ᐅᐸᓓᑭᔅ ᒫᑎᐤ 1
MCNT91

ᐅᐸᓓᑭᔅ ᒫᑎᐤ 1

1
ᐅᑦ ᐋᔮᓂᔅᑫᓂᑕᐎᑭᐎᓐ ᒋᓴᔅ ᙭
(ᓘᒃ 3:23–38)
1ᒪᓯᓇᐃᑲᓐ ᐃᑕ ᐁ ᐎᑖᑲᓂᐗᓂᓕᒃ ᐅᑦ ᐋᔮᓂᔅᑫᓂᑖᐎᑭᐎᓐ ᒋᓴᔅ ᙭, ᑌᐱᑦ ᐅᑯᓯᓴ, ᐁᑉᕃᐋᒻ ᐅᑯᓯᓴ᙮
2ᐁᑉᕃᐋᒻ ᑮ ᓂᑖᐎᑭᐁᐤ ᐋᐃᓯᑲ; ᐋᐃᓯᒃ ᒫᑲ ᑮ ᓂᑖᐎᑭᐁᐤ ᒉᑲᐸ; ᒉᑲᑉ ᒫᑲ ᑮ ᓂᑖᐎᑭᐁᐤ ᒎᑕᓴ ᓀᔥᑕ ᐎᒋᔖᓂᓕᐗ; 3ᒎᑕᔅ ᒫᑲ ᑮ ᓂᑖᐎᑭᐁᐤ ᐯᕆᓴ ᓀᔥᑕ ᓭᕋᐊ ᑌᒫᕐ ᐅᒋ; ᐯᕆᔅ ᒫᑲ ᑮ ᓂᑖᐎᑭᐁᐤ ᐁᔅᕋᒪ; ᐁᔅᕋᒻ ᒫᑲ ᑮ ᓂᑖᐎᑭᐁᐤ ᐁᕋᒪ; 4ᐁᕋᒻ ᒫᑲ ᑮ ᓂᑖᐎᑭᐁᐤ ᐊᒥᓇᑖᐸ; ᐊᒥᓇᑖᑉ ᒫᑲ ᑮ ᓂᑖᐎᑭᐁᐤ ᓀᐋᓴᓇ; ᓀᐋᓴᓐ ᒫᑲ ᑮ ᓂᑖᐎᑭᐁᐤ ᓵᓪᒪᓇ; 5ᓵᓪᒪᓐ ᒫᑲ ᑮ ᓂᑖᐎᑭᐁᐤ ᐳᐊᓴ ᕃᑳᑉ ᐅᒋ; ᐳᐋᔅ ᒫᑲ ᑮ ᓂᑖᐎᑭᐁᐤ ᐅᐯᑕ ᕉᑦ ᐅᒋ; ᐅᐯᑦ ᒫᑲ ᑮ ᓂᑖᐎᑭᐁᐤ ᒉᓯᔭ; 6ᒉᓯ ᒫᑲ ᑮ ᓂᑖᐎᑭᐁᐤ ᑌᐱᑕ ᑳ ᑭᒋᐅᑭᒪᐎᓕᒋ; ᑌᐱᑦ ᑳ ᑭᒋᐅᑭᒪᐎᑦ ᒫᑲ ᑮ ᓂᑖᐎᑭᐁᐤ ᓴᓚᒪᓇ ᐊᓂᐃ ᐅᒋ ᑳ ᑮ ᐎᐎᓕᒋ ᔫᕋᔭᓴ; 7ᓴᓚᒪᓐ ᒫᑲ ᑮ ᓂᑖᐎᑭᐁᐤ ᕈᐳᐊᒪ; ᕈᐳᐊᒻ ᒫᑲ ᑮ ᓂᑖᐎᑭᐁᐤ ᐊᐹᔭᐊ; ᐊᐹᔭ ᒫᑲ ᑮ ᓂᑖᐎᑭᐁᐤ ᐁᓴᐊ; 8ᐁᓴ ᒫᑲ ᑮ ᓂᑖᐎᑭᐁᐤ ᒐᓴᐹᑕ; ᒐᓴᐹᑦ ᒫᑲ ᑮ ᓂᑖᐎᑭᐁᐤ ᒍᕋᒪ; ᒍᕋᒻ ᒫᑲ ᑮ ᓂᑖᐎᑭᐁᐤ ᐅᓵᔭᓴ; 9ᐅᓵᔭᔅ ᒫᑲ ᑮ ᓂᑖᐎᑭᐁᐤ ᒍᐊᑕᒪ; ᒍᐊᑕᒻ ᒫᑲ ᑮ ᓂᑖᐎᑭᐁᐤ ᐁᑳᓴ; ᐁᑳᔅ ᒫᑲ ᑮ ᓂᑖᐎᑭᐁᐤ ᐁᓯᑳᔭᓴ; 10ᐁᓯᑳᔭᔅ ᒫᑲ ᑮ ᓂᑖᐎᑭᐁᐤ ᒪᓈᓯᓴ; ᒪᓈᓯᔅ ᒫᑲ ᑮ ᓂᑖᐎᑭᐁᐤ ᐋᒪᓇ; ᐋᒪᓐ ᒫᑲ ᑮ ᓂᑖᐎᑭᐁᐤ ᒍᓵᔭᓴ; 11ᒍᓵᔭᔅ ᒫᑲ ᑮ ᓂᑖᐎᑭᐁᐤ ᒉᑯᓈᔭᓴ ᓀᔥᑕ ᐎᒋᔖᓂᓕᐗ, ᓈᓐᑕᐤ ᐃᔅᐱ ᑳ ᑮ ᐃᑐᑕᐋᑲᓂᐎᒋᒃ ᐹᐱᓚᓂᒃ;
12ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᑳ ᐯᔑᐙᑲᓂᐎᒋᒃ ᐹᐱᓚᓂᒃ, ᒉᑯᓈᔭᔅ ᑮ ᓂᑖᐎᑭᐁᐤ ᓴᓓᑎᔭᓚ; ᓴᓓᑎᔭᓪ ᒫᑲ ᑮ ᓂᑖᐎᑭᐁᐤ ᓱᕋᐸᐸᓚ; 13ᓱᕋᐸᐸᓪ ᒫᑲ ᑮ ᓂᑖᐎᑭᐁᐤ ᐊᐹᔭᑕ; ᐊᐹᔭᑦ ᒫᑲ ᑮ ᓂᑖᐎᑭᐁᐤ ᐃᓛᔭᑭᒪ; ᐃᓛᔭᑭᒻ ᒫᑲ ᑮ ᓂᑖᐎᑭᐁᐤ ᐁᓴᕋ; 14ᐁᓴᕐ ᒫᑲ ᑮ ᓂᑖᐎᑭᐁᐤ ᓭᑕᑲ; ᓭᑕᒃ ᒫᑲ ᑮ ᓂᑖᐎᑭᐁᐤ ᐁᑭᒪ; ᐁᑭᒻ ᒫᑲ ᑮ ᓂᑖᐎᑭᐁᐤ ᐃᓛᔭᑕ; 15ᐃᓛᔭᑦ ᒫᑲ ᑮ ᓂᑖᐎᑭᐁᐤ ᐃᓕᐁᓴᕋ; ᐃᓕᐁᓴᕐ ᒫᑲ ᑮ ᓂᑖᐎᑭᐁᐤ ᒫᑦᑕᓇ; ᒫᑦᑕᓐ ᒫᑲ ᑮ ᓂᑖᐎᑭᐁᐤ ᒉᑭᐸ; 16ᒉᑲᑉ ᒫᑲ ᑮ ᓂᑖᐎᑭᐁᐤ ᒍᓯᐸ, ᒣᕆ ᐅ ᓈᐯᒪ, ᐊᓇ ᑳ ᑮ ᐅᒋ ᓂᑖᐎᑭᑦ ᒋᓴᔅ ᑳ ᐃᔑᓂᑳᓱᑦ ᙭᙮
17ᒥᓯᐌ ᒫᑲ ᐋᓂᔅᑫ ᑳ ᐱᒫᑎᓯᒋᒃ ᐁᑉᕃᐋᒻ ᐅᒋ ᐱᓕᔥ ᑌᐱᑦ ᓀᐅᔖᑉ ᒥᓯᐌ ᑕᑡᐤ ᐋᓂᔅᑫ ᑮ ᐱᒫᑎᓯᐗᒃ; ᓀᔥᑕ ᑌᐱᑦ ᐅᒋ ᐱᓕᔥ ᐁ ᑮ ᐃᑐᑕᐋᑲᓂᐎᒋᒃ ᐹᐱᓚᓂᒃ ᓀᐅᔖᑉ ᒥᓯᐌ ᑕᑡᐤ ᐋᓂᔅᑫ ᑮ ᐱᒫᑎᓯᐗᒃ; ᓀᔥᑕ ᐃᔅᐱ ᑳ ᑮ ᐃᑐᑕᐋᑲᓂᐎᒋᒃ ᐸᐱᓚᓂᒃ ᐱᓕᔥ ᐃᓕᑯᒃ ᙭ ᓀᐅᔖᑉ ᒥᓯᐌ ᑕᑡᐤ ᐋᓂᔅᑫ ᑮ ᐱᒫᑎᓯᐗᒃ᙮
ᐅᓂᑕᐎᑭᐎᓐ ᒋᓴᔅ ᙭
(ᓘᒃ 2:1–7)
18ᐅᒪ ᐃᔑ ᒫᑲ ᑮ ᐃᑭᓂᓕᐤ ᐅ ᓂᑖᐎᑭᐎᓐ ᒋᓴᔅ ᙭: ᐅᑳᐎᔭ ᒣᕆᔭ ᐋᔕᔾ ᐁ ᑮ ᑭᔅᑭᒫᓕᒋ ᒍᓯᐸ, ᐸᒧᔑ ᐎᑭᑐᒋᒃ, ᑮ ᑭᔅᑫᓕᒪᐤ ᐁ ᑲᓄᔥᑲᑖᐗᓱᑦ ᐸᓓᑭ ᐊᒑᑾ ᐅᒋ᙮ 19ᐁᑯ ᒫᑲ ᒍᓯᑉ, ᐅ ᓈᐯᒪ, ᐁ ᒀᔭᔅᑭᑎᑦ ᐃᓕᓕᐤ, ᐁᑳ ᓀᔥᑕ ᐁ ᐎ ᐋᓕᒧᑕᒃ ᑭᒋ ᐅᒋ ᑭᔅᑫᓕᒋᑳᑌᓕᒃ, ᑮ ᐃᑌᓕᑕᒻ ᑭᒧᒡ ᑭᒋ ᐌᐱᓈᑦ᙮ 20ᒫᑲ ᒣᒀᒡ ᐁ ᒫᒥᑐᓀᓕᑕᒃ ᐅᐅ ᑫᒀᓇ, ᒫᑎᑲ, ᐅᑦ ᐁᓐᒐᓕᒪ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐤ ᑮ ᓄᑯᓰᔅᑖᑯᓕᐗ ᐸᐙᒧᐎᓂᒃ, ᐁ ᐃᑗᓕᒋ, ᒍᓯᑉ, ᑌᐱᑦ ᐌᑯᓯᓯᒥᔉ, ᐁᑳᐎᓚ ᓭᑭᓯ ᑭᒋ ᐅᑎᓇᑦ ᒣᕆ ᑭᐗ: ᐌᓴ ᐊᓂᐁᓕᐤ ᑳ ᑲᓄᔥᑲᒃ ᐯᓓᑭᓯᑦ ᐊᒑᑯᒃ ᐅᒋᒪᑲᓂᓕᐤ᙮ 21ᑲᑕ ᐅᑯᓯᓯᐤ ᒫᑲ, ᓀᔥᑕ ᒋᓴᔅ ᑭ ᑳ ᐃᔑᓂᑳᑎᒪᐗ: ᐌᓴ ᑲᑕ ᐱᒫᒋᐁᐤ ᐅᑦ ᐃᓕᓕᒪ ᐅ ᒪᒋᑣᐎᓂᓕᒃ ᐅᒋ᙮
22ᒥᓯᐌ ᐅᒪ ᒫᑲ ᑮ ᐃᑭᓄᑯᐸᓐ ᑭᒋ ᑎᐱᐸᓕᓕᒃ ᑳ ᑮ ᐃᑗᐋᑦ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐤ ᐅᑭᔅᑭᐙᐃᑫᐗ, ᐁ ᐃᑗᑦ, 23ᒫᑎᑲ, ᐅᔥᑭᓂᑭᔅᑴᐤ ᑲᑕ ᑲᓄᔥᑲᑖᐗᓱ, ᑲᑕ ᐅᑯᓯᓯᐤ ᒫᑲ, ᐃᒫᓐᔫᐃᓪ ᒫᑲ ᑲᑕ ᐃᔑᓂᑳᑎᒣᐗᒃ, ᑳ ᐃᑗᒪᑲᒃ, ᐁ ᐃᑗᔅᒋᑳᑌᒃ, ᑭᒋᒪᓂᑐ ᑭ ᐎᒋᑕᔑᑫᒥᑯᓇᐤ᙮
24ᐁᑯ ᒫᑲ ᒍᓯᑉ ᐁ ᐗᓂᔥᑳᑦ ᐁ ᑮ ᓂᐹᑦ, ᑮ ᑐᑕᒻ ᑳ ᑮ ᐃᑎᑯᑦ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐗ ᐅᑦ ᐁᓐᒐᓕᒥᓕᐗ, ᑮ ᐅᑎᓀᐤ ᒫᑲ ᐎᐗ: 25ᓇᒪᐎᓚ ᒫᑲ ᑮ ᐅᒋ ᑭᔅᑫᓕᒣᐤ ᐱᓕᔥ ᐃᓕᑯᒃ ᑳ ᑮ ᓂᑖᐎᑭᐋᓕᒋ ᓃᔥᑕᒻ ᐅᑯᓯᓯᓕᐗ, ᒋᓴᔅ ᒫᑲ ᑮ ᐃᔑᓂᑳᑎᒣᐤ᙮

The text of the Bible in Moose Cree is in the public domain.

Moose Cree New Testament © Canadian Bible Society, 1991.


Learn More About ᐅᔅᑭ ᑎᔅᑌᒥᓐᑦ

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.