Prvý Korinťanom 6:2-3,9,15-16,19

Prvý Korinťanom 6:2 SEB

Veď či neviete, že svätí budú súdiť svet? Ak teda vy máte súdiť svet, nie ste schopní rozsúdiť maličkosti?
SEB: Slovenský ekumenický preklad
Share

Prvý Korinťanom 6:3 SEB

Vari neviete, že budeme súdiť anjelov, o čo viac veci všedného života?
SEB: Slovenský ekumenický preklad
Share

Prvý Korinťanom 6:15 SEB

Neviete azda, že vaše telá sú Kristovými údmi? Mám teda vziať Kristove údy a urobiť z nich údy neviestky? Rozhodne nie!
SEB: Slovenský ekumenický preklad
Share

Prvý Korinťanom 6:16 SEB

Alebo či neviete, že kto sa oddáva neviestke, je s ňou jedno telo? Veď sa aj hovorí: Budú dvaja jedno telo.
SEB: Slovenský ekumenický preklad
Share

Prvý Korinťanom 6:19 SEB

A vari neviete, že nepatríte sebe, ale že vaše telo je chrámom Svätého Ducha, ktorý vo vás prebýva a ktorého máte od Boha?
SEB: Slovenský ekumenický preklad
Share

Prvý Korinťanom 6:2-3,9,15-16,19

Share