Parallel
1
Nəgkiarien kape Kughen rɨmauə mor yermamə kɨn, in e Yesu
1Apa kupan əgkap, ye nɨrikakunien, Nəgkiarien rɨmnəmɨr ta.#1:1 Nhag pɨsɨn kɨrik, ramni Yesu Kristo, mə “Nəgkiarien.” Ǝm-ru Jen 1:1; 1 Jon 1:1; Jon 17:5; Rev 19:13. Nəgkiarien e rɨmnamarə iriu Kughen. Kɨni Nəgkiarien e, in Kughen. 2Nɨpɨg Kughen rɨpəh hanə norien narɨmnar, in rɨnarə rerɨn ta iriu Kughen. 3Kɨni Kughen rɨmnor narɨmnar fam ye nəgkiarien a, kɨni narɨmnar fam yame Kughen rɨmnor, nar kɨrik mɨn rɨkək yame Nəgkiarien a rɨmɨpəh norien.#Kol 1:16; 1 Kor 8:6; Hib 1:2 4In e, in Nuknei nɨmraghien, kɨni nɨmraghien e, in nɨkakien yame raməsia-pen narmamə mɨfam.#Jon 5:26; 11:25; 14:6 5Nɨkakien a raməsia-pen nəpɨgnəpien, kɨni nəpɨgnəpien to rɨpəh napitayen.#Jon 9:5; 12:46
6Yermamə kɨrik yame Kughen rher-pə kɨn mə tukruə, nhagɨn e Jon Baptaes.#1:6 Aposol Jon in rɨmɨrai nəkwəkwə e. Ror pɨsɨn ye Jon Baptaes. 7In rɨmnərer-ərhav mə tukrɨni-ərhav-pən nɨkakien a kɨmi narmamə, pəh iriə m-fam tukhani nəfrakɨsien iran. 8Pəh nien mə Jon in nɨkakien, mərɨg in rɨmauə əmə mə tukrɨni-ərhav nɨkakien a kɨmi narmamə m-fam. 9[Nəgkiarien a rɨmauə ye tokrei tanə], kɨni in nɨkakien əfrakɨs, yame raməsia-pen narmamə m-fam ye tokrei tanə.#1 Jon 2:8
10Nar apnapɨg mə Kughen rɨmnor tokrei tanə ye Nəgkiarien a, kɨni rɨmnamarə ye tokrei tanə e, mərɨg narmamə kape tokrei tanə kɨmɨseinein In. 11Rɨmauə ye tanə yame in kafan əmə tanə, mərɨg narmamə yame In rɨmɨrpen əriə#1:11 Yesu rɨmauə pawk apa Isrel, mərɨg nəmə Isrel, yame Kughen rɨmɨrpen əriə apa kupan, khapəh nhaniyen nəfrakɨsien iran. kɨmnhaukreikɨn-pən nɨmeitairiə kɨm In, mhapəh nɨsorkeikeiyen In. 12Mərɨg narmamə m-fam yamə mɨne kamhavəh In yerkiriə, rɨkiriə ragien tukun, mɨshatətə ye nhagɨn, kɨni In rameighan kɨn əriə mə tukhauə kwajikovə mɨnə kape Kughen.#Gal 3:16 13Pəh nien mə kwajikovə mɨnə a kape Kughen kasarha-pə rəmhen kɨn yame kwajikovə mɨnə kape tokrei tanə kasarha. Pəh nien mə nərɨgien kape yermamə, uə kape tatə, yame kasarha iran. Mərɨg kasarha wi mɨn ye Kughen, ye kafan nəsanɨnien.#Jon 3:5; 1 Pita 1:23
14Nəgkiarien a rɨmauə yermamə mamarə kɨtawə min. Kɨmawə yɨmɨsəm kɨn nɨmrɨmawə nehuəyen kafan. In e, in nehuəyen kape Kwənkwan kɨrikianə Ǝmə, yame rɨmasɨ-pən ye Tatə Kughen. In rukwar kɨn nɨhuvəyen yame ramautə-pə kɨn kɨmi ətawə, kɨni rukwar mɨn kɨn nəfrakɨsien.#Fil 2:7; 1 Tim 3:16
15Jon rɨmnərer-ərhav mamokrən apomh mɨmə, “Yermamə e in e yame yɨmnamni mɨmə, ‘Yo jakəkupən, kɨni kwən kɨrik mɨn aikɨn yame tukrɨpikwasɨg kɨn yo. Mərɨg In yerpɨrɨg rapita yo. Meinai nɨpɨg yɨmɨpəh hanə narhayen, mərɨg In rɨnarə rerɨn ta.’ ”
16Kɨni In rukwar kɨn nɨhuvəyen yame ramautə-pə kɨn kɨmi ətawə, kɨni nɨpɨg m-fam In ravəhsi-pə nɨhuvəyen kafan kɨmi ətawə. 17Ror məkneikɨn meinai Moses in swatuk kupan yame Kughen rɨmɨvəhsi-pə loa kɨmi ətawə, mərɨg Yesu Kristo in swatuk yame Kughen ramautə-pə kɨn kafan nɨhuvəyen mɨne nəfrakɨsien kɨmi ətawə.#Rom 5:21
18Narmamə to khapəh nɨsəmien Kughen. Mərɨg Tɨni Kwənkwan Kɨrikianə Ǝmə, yame ramərer ye nɨkar Kughen, in Kughen. In rɨmnor əpu Kughen kɨmi ətawə kɨni kɨtawə kharkun In.#2 Kor 4:6; Kol 1:19; 2:9; Rev 22:4
Jon Baptaes ramni mə pəh nien mə in Kristo
(Mat 3:11-12; Mak 1:7-8; Luk 3:15-17)
19Kɨni nəmehuə mɨnə tɨksɨn ye kwənərəus kape Isrel yamə mɨne kɨmnɨsarə Jerusalem, kɨsher-pən kɨn pris tɨksɨn mɨne Lifaet#1:19 Lifaet in yamehuə kape nəhuakien kape nəmə Isrel. Ǝm-ru diksoneri. tɨksɨn mə tukhavən mɨsəm Jon Baptaes mɨsaiyoh in mhamə, “Eh. ?Ik naha yermamə?” Ror məkneikɨn, Jon rɨmɨni-ərhav in. 20Nɨpɨg kɨmɨsaiyoh in mə in pa, in rɨpəh nerkwaigien kɨn, mərɨg rɨmɨni-pən atuatuk əmə in tuk əriə mɨmə, “Pəh nien mə yo Kristo yame Kughen rɨmɨni mə tukrher-pə kɨn.”
21Kɨni iriə kɨmnhani mhamə, “?Tukmə pəh nien mə ik Kristo, kɨni ik pa? ?Ik Elaeja uə?”#Mal 3:1; 4:5-6; Mat 11:14; 17:10-13
Mərɨg Jon rɨmə, “Nɨkam. Pəh nien mə yo Elaeja.”
Kɨni iriə kɨmɨsaiyoh mɨn in mhamə, “?Tukmə pəh nien mə ik Elaeja, kɨni ik pa? ?Ik profet kape Kughen yame kɨmɨni kupan mə tukruə uə?”#Dut 18:15
Mərɨg Jon rɨmə, “Nɨkam.”
22Kɨni iriə kɨmnhani mhamə, “Ik takaməkeikei mɨni-ərhav ik kɨmi əmawə, pəh kɨmawə jakhavən mhani-əsah-pən kɨmi narmamə yamə mɨne kɨmɨsher-pə kɨn əmawə.”
23Kɨni rɨni-pən tuk əriə mɨmə, “Yo e yermamə yame profet Aesea rɨmɨni-ərhav ta kupan mə,
“ ‘Yermamə kɨrik tukrokrən apomh apa ye tɨpəvsɨk mamni mɨmə, “Kɨmiə taksor huvə swatuk kape Kughen Yermaru.” ’ ” (Aes 40:3)
24Kɨni Farisi mɨnə kɨmɨsher-pən kɨn narmamə tɨksɨn mɨn khauə apaikɨn, 25mɨsaiyoh-pən Jon mhamə, “?Tukmə pəh nien mə Ik Kristo, kɨni pəh nien mə ik Elaeja, kɨni pəh nien mə ik profet a yame kɨmɨsəvsao kɨn kupan, kɨni rhawor e nakamor baptaes ye narmamə?”
26Kɨni Jon rhorpɨn nəgkiarien kapəriə mɨmə, “Yo yakamor baptaes ye narmamə ye nu, mərɨg yermamə kɨrik ramərer ye kwerkwan irəmiə yame nakseinein In. 27Yo yakaməkupan, kwən a tukrɨkwasɨg, mərɨg In yerpɨrɨg, kɨni yo yetanə əmə. Yakpəh nəmhenien tuk nɨrɨsɨn-tayen sandel kafan.”
28Narɨmnar a rɨmnor əfrakɨs apa yerkwanu kɨrik, kamni kɨmə Betani. In apa nɨkar nu Jodan pən- apa ikɨn Jon rɨmnor baptaes ye narmamə ikɨn.
Yesu In rəmhen kɨn kwaji sipsip kape Kughen
29Kəni rɨkwamer kɨn, Jon rɨmnəm Yesu raməriwək mamuə, kɨni rɨni-ərhav mɨmə, “!Ei! !Səm-ru! Kwən e in e in rəmhen kɨn kwaji sipsip kape Kughen, meinai in tukrɨrɨsɨn ta narpɨnien kape norien has mɨnə kape narmamə ye tokrei tanə.#Hib 9:22,26 30Yermamə e in e yɨmnaməvsao kɨn kɨmi əmiə mɨmə, ‘Yo jakəkupən, kɨni kwən kɨrik mɨn aikɨn tukrɨkwasɨg kɨn yo. Mərɨg In yerpɨrɨg rapita yo. Meinai nɨpɨg yɨmɨpəh hanə narhayen, In rɨnarə rerɨn ta.#Jon 1:15,2731Nɨpɨg yo yɨmnaməvsao kɨn In, kɨni yo mɨn meinein mə In pa; mərɨg yɨmauə mor baptaes ye narmamə ye nu mə jakor əpu kwən a kɨmi kwənərəus mɨnə kape Isrel.”
32-33Kɨni ai, Jon rɨmnərer-ərhav mamni mɨn mɨmə, “Kughen rɨmnher-pə kɨn yo mə yo jakor baptaes ye narmamə kɨn nu, kɨni nɨpɨg yɨmnaməvsao kɨn in, yo mɨn yɨmneinein mə kwən ai in a. Mərɨg Kughen rɨmɨni-pə tuk yo mɨmə, ‘Takəm Nanmɨn kafak tukreiwaiyu mərer-pən ye yermamə kɨrik. Kɨni kwən e In e In tukror baptaes ye narmamə kɨn Nanmɨn Rhakə.’ Kɨni ai, yɨmnəm Nanmɨn Kape Kughen rɨsɨ-faktə ye neiai [rəmhen kɨn mak] meiwaiyu məkwətə-pən ye yermamə kɨrik. 34Yɨmnəm atuatuk nar a, kɨni mərer-ərhav mamni-ərhav mɨmə, ‘Kwən e in e, in Ji Kughen əfrakɨs.’ ”
Yesu rɨmɨrpen kafan tɨksɨn narmamə
35Kəni rɨkwamer kɨn, Jon rɨmavən mɨn apaikɨn irisɨr yermamə kɨraru kafan. 36Kɨni məm Yesu raməriwək ye swatuk mamuə, kɨni rɨni-pən tuk əriu mɨmə, “!Eh! !Wəm-ru! Kwən e In e in Kwaji sipsip kape Kughen.”
37Kafan yermamə mir kɨmɨwərɨg nəgkiarien a, mwərer, mɨrakwasɨg kɨn Yesu. 38Kɨni Yesu rarar məm kwərə mir a karakwasɨg kɨn In, kɨni In rɨmə, “!Eh! Kwərə mir. ?Nəkawarha-kɨn naha?”
Kɨni iriu krəmə, “Rabae. ?Nakamarə hiə?” (Nəgkiarien e rabae, nɨpran ramni mə “yhajoun”).
39Kɨni Yesu rɨmɨni-pən tuk əriu mɨmə, “Pəh krhɨvən, nakwəm-ru ikɨn yakamarə ikɨn.” Kɨni iriu kɨmɨrakwasɨg kɨn, mɨrhuvən, kɨni mwəm ikɨn ramarə ikɨn. Ipakə mɨrh rivə, irisɨr min kɨmnarhəmɨr mɨrheriaji rəpɨgnəp.
40Kwərə mir a kɨrik rɨmnərɨg nəgkiarien yame Jon rɨmɨni marar mamkwasɨg kɨn Yesu, nhagɨn e Andru, naorahi Saemon Pita. 41Məkneikɨn, Andru rɨmavən məm piauni Saemon, rɨkɨr mɨrauə, kɨni mɨni-pən tukun mɨmə, “!Eh! Yaknəm ta Mesaea.” (Nəgkiarien e Mesaea, nɨpran rɨmə “Kristo,” yame Kughen rɨmɨrpen mə tukrher-pə kɨn). 42Kɨni Andru rɨkɨr Saemon mɨravən mɨwəm Yesu.
Kɨni Yesu rəm in, mɨmə, “Ik e Saemon, kwajikovə kape Jon. Mərɨg taktakun ai, tukokrən kɨn ik kɨmə ‘Kefas.’ ” (Nhag e Kefas, nɨpran ramni mə kapier. Ye nəgkiarien kape nəmə Gris kamni kɨmə Pita).#Mat 16:18
Yesu rɨmɨrpen Filip mɨne Nataniel
43Kəni rɨkwamer kɨn, Yesu rɨkin raməsɨk mə tukrɨvən apa Galili. Kɨni məm kwən kɨrik, nhagɨn e Filip, mɨni-pən tukun mɨmə, “Yuə mɨkwasɨg kɨn Yo.” 44Filip in yemə Betsaeda, imei Andru mɨne Pita. 45Kɨni Filip rɨvən məm Nataniel mɨmə, “Kɨmawə yakwəsəm kwən apera, yame Moses rɨmnaməvsao kɨn ye nəgkiarien kape loa, In yermamə yame profet mɨnə kɨmɨsəvsao kɨn, kɨni In yemə Nasaret, ji Josef. Nhagɨn e Yesu.”
46Mərɨg əmə Nataniel rɨmə, “?Rhawor? Nar huvə kɨrik to rɨpəh nɨsɨ-pənien a Nasaret.”
Mərɨg Filip rɨmə, “Ita. Yuə məm-ru.”
47Kɨni Yesu rɨmnəm Nataniel raməriwək mamuə, kɨni rɨni-ərhav mɨmə, “Kwən e, in kwənərəus atuatuk kape Isrel. In reinein neikuəyen.”#Jen 27:30-36; 31:26; 32:28
48Ǝmaikɨn, Nataniel raiyoh Yesu mɨmə, “?Rhawor nakɨrkun yo?”
Kɨni Yesu rɨni-pən tukun mɨmə, “Yɨmnəm ik nakamkwətə ye tɨkɨmkɨmɨ nai#1:48 Grik ramni “tɨkɨmkɨmɨ nai kɨrik kamni kɨmə fig;” kwənkwan rheikən., kwasɨg ikɨn Filip rokrən kɨn ik.”
49Kɨni Nataniel rɨmə, “Yhajoun. !Ik Ji Kughen! !Ik King kape kwənərəus kape Isrel!”
50Kɨni Yesu rɨmɨni-pən tukun mɨmə, “?Nakamni nəfrakɨsien irak meinai yakməni əmə mə yaknəm ta ik, nɨpɨg nɨmnamkwətə ye tɨkɨmkɨmɨ nai? Ik takpiəm nar ehuə mɨnə rapita yame.” 51Kɨni mɨni mɨn mɨmə, “Yakamni əfrakɨs tuk əmiə mə, takpisəm napuə tukrəkwag, kɨni agelo mɨnə kape Kughen tukshaktə mhavən ye neiai, mɨseiwaiyu-pə tuk Yo, Ji Yermamə.”#Jen 28:12