UMATEWU 1
SND12

UMATEWU 1

1
Umlibo wokubelethwa kwakaJesu Krestu
(Lk 3:28-38)
1Incwadi yomlibo wokubelethwa kwakaJesu Krestu iNdodana kaDavida#1:1 iNdodana kaDavida: uMesiya obegade alindelwe bekuthiwa yiNdodana kaDavida osizukulwana saka-Abrahamu.
2U-Abrahamu wabeletha u-Isaka,
u-Isaka wabeletha uJakopo,
uJakopo wabeletha uJuda nabafowabo.
3UJuda wabeletha uPerezi#1:3 uPerezi: amanye amabizo erhelweneli akakatlolwa ngokwesiHebheru eTestamendeni eliDala noZara kuTamara,
uPerezi wabeletha uHesromu,
uHesromu wabeletha u-Aramu,
4u-Aramu wabeletha u-Aminadaba,
u-Aminadaba wabeletha uNarhitjhoni,
uNarhitjhoni wabeletha uSalmoni,
5uSalmoni wabeletha uBhowazi kuRarhabi,
uBhowazi wabeletha u-Obede kuRute,
u-Obede wabeletha uJese,
6uJese wabeletha ikosi uDavida.
UDavida wabeletha uSolomoni kumka-Uriya,
7uSolomoni wabeletha uRerhobhowamu,
uRerhobhowamu wabeletha u-Abiya,
u-Abiya wabeletha u-Asafa,
8u-Asafa wabeletha uJerhotjhafati,
uJerhotjhafati wabeletha uJoramu,
uJoramu wabeletha u-Uziya,
9u-Uziya wabeletha uJotamu,
uJotamu wabeletha u-Arhazi,
u-Arhazi wabeletha uHezekiya,
10uHezekiya wabeletha uManase;
uManase wabeletha u-Amosi,
u-Amosi wabeletha uJosiya;
11uJosiya wabeletha uKoniya nabafowabo lokha u-Israyeli nagade athunjelwe eBhabheli.
12Ngemva kokuthunjelwa eBhabheli,
uKoniya wabeletha uTjhaltiyeli;
uTjhaltiyeli wabeletha uZerubhabheli.
13UZerubhabheli wabeletha u-Abiyudi;
u-Abiyudi wabeletha u-Eliyakhimu;
u-Eliyakhimu wabeletha u-Azori;
14u-Azori wabeletha uTsadoki;
uTsadoki wabeletha u-Arhimu;
u-Arhimu wabeletha u-Eliyudi;
15u-Eliyudi wabeletha u-Elazara;
u-Elazara wabeletha uMathani;
uMathani wabeletha uJakopo,
16uJakopo wabeletha uJosefa,
indoda kaMariya unina kaJesu okuthiwa nguKrestu.
17Yeke bekuneenzukulwana ezilitjhumi nane kusukela ku-Abrahamu ukuya kuDavida, nezilitjhumi nane kusukela kuDavida kufikela ekuthunjweni eBhabheli, nezilitjhumi nane kusukela ekuthunjweni eBhabheli ukuya ekubelethweni kwakaKrestu.
Ukubelethwa kwakaJesu Krestu
(Lk 2:1-7)
18Ukubelethwa kwakaJesu Krestu kwaba nje: Unina uMariya bekabonwe nguJosefa, kodwana ngaphambi kobana bahlangane, wazifumana asidisi ngoMoya oCwengileko. 19Ngebanga lokobana uJosefa isokana lakhe bekumumuntu olungileko, nokobana bekangafuni ukumdalula ebantwini, wahlosa ukumtlhala ngesidu. 20Kwathi asakhumbula lokho, ingilozi kaSomnini yazibonakalisa kuye ebhudangweni yathi: “Josefa, sizukulwana sakaDavida, ungesabi ukuthatha uMariya abe mkakho ngombana lokho akubambileko kubuya kuMoya oCwengileko. 21UMariya uzakubeletha indodana, uyithiye ibizo bona nguJesu ngombana izakusindisa abantu bayo ezonweni zabo.”
22Koke lokhu kwenzeka kobana kuzaliseke lokho uSomnini akukhuluma ngomphorofidi wathi:
23“Qala, itlawu lizakuba sidisi,
libelethe indodana;
izakubizwa bona ngu-Imanuweli.”#1:23 Qala ... ngu-Imanuweli: qala ku-Isaya 7:14. Amagama la adzujulwe eTestamendeni eliDala lesiGirigi
Nakutjhugululwako lokhu kutjho bona “uZimu unathi”.
24Kwathi uJosefa navukako, wenza njengombana ingilozi kaSomnini imyalile, wathatha uMariya bona abe mkakhe. 25Kodwana azange akhe alale naye ngaphambi kobana abelethe indodana. Wathiya indodana leyo bona nguJesu.

Brought to you with the compliments of the

Bible Society of South Africa. © Bible Society of South Africa. Used with Permission. All rights reserved.

Support us and become a sower of hope.


Learn More About IsiNdebele 2012 Translation

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.