YouVersion Logo
Search Icon

Jowãw 1

1
P'op Hagä Do kyyh Jesus hã takesok do ky n'aa hahỹỹh
1P'ooj ub, sahõnh hẽ tadu dahäng do pooj jé, tawäd né hẽ P'op Hagä Do Kyyh häd näng doo.#1.1 Jesus né ti P'op Hagä Do Kyyh häd näng doo. P'op Hagä Do sii tabawät. P'op Hagä Do né hẽ tii. 2Sahõnh hẽ tadu dahäng do pooj jé, P'op Hagä Do sii tabawät tii. 3Sahõnh hẽ tamo haj'aa hanäng doo. Dooh tapanahuunh péh. 4Ji edëb had'yyt up doo, P'op Hagä Do Kyyh häd näng do hã né hẽ tabana. Ji h'yyb tym bag hadoo né hẽ ta ti edëb had'yyt ub doo. 5Badagyp doo gó, nesaa do badäk hahỹỹ hã hanäng doo gó ta ti bag kadaw'uuh. Dooh badagyp do haja bä ta hã.
6Ti m' ti awät mä aj'yy P'op Hagä Do kyy gó hana doo. Ta häd mä Jowãw.#1.6 Jowãw nu gahem'uun do tii. Hajõk ti noo gó Jowãw häd enäh doo. Hahỹ Jesus panyyg hanäm do herii wät doo, Jowãw seeh, Jesus ma matëg seeh. 7P'op Hagä Do mejũũ ta hã, ta wób tamaher'oot hyb n'aa ta ti ji h'yyb tym bag ky n'aa, ta tii hã rah'yy ka'eeh hyb n'aa. 8Dooh Jowãw tado bä ta ti ji h'yyb tym bag. Ta bag ky n'aa rod ub ti Jowãw. 9Ahyy kän badäk hahỹỹ bä, ta bag heh'äät ub doo, Jesus Kristo, sahõnh hẽ badäk hahỹỹ hã habong do sa h'yyb tym bag.#1.9 Jesus ji tah'yy gan'yyh baad hadoo do hã, P'op Hagä Do karẽn do hã, tahanäng pé m' ti ji h'yyb tym bag.
10Badäk hahỹỹ bä paa tabawäd wät. Badäk hahỹỹ hã habong do tapehuuj né paawä, dooh ragado bä tii, dooh rah'yy genä bä ta hã. 11Ta karapee, Isaraéw buuj wë tabahyng, ti hadoo né hẽ, dooh ragado bä. 12Sahõnh hẽ gad'oo doo, ta hã h'yy ka'eeh do sa hã P'op Hagä Do banoo ta taah rabahadoo hyb n'aa. 13P'op Hagä Do taah ti rawén hedo padëëk, aj'yy karẽn do jawén nado, aj'yy panaa ji bahadoo do hyb n'aa nado. P'op Hagä Do taah rawén hedo padëëk, P'op Hagä Do tii d' tabanoo do hyb n'aa sa hã. Sa yb hado däk P'op Hagä Doo.
14Ti m' aj'yy gó P'op Hagä Do Kyyh häd näng do kesok. Ãã mahang paa tabawäd wät. Ãã hapäh né hẽ tak'ëp hadoo do ta hejój, sét ub P'op Hagä Do T'aah tak'ëp hadoo do hejój. Tak'ëp né hẽ taky enyym. Heh'äät ub had'yyt né hẽ ta tii.
15Baad ub Jowãw nu gahem'uun do paa baher'oot paa ta ti ky n'aa. Hahỹỹ da m' ta kyyh:
—Hahỹ ti ỹ ky n'aa her'oot doo, hahỹỹ da ỹ baher'oot bä: “Jawén ỹ hana doo, hyb n'aa jawyk ti bahä̃nh ỹỹ, tawäd däg né hẽ pój ỹỹ jé do hyb n'aa” —näng mä Jowãw kyyh.
16Tak'ëp né hẽ P'op Hagä Do Kyyh häd näng do ky enyym. Ti hyb n'aa ër hã taky enyyw had'yyt hẽ. Baad hadoo do ër hã tametä had'yyt hẽ. 17Mosees makũ anoo paa P'op Hagä Do ky n'aa jaw'yyk doo. Jesus Kristo kä metä kän P'op Hagä Do ji takamahä̃n doo, ky n'aa heh'äät ub do na-ããj hẽ. 18Dooh noo gó hapäh pé P'op Hagä Doo. Tii d' né paawä, jããm né sét hadoo do ta T'aah, ta da hadoo doo, ta pa hawät doo, ër tamaher'oot ta ky n'aa. Ta hã hẽ takametëëh P'op Hagä Doo.
Jowãw nu gahem'uun do ky n'aa hahỹỹh
19Ti m' Judah buuj sa wahë n'aa panang Jerusarẽnh bä habong do ramejũũ P'op Hagä Do tób n'aa yt hã moo heb'ooh do wób, t'ĩĩ hẽnh ramoo heb'ook do Rewi panaa wób na-ããj hẽ, Jowãw hã rabeaanh hyb n'aa Kristo, P'op Hagä Do Ky Däng Do tado bä. 20Baad ub mä Jowãw baher'oot sa hã, dooh taky n'aa jejën bä. Hahỹỹ da m' Jowãw kyyh sa hã:
—Dooh Kristo,#1.20 Ji h'yyb tym dëëb, p'ooj ub Judah buuj hã P'op Hagä Do ky n'aa enooh doo, ramaneëënh Mesijas . Gereg kyy me ramaneëënh Kristo. “P'op Hagä Do h'yyb däng doo” , tahanäng pé m' ti. P'op Hagä Do H'yyb Däng Do ỹ do bä —näng mä sa hã.
21Ti m' rabeaanh:
—Õm Eriij, p'ooj ub hawät do paah? —näk mäh.
—Dooh —näng mä Jowãw.
P'aa hẽnh mä rabeaaj wät ẽnh:
—Õm nanäng P'op Hagä Do ky n'aa rod, P'op Hagä Do kyy kerih do ky däng doo? —näk mäh.
—Dooh ỹ ti tado bä —näng mäh.
22Ti m' tagadëëg ub rabeaanh:
—Jaa ti õm? —näk mäh. —Ãã mamaher'ood, ãã panäk hyb n'aa ãã hã mejũũ doo. Jaa õm, a nooh? —näk mä sa kyyh.
23Ti m' Jowãw ky hadoo, P'op Hagä Do ky n'aa rod, Isajas häd näng do her'oot doo da:
—“Ỹ né hẽ hahỹỹ da tabanawäng bä her'oot doo: Baad ub da bë tyw n'aa daj'aah Tak'ëp Hyb N'aa Jawyk Doo.”#1.23 Isajas 40.3
24Ti m' sa wób, Pariséw ramaneëënh doo, 25rabeaaj wät ta hã:
—Hëd n'aa manu gemuun, Kristo, P'op Hagä Do H'yyb Däng Do nadoo do õm? Hëd n'aa manu gemuun Eriij p'ooj ub hawät do paa nadoo do õm, nanäng P'op Hagä Do ky n'aa rod nadoo do na-ããj hẽ õm? —näk mä sa kyyh.
26Ti m' Jowãw ky hadoo:
—Ỹ ti hỹỹh, bë ỹ nu gemuun naëng me —näng mäh. —Ti awät bë mahang bë nahapäh doo. 27Ti né ti jawén ỹ hana doo, tak'ëp hyb n'aa jawyk do bahä̃nh ỹỹ. Hã ỹỹ, ỹ hyb n'aa sakog its ta hã. Ti hyb n'aa dooh ỹ haja bä ta tsyym suun kabo n'aa ỹ do bä —näng mäh.
28Ta ti reaanh doo, panang Betanija häd näng doo bä tii, tamii Joradãn häd näng do ta myyj jé. Tii bä m' Jowãw nu gemuun bong mä ta wë han'aa doo.
Jowãw nu gahem'uun do her'oot do Jesus ky n'aa hahỹỹh
29Ti m' jati péh, Jesus Jowãw nu gahem'uun do hapäh ta wë hana doo. Ti m' Jowãw ky hadoo:
—Bë hegãã, —näng mäh —P'op Hagä Do mas'ãã b'éé t'aah hadoo, badäk hahỹỹ hã habong do nesaa do sa hã hanäng do hado hõm doo#1.29 P'ooj ub, Jesus hewäd hyng do pooj jé, P'op Hagä Do mejũũ b'éé t'aah radaj'ëëp nesaa do sa mo haj'aa säm. B'éé t'aah majyyw hyb n'aa P'op Hagä Do mabaan hõm nesaa do ramoo bong do paah. B'éé t'aah jawén buuj däg Jesus. Jesus dajëp nesaa do ër moo bok do hyb n'aa. Ta majyyw hyb n'aa kä P'op Hagä Do bawug hõm sahõnh hẽ nesaa do ër moo bok doo. Ti hyb n'aa, b'éé t'aah gó Jowãw wén eh'ũũm Jesus ky n'aa. —näng mä Jowãw Jesus ky n'aa hã. 30—Hahỹ né hẽ ta ti ỹ her'oot do paa kä, hahỹỹ da ỹ baher'oot noo gó: “Jawén ỹ hana doo, hyb n'aa jawyk ti bahä̃nh ỹỹ, tawäd däg né hẽ pój ỹỹ jé do hyb n'aa”, ỹ hanäng do paah. 31—Dooh paa ỹ hapëë nä bä nanäng hyb n'aa jawyk do hahỹ tado bä. Ỹ wén nu gemuun bong tame, takametëëh hyb n'aa Isaraéw buuj sa hã —näng mä Jowãw.
32Ti m' Jowãw ky hado kän:
—P'op Hagä Do Sahee ỹ hapäh hỹ pong jé naa tabahyng ta wë gurii-i hadoo. Ta hã tabaym. 33Pooj jé, dooh ỹ hapëë nä bä ti tado bä. Hahỹỹ da paa ỹ P'op Hagä Do maher'oot, ỹ paa tamejũũ tame ỹ nu gemuun hyb n'aa: “Aj'yy wë Sahé ỹ ahyy bä, ta wë tabaym mabahapäh bä”, näng P'op Hagä Doo, “ti né hẽ tii kä tabanoo sa hã Sahé ỹỹ kä sa h'yyb tym gó tabajëë suun hyb n'aa, Sahé ỹỹ h'yyb mahũũm hyb n'aa kä sa hã”, näng P'op Hagä Do hã ỹỹ. 34Ỹ hapäh ta ti Jesus wë kä. Ti hyb n'aa baad ỹ baher'oot ta ky n'aa kä: P'op Hagä Do T'aah né hẽ ti hỹỹh —näng mä Jowãw nu gahem'uun doo.
Pooj jé Jesus sii habok do sa ky n'aa hahỹỹh
35Ti m' jati péh, p'aa hẽnh mä Jowãw nu gahem'uun do tii bä tabawät. Pawóp hẽ m' ta ma matëg rahada. 36Jesus tabës bä Jowãw bahapäh bä m', taky hadoo ta ma matëg sa hã:
—Bë hegãã! P'op Hagä Do mas'ãã b'éé t'aah hadoo —näng mä Jowãw.
37Ti m' ta ma matëg ramaa napäh bä m' Jowãw her'oot doo, Jesus sii m' rababoo kän. 38Ta jawén p'aa hẽnh Jesus baheg'ããs bä m', ta jawén han'aa do tabahapäh bä m', tabeaanh sa hã:
—H'ëëd bë karẽn? —näng mäh.
Ti m' raky hadoo:
—Rabi#1.38 “Ãã ma matëg” rahanäng pé m' ti Rabi. Raweh'ëëh do ky n'aa tii. —näk mäh, —nyy bä mabagä? —näk mä sa kyyh.
39Ti m' Jesus ky hadoo:
—B'ëëp, bë hegãã —näng mäh.
Ti m' rabahõm ta sii, ti m' rabaheg'ããs tabahe'ỹỹh doo. Ti m' rabaym ta pa, tũũh däg do hyb n'aa papỹỹj, 4 oor m'.
40Aj'yy Ãn-Deréh häd näng doo, Simaw Peed häd näng do hỹỹj, Jowãw nu gahem'uun do her'oot do maa napäh do seeh, Jesus sii hawäd däk do seeh. 41Ti m' nayyw hẽ Ãn-Deréh bahõm ta hỹỹj tesoos, Simaw. Ti m' tabaw'yyt bä kä, taky hadoo ta hã:
—Ãã aw'yyt Mesijas rahanäng doo —näng mäh. (Kristo, P'op Hagä Do h'yyb däng doo, tahanäng pé ti Mesijas.)
42Ti m' Ãn-Deréh mahũũm kän Simaw Jesus wë kä. Ti m' Jesus begãã däk Simaw wë, ti m' taky hadoo ta hã:
—Õm né Simaw. Jowãw häd näng do t'aah õm#1.42 Jowãw see ta ti Simaw yb. Dooh Jowãw nu gahem'uun do paa tado bä. Dooh na-ããj hẽ ti Jesus ma metëëk do seeh, Jowãw häd näng do tado bä. Hajõk Jowãw häd enäh doo. —näng mäh. —Hỹ jawén Sepas a häd kä —näng mäh. (Peed rahanäng pé ti ta tii, sa kyy me ti Sepas. “Pä” rahanäng pé m' tii.)
Pirip, Natanajéw daheeh Jesus naëënh do panyyg n'aa hahỹỹh
43Ti m' jati pé Jesus h'yyb däng Garirej häj n'aa hẽnh tabahõm. Tabahõm pooj jé tahapäh mä aj'yy Pirip häd näng doo.
—Hata ỹ õm hỹỹ kä —näng mä Jesus ta hã.
44Betsaj-Da panang häd näng doo bä naa ti Pirip. Ti né hẽ na-ããj hẽ Ãn-Deréh Peed sa panang. Sét panang buuj né tii. 45Ti m' aj'yy seeh, Natanajéw häd näng do hã Pirip kataa. Ti m' taky hadoo ta hã:
—Ãã awyyd kän Mosees erii wät do paa gó kaher'oot doo kä, P'op Hagä Do ky n'aa rod rerii bong do paa gó kaher'oot do na-ããj hẽ —näng mäh. —Jesus né ti ta tii, Nasaréh häd näng do panang hẽnh naa, Joséh t'aah —näng mä Pirip Natanajéw hã.
46—Nasaréh hẽnh naa? —näng mä Natanajéw. —Nasaréh bä naa dooh baad hadoo do ana bä —näng mä Natanajéw.
Ti m' Pirip ky hadoo ta hã:
—Hamäh, ër hegãã —näng mä Pirip.
47Ti m' rabahõm. Ti m' Jesus bahapäh bä Natanajéw kaja nä bä, taky hadoo:
—Wät ta ti Isaraéw buuj heh'äät ub doo. Dooh tawad'ii bä, dooh tajejën bä —näng mäh.
48Ti m' Natanajéw ky hadoo:
—Nyy d' ỹ mabahapäh? —näng mä Jesus hã.
Ti m' Jesus ky hadoo ta hã:
—Õm Pirip aw'yyt do pooj jé, õm ỹ bahapäh joom wiigo häd näng do yt hã —näng mä Jesus.
49Ti m' Natanajéw hyb n'aa meuuj wät, ti m' taky hadoo:
—Ma matëg! —näng mäh —Õm né P'op Hagä Do T'aah. Õm né hẽ Isaraéw buuj sa wahë n'aa —näng mäh.
50Ti m' Jesus ky hadoo ta hã:
—Hã ỹ mah'yy ka'eeh, joom wiigo yt hã õm ỹ bahapäh ỹ banäng do hyb n'aa? —näng mäh. —Ti bahä̃nh da mabahapäh da meuj n'aa näng doo —näng mäh.
51Ti m' Jesus ky hado kän:
—Né hup ỹ né hẽ hahỹ ỹ her'oot doo: Wë gasëëts hõm do bë bahapäh da. P'op Hagä Do ããs rabehyng rabesëëk Aj'yy Hadoo Do Hỹ Pong Jé Hana Do wë, bë hapäh da —näng mä Jesus sa hã.

Currently Selected:

Jowãw 1: mbj

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy