Mat 1
NWINT

Mat 1

1
Rɨp Yesu Kristo mɨnə
(Luk 3:23-38)
1In e nhag rɨp Yesu Kristo#1:1 Nəgkiarien Gris ramni “Mesaea.” Nɨpran ramni mə “Yermamə yame Kughen rɨmɨrpen mə tukrher-pə kɨn.” mɨnə, kɨrik e King Deved, kɨni kɨrik mɨn e Ebraham.#Jen 22:18; 1 Kron 17:11
2Mərɨg rɨp Yesu yame rəkupən, Ebraham. Kɨni Ebraham in rɨm Aesak, kɨni Aesak in rɨm Jekob, kɨni Jekob in rɨm Juda mɨne naorahini mɨnə,#1:2 Juda mɨne naorahini mɨnə iriə m-fam twelef, kamni kɨmiə kwənərəus twelef kape Isrel.
3kɨni Juda in rɨm Peres mɨne Zera, nɨsɨnriu e Tamara, kɨni Peres in rɨm Hesron, kɨni Hesron in rɨm Ram,#Jen 38:1-30; 1 Kron 2:4; Rut 4:18-22
4kɨni Ram in rɨm Aminadab, kɨni Aminadab in rɨm Nason, kɨni Nason in rɨm Salmon,
5kɨni Salmon in rɨm Boas, e nɨsɨni e Rehab, kɨni Boas in rɨm Obed e, nɨsɨni e Rut, kɨni Obed in rɨm Jese,#Rut 1:4-5; 4:13-17
6kɨni Jese in rɨm King Deved.#2 Saml 12:24 Kɨni King Deved in rɨm Solomon e nɨsɨni e piraovɨn kape Uria kupan,#1:6 Uria rɨmamhə, ai, King Deved rɨkɨr. əmru stori ye 2 Saml 11.
7kɨni Solomon in rɨm Rehoboam, kɨni Rehoboam in rɨm Abia, kɨni Abia in rɨm Asa,
8kɨni Asa in rɨm Jehosafat, kɨni Jehosafat in rɨm Jehoram, kɨni Jehoram in rɨp Usia,
9kɨni Usia in rɨm Jotam, kɨni Jotam in rɨm Ahas, kɨni Ahas in rɨm Hesekia,
10kɨni Hesekia in rɨm Manase, kɨni Manase in rɨm Amon, kɨni Amon in rɨm Josaea,
11kɨni Josaea in rɨm Jehoeakin mɨne piauni mɨnə, kɨni kwasɨg ikɨn, nəmə Babilonia kɨmnhavən apa Isrel, mhavəh-si ta nəmə Isrel tuk tanə atuatuk kapəriə, mhapɨk əriə mhavən apa Babilonia.#2 King 22-24; 2 Kron 36:10; Jer 27:20
12Kɨni in e nhag rɨp Yesu mɨnə, rɨrikakun ye nɨpɨg yame kwənərəus mɨnə kape Isrel kɨmnɨsarə Babilonia.
Jehoeakin in rɨm Sealtiel, kɨni Sealtiel in rɨp Serubabel,#Esra 3:2
13kɨni Serubabel in rɨm Abiud, kɨni Abiud in rɨm Eliakim, kɨni Eliakim in rɨm Asor,
14kɨni Asor in rɨm Jadok, kɨni Jadok in rɨm Aki, kɨni Aki in rɨm Eliud,
15kɨni Eliud in rɨm Eleasara, kɨni Eleasara in rɨm Matan, kɨni Matan in rɨm Jekob,
16kɨni Jekob in rɨm Josef e yerman kape Meri. Kɨni Meri in rɨmɨrəh Yesu, kɨni kamokrən kɨn In kɨmə Kristo yame Kughen rɨmɨni mə tukrher-pə kɨn.
17Ror məkneikɨn mə rɨrikakun ye Ebraham mamuə meriaji-pə King Deved, kaha hah mɨnə kape Yesu, kɨmɨrai nhagriə, iriə fotin. Kɨni rɨrikakun ye King Deved, muə meriaji-pə kwənərəus kape Isrel kɨmnɨsarə Babilonia, nhagriə e, iriə m-fam fotin. Kɨni rɨrikakun mɨn ye kwənərəus kape Isrel kɨmnɨsarə Babilonia, meriaji-pə Kristo yame Kughen rɨmɨni mə tukrher-pə kɨn, nhagriə e, iriə m-fam fotin.
Yesu Kristo rɨmnarha-pə
(Luk 2:1-7)
18In e nəvsaoyen kɨn narhayen kape Yesu Kristo. Nɨsɨn Yesu, nhagɨn e Meri. Kɨmɨrpen-ta mə tukrəri-pən kwən kɨrik, nhagɨn e Josef. Mərɨg kɨrɨpəh hanə nɨwarə-kwisien, kɨni Josef rɨpəh napɨr-pənien tukun, mərɨg Nanmɨn kape Kughen rɨmnor Meri ror tɨpɨn. Kɨni narmamə kwəsəm mə Meri rɨnor tɨpɨn.#Luk 1:27,35 19Kɨni kafan yerman Josef rɨmə tukrəpəh in, mərɨg in yemə atuatuk, [mɨpəh norkeikeiyen mə tukror Meri raurɨs ye nɨmrɨ narmamə], rɨkin raməsɨk mə tukrəpəh apɨs-apɨs əmə Meri. 20Mərɨg nɨpɨg rɨkin rɨmoh mə tukror məknakɨn, kɨni rəmrərhav, məm agelo kɨrik kape Kughen Yermaru rɨmauə tukun mɨmə, “Josef, mɨkɨp Deved. Takpəh nɨgɨnien tuk nɨkɨrien Meri, meinai kwajikovə yame ramarə iran, in rɨmasɨ-pən əmə tuk Nanmɨn kape Kughen. 21Kɨni Meri tukrɨrəh tɨni kɨrik yerman, kɨni takhen-pən nhagɨn mə Yesu#1:21 Nhag e Yesu, nɨpran ramni mə “Kughen rɨrɨsɨn narmamə ye norien has kapəriə.”, meinai In tukrɨrɨsɨn kafan narmamə mɨnə ye norien has kapəriə.”#Luk 1:31; 2:21
22Narɨmnar mɨnə fam a kɨmnhatərhav-pə, kasor Nəgkiarien kape Kughen Yermaru ruauə mɨnor nəfrakɨsien kɨn, yame rɨmɨni-ərhav tuk profet kupan kɨrik mɨmə,
23“Piakəskəh kɨrik yame yerman rɨpəh hanə nɨvənien tukun, tukror tɨpɨn.
Kɨni mɨrəh tɨni kɨrik yerman,
Kɨni tukhen-pən nhagɨn kɨmə Emanuel.” (Aes 7:14)
(Nɨpran e ramni mɨmə, “Kughen ramarə kɨtawə min.”)
24Josef rɨmnəm-ta nəmrərhavyen a, kɨni məri-pən nəgkiarien yame agelo kape Kughen Yermaru rɨmɨni, kɨni mɨvən, mɨkɨr Meri rəmhen kɨn kafan piraovɨn, mɨravən iman yerkwanu. 25Mərɨg in rɨpəh nɨvənien tukun meriaji Meri rɨmneiməkɨn tɨni yerman. Kɨni Josef rhen-pən nhagɨn mɨmə Yesu.#Luk 2:21

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

Learn More About Nəkwəkwə imərhakə kape kughen: nɨrpenien vi