Matius 10
YVANT

Matius 10

10
Yesus po apa arakovo abusyinara eane rurum mawain
(Markus 3:13-19; Lukas 6:12-16)
1Yesus po apa arakovo utavondi aije abusyinara eane rurum mawainde, umba Po vambunine raugaje mai indamu wo anawayo kakaije mawatano vatane maora, muno wo saumane raunanto vatano ujajoramo wanene kotaro rui vayave raije mansai.
2Yesus apa arakovo po matutire abusyinara eane rurum awa tame mi som:
Manasyin, Simon (awain tavonamo Petrus),
apa rijato Andreas,
Yakobus,
apa rijato Yohanes
(wenayamo Sebedeus apa arikainye naya),
3Pilipus,
Bartolomeus,
Tomas,
Matius (opi po pajak ranugande akarijo pemerinta aije),
Yakobus (Alpeus apa kavo),
Tadeus,
4Simon (opi awainamo vatano Zelot),
Yudas Iskariot (opi po Yesus amavun).
Yesus po apa arakovo utavondi aije abusyinara eane rurum matutir
(Markus 6:6b-13; Lukas 9:1-6)
5Umba vatano abusyin eane rurume umaso nawamo Yesus po matutir pare, “Wata! Weramu vemo wata no vatano Yahudi jewene mansai nora, muno wasisa no munijo vatano Samaria una raije rai nora. 6Yara wata no vatano Israel obo mansai, weye onawamo maurata domba awa vatano wo maeranande meweno mai. 7Wata wapo ayao Amisye so raura mai wapare, ‘Masyoto Amisye de be akarive Apa kawasae mai no mine vone so ndea mararai to.’ 8Syare wapo saumane raunanto vatano ugwanene mansai, wapo kove raunanto vatano ugwenen mansai indamu ukovakato, wapo saumane raunanto irati vatano aravure mo maveye mansai, muno wapo anawayo kakaije mawatano vatane maora. Amisye po vambunine umaso raunande wasai vayave, yara wapo ravae ramu. Weti syare wapo saumane umaso raunanto vatane mansai vayave, yara vemo wo wasavae nora.
9Vemo wapo doije ana rui vayave inta raugav inya. 10Muno vemo wapo ingkujawane inta raugav inya, muno wapa wasajo kokome muno isyoe inta raugav inya. Vemo wapo ansune raugavo randurum inya, yara ansuno no no wasanakea bom. Weye vatano wapanapatambe maije onawirati indati wo wasaeranande, wo wapa bekedaije raunande wasai.#1 Korintus 9:14; 1 Timotius 5:18
11Arono wasisa no munije inta rai, syare wapo vatano anuga ngkove akani, umba wasisa wana no apa yavar tutir ava wapuje apa munije raora. 12Arono wasisa no apa yavare rai, syare wapo raura wapare, ‘Amisye po kove raugaje wasai.’ 13Yavaruga umaso wo wasaeranande, indati Amisye po kove raugaje mai. Yara ranivara manuga ngkovo wasai jewen, wea indati Amisye po kove umawe raugakanande taune weabo wasai. 14Vatane inta wo wasave kobe jewen muno wo wapa ayao raranive jewen, weamo wapusya munijo namije raora. Umba wapo kapumo nowo wasajoe raije ranepataje no vatano munije umaso mansamun indamu wo raen indati taune wo ama mangke ranawan. 15Syo raura tugaive: arono masyoto Amisye pakare po mangke rapatimugo vatano mine so mansai, weamo munijo Sodom muno Gomora aya mangke ndaradam,#Kejadian 19:24-28 yara munijo uma wonae manuga rausiso wasai jewenoe indati awa mangke raugaje mai ntiti mo we rakivan.”
Masyoto makanande indati vatane wo wasave tatugadi weye wapanave Yesus ai
(Markus 13:9-13; Lukas 21:12-19)
16“Inya! Syo wasatutir wapusya, wasaurata irati domba wapasya wasayai no makeo sivuiny awa yasyine rai. Weti syare wasyisyaube muno wasanuga ndandinit. 17Wasyisyaube, weye indati vatane inta wo wasaijar wo wasaunanta no akarijo akokoe mansamun, umba wo wasanepato kaijo waije rai no yavaro sambaya ama uga rai. 18Wonayo wasai weye watavondi Rinai, weti indati wo wasaugaveta no gubernur mansamun muno akarijo titi mansamun. Somamo varoro ngkovo wana raije mi som indamu wapo Sya tame raura kakavimbe akarijo nanawije mai muno vatano marano wantatukambe Amisye aije mansai. 19Muno arono ware wo wasaugaveta no akarije umawe mansamun indamu wo wasanajobe, vemo wasanuga mamauno wapa ayaowo wapare wapo rasakinavo maije rai nora. Weye animaisye mirati wapare wapo raura mamo arono naije Amisye po ayao raunande wasai inda wadaura. 20Weti wapa ayao wato mamo taune wapa ayao ma jewena, yara wapa Ajayo no no munijo ntiti Apa Anawayo Vambunine ama ayao omi wadaura.
21-22Indati masyote nde nande arono vatan tenambe manuga mamuno wasai weye weatavondi Rinai. Vatane wo taune awa arakove mansamavun indamu maubaisy. Muno ajae wo taune awa arikainye mansamavun indamu maubaisy tavon. Arikainye wo awa akoye nawe, awa ajae nawe, mave tatugadi, muno wo maunanta inda maubaisy. Weramu are nawirati matawandi kobe muno wanave Rinai tutir ava nto ama marane rai, onawamo indati Amisye po mapaya irati kakaije rai indamu ukova nuge nuganui. 23Ranivara vatane wo wasave tatugadi no munije inta rai, weamo wanajiv ara wapakata no munijo kaijinta rai. Syo raura tugaive: arono wasisa Israel ama munije ranteter dainyamo, Risy, Arikainyo Vatane, ride to.
24Arikainyo sekora onawamo wanakoe wo awa kurune akivane ramu. Muno vatano wanapatambe awa akarije ai onawamo wanakoe wo awa akarije akivane ramu. 25Arikainyo sekora awa ana udave mo kurune awa ramaisy, weamo mamai to. Muno vatano wanapatambe ware wo awa akarije amaisy, omamo mamai tavon. Ananeneae umaso ama ine no taiso: Sya arikainye weap, Risyamo wapa kurune pi Risy, weti ranivara vatane wo rinave tatugadi, weamo wo wasave tatugadi tavon. Muno Risyamo wapa akarijo yavaruga pi Risy, weti ranivara vatane wo rinaura tantunawi ware Risyamo maisyare Anakakai Akoe ai,#10:25 Ayao Yunani mo tamo Bersebur ratoe, ama ine mare Anakakai Akoe pije. wea indati wo wasaura tantunawi tavon, weye weapamo wasisa Sya yavaruga rai.”
Wabemo wapo vatane masyaniv inya, yara Amisye bo pirati wapo asyaniv
(Lukas 12:2-7)
26“Wabemo wapo vatane masyaniv inya. Animaisye mi wo rangkokaibe, indati Amisye po raroron kakavimbe. Muno animaisye mi ngkokaibe no manuga rai, indati raen kakavimbe. 27Animaisye mi Syo raura maninimbe wasai no naman, syare siman wapo raura kakavimbe vatane mai tenambe. Muno animaisye mirati Syo ransamuabe Sya arakove wasai, syare wapo ravovo vatan tenambe mai no kakavin.
28Wabemo wapo vatano wo wasanasine raubaisye masyaniv inya. Onawamo ubambunino wo wasanasino kopa bo raubaisy, yara wo wasanawayoe raubaisye kakai. Yara Amisye bo pirati wapo asyaniv, weye Opi bambunin po wasanasino kopa muno wasanawayoe raubai kava no tanamo mbadururo nuge nuganuije rai. 29Insanijo mamaun ramavunamo awa mangke maje rave. Inta apa masyote mamai dainy, weamo Amisye po aeranande indamu vemo kakai jinya. 30-31Muno Amisye po wasaeranande tavon, weye vatane nanentabo wapa mangke ma ntiti jirati insani manui awa rakivan. Wasakarivuinye mamo Amisye po ratora mamai to! Weti vemo wajaniv inya!”
Vemo nsamane nyo Yesus aura kakavimbe no vatane mansamun inya
(Lukas 12:8-9)
32“Are pirati po rinaura kakavimbe no vatano mine so mansamun pare, ‘Risyamo itavondi Yesus ai,’ weamo indati Syo vatano napije aura no Sya Injaya no no munijo ntiti amun syare, ‘Sya arakovo tavondi Rinai pije.’ 33Yara are pirati po inamamarave no vatano mine so mansamun, weamo indati Syo amamarave tavon no Sya Injaya no no munijo ntiti amun.#2 Timotius 2:12; 1 Yohanes 2:22-23
34Ride soamo Syo kovo saumane raugavo mine so raije ramu, weti vemo wapo ratantonanare wemai nora. Ride indamu Syo kovo saumane raugave ramu, yara indamu Syo yavaruga maosor ti usivuinyo vambinibe. 35Ride indamu arikainyo anya ponayo aja ai, muno arikainyo wanya monayo akoya rai. Ajamo ngkove monayo ajamo ngkakaije rai. 36Muno vatane taune apa yavaruga ube marovave mai.
37Vatano bekobe irati akoya me aja pe yaije manakoe yara bekobe irati Rinaije mamo mamaun, weaveti opamo mamaisyo tavondi Rinaije ramu. Vatano bekobe irati apa arikainyo anya muno wanya maije manakoe, yara bekobe irati Rinaije mamaun, weaveti mamaisyo tavondi Rinaije ramu. 38Are pirati po taune apa inyo kapite ranawan ara tavondi Rinaije ramu, weaveti opamo mamaisyo tavondi Rinaije ramu. 39Are pirati beker pare po apa kovo mine so ramavug, opamo indati apave kovo nuge nuganuije raije ramu. Yara are pirati nanto wene rai weye tavondi Rinai, opamo indati apave kovo nuge nuganuije rai.
40Are pirati bekobe irati wasai, opamo maisyare bekobe tavon irati Rinai, muno are pirati bekobe irati Rinai, opamo maisyare bekobe irati Sya Injayo po inatutire Ai tavon. 41Are pirati bekobe irati vatano po ayao Amisye ravov inta ai weye vatane umaso po ayao Amisye ravov, opamo indati Amisye po kove inta raude ai mamaisyo ana Po raude Apa vatano po Apa ayao ravov umaso ai ramaisy. Muno are pirati po vatano anuga ngko dave augave siso weye vatane umaso anuga ngkov, opamo indati Amisye po kove inta raude ai mamaisyo ana Po raude vatano anuga ngko umaso ai ramaisy. 42Syo raura tugaive: are pirati po ana inta raunande#10:42 Ayao Yunani mare: “po mana inta raunande po ramanam.” vatano apa tame maje rave ai weye vatane umaso tavondi Rinai, opamo indati po ama ine raen, weye Amisye po kove inta raude ai jaje.”

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.


Learn More About Ayao amisy urairi wanyin