Mataio 1
PRINT

Mataio 1

1
Tèpa jojooro Iésu Kériso
Luka 3.23–28
1 # Genèse 22.18; 1 Chroniques 17.11 Wà Iésu *Kériso, âna é té gée goo wà Davita, pwi gòobàra *Abéraama. Â wàilà-ni diri tèpa jojooro Iésu:
2Abéraama#1.2–1.6 Abéraama… Grec: Wà Abéraama, âna é caa kà Isaaka. Â wà Isaaka, âna é caa kà Iakobo, etc.
Isaaka
Iakobo
*Juda (ma wà tèpa aéjii kêe)#1.2 Juda ma wà tèpa aéjii kêe—Tèpa caa kà tèpa 12 wâao Isaraéla.
3 # Genèse 38.29–30; Ruth 4.18–22 Pérès (ma wà aéjii kêe Zéra; nyaa kàru, âna wà Tamar)
Hesron
Ram
4Aminadab
Nachon
Salma
5 # Ruth 4.13–17 Booz (nyaa kêe, âna wà Rahab)
Obed (nyaa kêe, âna wà Ruth)
Jessé
6 # 2 Samuel 12.24 Davita.
Wà *Davita, âna é pwi ukai [naa *Isaraéla. Â gée na càùé, â wà tèpa jojooro Iésu, âna]:
*Solomona (nyaa kêe, âna tô wâdà Urie béaa)
7Roboam
Abia
Asa
8Josaphat
Joram
Ozias
9Yotam
Akaz
Ézékias
10Manassé
Amon
Josias
11 # 2 Rois 24.14–15; 2 Chroniques 36.10; Jérémie 27.20 Yekonia (ma wà tèpa aéjii kêe).
Â, na pàara-bà, âna pacòobé tèpa Isaraéla gée napô kàra, â rà pâra nau pwa karapuu naa napô *Babulona.
12 # Esdras 3.2 Â gée na càùé, [â wà tèpa jojooro Iésu, âna]:
Chéaltiel
Zorobabel
13Abihou
Éliakim
Azor
14Sadok
Akim
Élioud
15Éléazar
Matthan
Iakobo
16Ioséfa.
Wà tô wâdà Ioséfa, âna wà Maria, tô nyaa kà Iésu, na pitunee têe pâ Kériso.
17Wàilà diri pwiri, ê jéû tèpa jojooro Iésu Kériso. Tapoo gée goo Abéraama, tèepaa naa goo Davita, âna po 14 naneeâboro. Â tapoo gée goo Davita, tèepaa naa goro pai còobé kâra ê Ba Isaraéla gée Juda pâ naa Babulona, âna po 14 naneeâboro. Â géewê, â po 14 naneeâboro tèepaa naa goo pai pitèpa wà pwi *Mesia.
Pai pitèpa Iésu
Luka 2.1–7
18 # Luka 1.27,35 Wàéni ê jèkutâ goro pai pitèpa wà Iésu Kériso, pwi Mesia: Wà Maria, tô nyaa kêe, âna ru bwaa ipwa câbawâdé#1.18 Ipwa câbawâdé—Wâjaa tèpa Juif, âna càcaa pai ina wèe pâ, ru ipuu naima. ma wà Ioséfa. Â béaari ê pai piéa kàru, âna é jèe nyarana wà Maria, na é naigé mee ê *Nyuâaê Pwicîri. 19Â é niimiri wà Ioséfa pâ, na ée panuâ Maria. Êco na é pwi âboro na é pitòimiriê, êkaa na câé caa inapàpari, ba na câé caa kamu wà Maria na ara âboro. 20É dau pinünüma naa goo, â géewê, â é mwa côo naa na naurune pwi jè *angela kà Pwi Ukai, na é ina têe pâ: «Ioséfa, pwi gòobàra Davita, gà cibwaa piwâ na gà popa wà Maria. Ba napwa naa goo ê èpo paao na wâgooé, âna é me gée goro ê Nyuâaê Pwicîri. 21#Luka 1.31, 2.21Â naa mwa pitèpaé, â gà mwa pitunee têe pâ Iésu#1.21 Iésu—Pai ina wèe naa na hébéru pâ: Wà Pwi Ukai, âna é pa-udòjè.. Ba o mwa wàé kaa na upa ê Ba kêe gée na tojii#1.21 Gée na tojii—Grec: Gée na pâ èpà kêe (= kâra ê Ba).
22Â diri ê pâ muru bèepwiri, âna tèepaa, ba na pacoo i pwi ia é ina wà Pwi Ukai, na é naigé mee pwi *péroféta kêe, pâ: 23#Ésaïe 7.14Ée mwa nyarana wà i tô èpo dopwa. Â ée mwa pitàmari pwi nari âboro èpo paao. Â o pitunee têe pâ Émanuéla, na pai ina wèe pâ, wà Pwiduée, âna é wâjaajè. Ésaïe 7.14
24Ûna é tàcî wà Ioséfa, â é pacoo ê pwina é ina têe i pwi angela. Â é popa wà Maria ma é wâdèe. 25#Luka 2.21Êco na càru caa ipuu, tiagoro na wà Maria, âna é mwa pitàmari i pwi nari èpo. Â wà Ioséfa, âna é nama nee Iésu.

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.


Learn More About Tii Pwicîri: Âmu Aamwari naa na cî

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.