MATEUS 1
OKYB

MATEUS 1

1
Epata laJesus
1Omushangwa weshikulafano lepata laJesus Kristus, omona waDavid, omona waAbraham.
2Abraham okwa dala Isak, Isak okwa dala Jakob, Jakob okwa dala Juda novamwaxe. 3Ndele Juda okwa dala Peres naSera kuTamar, Peres okwa dala Hesron, Hesron okwa dala Ram. 4Ndele Ram okwa dala Aminadab, Aminadab okwa dala Nashon, Nashon okwa dala Salmon. 5Ndele Salmon okwa dala Boas kuRahab, Boas okwa dala Obed kuRut, Obed okwa dala Isai. 6Ndele Isai okwa dala ohamba David.
David okwa dala Salomo nomwalikadi waUria. 7Ndele Salomo okwa dala Rehabeam, Rehabeam okwa dala Abia, Abia okwa dala Asa. 8Ndele Asa okwa dala Josafat, Josafat okwa dala Jehoram, Jehoram okwa dala Ussia. 9Ndele Ussia okwa dala Jotam, Jotam okwa dala Ahas, Ahas okwa dala Hiskia. 10Ndele Hiskia okwa dala Manasse, Manasse okwa dala Amon, Amon okwa dala Josia. 11Ndele Josia okwa dala Jekonia novamwaxe mefimbo lokutwalwa kuBabilon.
12Ndele konima yokutwalwa kuBabilon, Jekonia okwa dala Salatiel, Salatiel okwa dala Serubbabel. 13Ndele Serubbabel okwa dala Abiud, Abiud okwa dala Eliakim, Eliakim okwa dala Asor. 14Ndele Asor okwa dala Sadok, Sadok okwa dala Akim, Akim okwa dala Eliud. 15Ndele Eliud okwa dala Eliaser, Eliaser okwa dala Mattan, Mattan okwa dala Jakob. 16Ndele Jakob okwa dala Josef, omulumenhu waMaria, Maria okwa dala Jesus, ou ha ifanwa Kristus.
17Osho ngaha hano omapupi aeshe okudja kuAbraham fiyo okuDavid oo omulongo naane, nokudja vali kuDavid fiyo okokutwalwa kuBabilon oo omulongo naane, nokudja vali kokutwalwa kuBabilon fiyo okuKristus oo omulongo naane.
Okudalwa kwOmukulili nedina laye
18Okudalwa kwaJesus Kristus okwa li ngaha. Maria, ina, eshi a putulwa kuJosef, okwa dimbulukiwa oye omufimba wOmhepo Iyapuki fimbo inava ya pamwe. 19Ndele Josef, omulumenhu waye, omulumenhu omuyuki, eshi ina hala oku mu fifa ohoni, okwa diladila oku mu henga meholeko. 20Ndelenee eshi kwa li ta diladila ngaha, tala, omweengeli wOmwene okwe mu holokela mondjodi ndele ta ti: “Josef, omona waDavid, ino tila okweeta kwoove Maria, omukainhu woye, osheshi oufimba ou e u kwete owOmhepo Iyapuki. 21Ndele ye ota ka dala okamati, ndele to ke mu luka Jesus, osheshi Oye ta ka xupifa oshiwana shaye momatimba asho.”
22Ndele eshi ashishe sha ningwa, opo pa wanifwe osho Omwene e shi tongifa omuxunganeki ou ta ti:
23“Tala, okakadona taka ningi oufimba,
ndele taka dala okamati,
edina lako nali lukwe Immanuel,”
olo tali ti: Kalunga pamwe nafye.
24Ndele Josef eshi a penduka meemhofi, okwa ninga ngaashi omweengeli wOmwene e mu lombwela, ndele okwa eta omukainhu waye kuye. 25Ndele ye ine mu kuma fiyo a dala okamati. Ndele okwe ka luka Jesus.

Oshikwanyama Bible Revised © Bible Society of Namibia, 2008, 2012.


Learn More About Ombibeli Iyapuki

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.