Genezis 11
SEBDT
11
Babylonská veža
1Na celej zemi bola jednotná reč a jednotné slová. 2Keď sa ľudia pohli od východu, našli rovinu v krajine Šinár a usadili sa tam.#Gn 10,10; 13,11; 14,1; Iz 11,11; Dan 1,2; Zach 5,11; Múd 10,5 3Povedali si medzi sebou: „Poďme, narobme si tehál a vypáľme ich!“ Tehly používali namiesto kameňa a asfalt namiesto malty.#Gn 11,4; Iz 65,3 4Potom povedali: „Poďme, vybudujme si mesto a vežu, ktorá svojím vrcholom bude siahať do neba! Tak sa preslávime a nerozptýlime sa po celej zemi.“#2Sam 8,13; Ž 49,12; 92,10; Sir 40,19; Lk 1,51
5Hospodin však zostúpil, aby sa pozrel na mesto a vežu, ktorú stavali ľudia.#Ex 19,11; Ž 33,13-14; Heb 4,13 6Hospodin povedal: „Sú jeden národ a všetci hovoria jednou rečou. Toto je iba začiatok ich výčinov; teraz im už nič nezabráni uskutočniť všetko, čo si zaumienia.#Ž 2,1-4; 33,10; Sk 17,26 7Poďme, zostúpme a zmäťme im reč, aby sa medzi sebou nedorozumeli!“#Ž 2,4; Sk 2,4-11 8Tak ich Hospodin odtiaľ rozptýlil po celej zemi a prestali stavať mesto.#Gn 10,25.32; Dt 32,8; Lk 1,51 9Preto dostalo meno Bábel#11,9 Hebr. Zmätok., lebo tam zmiatol Hospodin reč celej zeme. Hospodin ich odtiaľ rozptýlil po celej zemi.#Gn 10,10; Iz 13,1-14; Jer 50,1–51,64; 1Kor 14,23
Šémov rodokmeň
10Toto je Šémov rodokmeň: Dva roky po potope, keď mal Šém sto rokov, narodil sa mu Arpachšad.#1Krn 1,17-27; Lk 3,34-36 11Po Arpachšadovom narodení žil Šém päťsto rokov a narodili sa mu synovia a dcéry.
12Keď mal Arpachšad tridsaťpäť rokov, narodil sa mu Šelach. 13Po Šelachovom narodení žil Arpachšad štyristotri rokov a narodili sa mu synovia a dcéry.
14Keď mal Šelach tridsať rokov, narodil sa mu Eber. 15Po Eberovom narodení žil Šelach štyristotri rokov a narodili sa mu synovia a dcéry.
16Keď mal Eber tridsaťštyri rokov, narodil sa mu Peleg. 17Po Pelegovom narodení žil Eber štyristotridsať rokov a narodili sa mu synovia a dcéry.
18Keď mal Peleg tridsať rokov, narodil sa mu Reu. 19Po Reuovom narodení žil Peleg dvestodeväť rokov a narodili sa mu synovia a dcéry.
20Keď mal Reu tridsaťdva rokov, narodil sa mu Serúg. 21Po Serúgovom narodení žil Reu dvestosedem rokov a narodili sa mu synovia a dcéry.
22Keď mal Serúg tridsať rokov, narodil sa mu Nachór. 23Po Nachórovom narodení žil Serúg dvesto rokov a narodili sa mu synovia a dcéry.
24Keď mal Nachór dvadsaťdeväť rokov, narodil sa mu Terach.#Joz 24,2; Lk 3,34 25Po Terachovom narodení žil Nachór stodevätnásť rokov a narodili sa mu synovia a dcéry.
26Keď mal Terach sedemdesiat rokov, narodil sa mu Abrám, Nachór a Harán.
Abrámov rodokmeň
27Toto je Terachov rodokmeň: Terachovi sa narodil Abrám, Nachór a Harán. Haránovi sa narodil Lót. 28Harán zomrel ešte za života svojho otca Teracha vo svojej rodnej zemi, v chaldejskom Úre. 29Abrám a Nachór sa oženili. Abrámova žena sa volala Saraj a Nachórova žena sa volala Milka. Bola to dcéra Harána, ktorý bol otcom Milky a Jisky.#Gn 22,20; 24,15 30Saraj bola neplodná, nemala deti.#Gn 16,1-2; Sdc 13,2; 1Sam 1,2; Lk 1,7
31Terach vzal svojho syna Abráma a svojho vnuka Lóta, Haránovho syna, a Saraj, svoju nevestu, ženu svojho syna Abráma, a vyviedol ich z chaldejského Úru, aby sa nasťahovali do Kanaánu. Prišli do Charánu a usadili sa tam.#Gn 12,1-4; 15,7; Joz 24,2-3; Neh 9,7; Sk 7,2-4
32Celý vek Terachovho života bol dvestopäť rokov. Potom Terach v Charáne zomrel.