel taq banobel ri xerubanala' y chuqa' xuk'ut rik'in ri ruch'abel. Keri' k'a xq'alajin chikiwech ri winaqi' y chuqa' chuwech ri Dios. 20Jak'a ri aj-raqen kichin ri sacerdote y ri e kachibil, ri pa komon yeq'aton-tzij chiqakojol, jari' ri xebanon chi xkamisex chuwech cruz. 21Jak'a roj kan xqakuquba' k'a qak'u'x rik'in chi kan ja wi rija' ri peteneq chiqakolik qonojel roj judío. Jak'a wakami man jun chik k'a achike xtiqaben, roma ja yan re' ri rox q'ij tiken-el. 22Y pa ruwi' re' ek'o qachibil ixoqi' ri xkik'en-pe jun rutzijol chiqe ri janila xqamey. Rije' nimaq'a' yan xebe chuchi' ri jul, 23jak'a man xkil ta kan ri ruch'akul. Y nikibij k'a chuqa' chi k'o ángel xkik'ut-ki' chikiwech, y chi re ángel re' xkibij chike chi ri Jesús xk'astej yan el. 24Roma ri' ek'o k'a chiqe roj achi'a' ri xebe chuchi' jul richin xbekitz'eta'. Y kan achi'el ri xbekibij ri ixoqi' chiqe, kan keri' ri xbekitz'eta' kan ri achi'a', jak'a ri Jesús man xkitz'et ta kan, xecha'.
25Jari' toq ri Jesús xubij k'a chike: Rix ri maneq ina'oj, xa man okineq ta k'a pan iwánima ri kibin kan ri xeq'alajirisan ri ruch'abel ri Dios ojer kan. 26¿Man kibin ta kami kan rije' chi ri Cristo kan k'o-wi chi nuk'owisaj tijoj-poqonal, y k'ari' nibe chila' chikaj richin nibek'oje' ruq'ij-ruk'ojlen?, xcha' chike.
27K'ari' ri Jesús xuchop k'a rusolik-rij chikiwech ri e ka'i' achi'a' ri', ronojel ri e tz'ibatel kan chirij rija', chupan ri ruch'abel ri Dios. Xuchop k'a el rik'in ri e rutz'iban kan ri Moisés, k'a rik'in ri kitz'iban kan ri ch'aqa' chik achi'a' ri xeq'alajirisan ri ruch'abel ri Dios ojer kan.
28Toq xe'apon k'a ri pa tinamit ri', ri Jesús xuben chi kan choj niq'ax-el. 29Jak'a ri ka'i' achi'a' ri' xkibij chire: Kakanej-qa qik'in, roma ri q'ij xa xqaqa yan qa, y xa kan nimoymot chik, xecha'.
Roma ri' ri Jesús xok k'a apo, richin nik'oje-qa kik'in. 30Toq e raq'el chik k'a apo ri pa mesa, ri Jesús xuk'en-apo ri wey, y xrurtisaj, xuper ri wey y xuya' k'a chike. 31Kan k'ari' achi'el xjaqatej ri runaq' taq kiwech, y jari' xketamaj ruwech chi kan ja ajk'a ri Jesús ri k'o kik'in. Jak'a xa xk'is-el chikiwech. 32Roma ri' rije' nikibila' k'a chikiwech: Kan qitzij wi chi kan nuna-wi chik ri qánima toq yojtzijon ri oj peteneq, toq rija' xusol rij ri ruch'abel ri Dios chiqawech, yecha'.
33Rije' kan jari' xeyakatej-el, y xkichop chik bey richin xetzolin pa Jerusalem. Y xebekila' k'a ri julajuj tijoxela' y ri ch'aqa' chik, ri kan e tzeqelibey richin ri Jesús, ri kimolon-ki'. 34Ri tijoxela' y ri ch'aqa' chik ri ek'o chiri' nikibij chi ri Jesús kan xk'astej yan na wi el, y xuk'ut yan ri' chuwech ri Simón.
35K'ari' ri ka'i' achi'a' xkitzijoj-apo ri xkik'uluwachij toq kichapon-el bey pan Emaús, y xketamaj ruwech chi ja ri Jesús toq xuper ri wey.
Toq ri Jesús xuk'ut-ri' chikiwech ri rutijoxela'
36Konojel ri kimolon-ki', k'a yetzijon na k'a chirij ri Jesús, toq xkitz'et k'o chik chiri' chikikojol, y xubij chike: Ri uxlanen xtik'oje' pa taq iwánima chi'iwonojel, xcha'.
37Jak'a xa xpe jun nimalej xibinri'il kik'in y xkik'en rukiy, roma xkich'ob chi xa jun xibinel ri xkitz'et. 38Jak'a ri Jesús xubij: ¿Achike roma toq ixibin-iwi', y xpe itzel ch'obonik iwik'in? 39Ke'itzu' re nuq'a-waqen. Kinichapa' na pe, y xtitz'et chi kan ja wi yin. Roma xa ta in jun xibinel achi'el ri nich'ob rix, man ta k'o nubaqil y nuch'akul. Y rix nitz'et chi yin k'o ronojel, xcha' ri Jesús chike.
40Toq ri Jesús rubin chik keri' chike, xeruk'ut k'a ri ruq'a-raqen chikiwech. 41Jak'a rije' man jani nikinimaj. Xa xsach kik'u'x roma ri nikitzu' y roma ri kikoten. Y richin chi nikinimaj, ri Jesús xuk'utuj k'a chike: ¿Man jun kami richin nitij k'o iwik'in richin nisipaj ta juba' chuwe?, xcha'.
42Roma ri' rije' xbekiya-pe juba' sa'on ker chire. 43K'ari' rija' xuk'ul y xuchop rutijik chikiwech. 44Y xubij k'a chike: Pa nabey mul, xinbij k'a chiwe chi jare' ri k'o chi nink'uluwachij, y chi kan nik'atzin na wi chi nibanatej ronojel ri e tz'ibatel kan chuwij yin chupan ri ruch'abel ri Dios, achi'el ri e tz'ibatel kan roma ri Moisés, ri xeq'alajirisan ruch'abel ri Dios ri ojer kan, y ri e tz'ibatel kan chupan ri wuj richin bix, xcha'.
45K'ari' rija' xuben chike richin tiq'ax chikiwech ri ruch'abel ri Dios ri tz'ibatel kan. 46Y xubij chike: Kan tz'ibatel-wi k'a kan ri', chi yin ri Cristo k'o chi nink'owisaj tijoj-poqonal, y chi kan yiken y pa rox q'ij yik'astej-pe, 47y chi ek'o ri xkebe pa nubi' yin richin xtibekitzijoj ri ruch'abel ri Dios chike ri winaqi', chi titzolin-pe kik'u'x rik'in ri Dios richin nikuyutej kimak. Nitikeribex-el re wawe' pa Jerusalem. 48Rix ri xixtz'eto, kan tiq'alajirisaj k'a ri xitz'et. 49Yin kan xtinteq k'a pe chiwe ri rusujun ri nata' Dios chi nuya-pe chiwe. Jak'a kan kixk'oje' re wawe' pa Jerusalem k'a ri q'ij toq xtiqaqa-pe ri Loq'olej Espíritu. Jari' toq xtoruya-qa iwuchuq'a', xcha' chike.
Toq ri Jesús xtzolin chila' chikaj rik'in ri Dios
50Chirij ri' ri Jesús xeruk'uaj-el ri rutijoxela' k'a pa tinamit Betania. Ri chiri', rija' xutzeqej ri ruq'a' chikaj, y xerurtisaj kan. 51Xk'uluwachitej k'a chi toq ri Jesús najin yerurtisaj, jari' k'a toq rija' xyakatej-el pa kaq'iq' y xuk'uex k'a el chikaj. 52Roma ri' ri tijoxela' kan xkiya' k'a ruq'ij ri Jesús ri chiri'. K'ari' xetzolin pa Jerusalem. Rije' kan janila k'a kikoten k'o pa kánima. 53Y kan q'ij-q'ij k'a ek'o ri pa rachoch ri Dios richin nikiya' ruq'ij y nikinimirisaj rubi'.