Parallel
2
Kaw̄ kə dəyá̰ kújú to kem ɓē kə́ Kana tə́
1Teē kə ndɔ̄ kə́ nge ko̰ mətá anī, i kaw̄ kújú yā dəyá̰ kógə̄ḿ kem ɓē kə́ Kana tə́, gō nang kə́ Galile tə́. Kó̰o̰ Jeju i kum tə́. 2Mērə̄n̄ Jeju kə ngé ndóō yá̰a̰ yān gēé kaw̄ loo kaw̄ kə dəyá̰ kújú ní tə́ ō. 3Kó̰o̰ Jeju a̰ā̰ kadə̄ kasə *nduú gətóo kɔ̄ɔ́ anī əda Jeju na: Kasə *nduú təgā kɔ̄ɔ́.
4Anī Jeju tél ədan na:
Dəyá̰ ī-gḛy i rí? Mbang yāḿ asə aĺ ɓáý.
5Anī kó̰o̰n tél əda ngé rāā kəla gə̄ na kə rāān̄ yá̰a̰ malang ń Jeju a ədadə́ ní.
6Tə́ndān̄ jóo bo ɓōkə́ man̄ tə́go rɔ̄ yā *Jipə gə̄ mehḛ́ loo ngeé ń noō tə́. Kemdə́ kógə̄ḿ kógə̄ḿ ní asə man̄ kem jóo jōó aláa mətá ń noō. 7Jeju əda ngé kəla gə̄ na kə ɓōkə́n̄ man̄ kem jóo bo gə̄ ní tə́ kadə̄ kə rosə.
Nin̄-ɓōkə́n̄ man̄ kemeé adə̄ rosə rerep. 8Anī Jeju tél ədadə́ na:
Ī-tūȳ ādī ngol ngé nə̄ɓō yá̰a̰ kəsa gə̄ ngɔlaā.
Nin̄-ɔdən̄ man̄ ní aw̄ adə̄nən̄. 9Ngol ní nāā man̄ ń tél kasə *nduú ní. Ni ger̄ loo ń kasə ní teē tū tə́ ní alé, ba ngé kəla gə̄ ń ɔdən̄ man̄ ní tā nin̄-gerə̄n̄. 10Anī ni-ɓāŕ nga dəyá̰ ba ədan na:
De gə̄ malang a nə̄ɓōn̄ i kasə nduú kə́ majə ta kəga dɔ. Dan ń kasə a ra ta kum de gə̄ tə́ pá tá a nə̄ɓōn̄ kə́ majə sḛ́ý beé ɓáý. Ba ḭ̄ ī-rāā yāí i ba̰ý n ī-ngɔ̄məń kasə nduú kə́ majə ngá̰ý bátə́ kum mbang ń toō tə́ ní?
11Nge ń toō i yá̰á̰ kə́ yáā kə́ ta kəga dɔ ń Jeju rāā ní. Ni-rāā i Kana, gō nang kə́ Galile tə́. Ni ɔjə kɔsə gɔn yān kə̄ ndágá, adə̄ ngé ndóō yá̰a̰ yān gə̄ taān̄ kemən.
12Gō tə́ anī ni-aw̄ Kapernaum nin̄ kə kó̰o̰n ō, ngákó̰o̰n gə̄ ō, ngé ndóō yá̰a̰ yān gə̄ ō, ba ndin̄ noó ndɔ̄ ngá̰ý alé.
Jeju tə̄ɓā ngé gātə̄ gə̄ kɔ̄ɔ́ kem kújə yā Kɔ́ɔ̄ɓē tə́
(Á̰a̰ī Mat 21.12-13; Mark 11.15-17; Luk 19.45-46)
13Dɔ nāā *Pákə yā *Jipə gə̄ i ngɔr, adə̄ Jeju aw̄ *Jerusalem. 14Ni-ənge ngé kigə man̄g gə̄ ō, batə̄ gə̄ ō, dér dum gə̄ ō, ngé mbél̄ nar gə̄ kə́ ndin̄ ta loo mbél̄ nar yādə́ tə́ ō, kem *kújə yā Kɔ́ɔ̄ɓē tə́. 15Anī ni-ɔy kəlā gə̄ rāā ndéý tə́, ba tə̄ɓańdə́ kɔ̄ɔ́ malang kem *kújə yā Kɔ́ɔ̄ɓē tə́ kə batə̄ gə̄, kə man̄g gə̄. Ni tə̄ndā nar yā ngé mbél̄ nar gə̄ tḭ̄ḭ̄ kɔ̄ɔ́ ō, mbə́rē kāgə̄ yādə́ gə̄ ń a mbélə̄n̄ nar dɔ tə́ ní tə́nī kɔ̄ɔ́ ō, 16ba əda ngé kigə dér dum gə̄ na kə ɔyn̄ yá̰á̰ ń noō kɔ̄ɔ́, ba kə lōōn̄ rāā kújə yā Bɔbə̄n kújə gātə̄ tə́. 17Anī əga kem ngé ndóō yá̰a̰ yān gə̄ kadə̄ ndangən̄ kem makətūbūú na:
O̰o̰m̄ tɔdɔ̄ kújə yāí ngá̰ý adə̄ m̄-ndebə ra rak#2.17 K. 17: Á̰a̰ī Pā gə̄ 69.10.
18Anī *Jipə gə̄ dəjenən̄ na:
Yá̰a̰ kə́ yáā ń ā ī-rāā yā kɔjəńjí tɔ́gə yāí ā ī-rāań yá̰a̰ tītə̄ ń noō ní i rí?
19Anī Jeju tél ədadə́ na:
Ī-tɔ̄ɔ̄ī *kújə yā Kɔ́ɔ̄ɓē ń toō kɔ̄ɔ́, ba á̰a̰ī ké ndɔ̄ mətá anī m-ún dɔɔ́ gogə́ aĺ wa? 20Anī *Jipə gə̄ tél ədanən̄ na:
Kújə yā Kɔ́ɔ̄ɓē ń toō ń rāān̄ ɓāl̄ kutə sɔ́ gidə i mehḛ́ tá oy ní, ə́da na ndɔ̄ mətá beē anī ā ún dɔɔ́ a?
21Banī *kújə yā Kɔ́ɔ̄ɓē ń Jeju a ɔr̄ najə̄n ní i rɔ̄n nəkɔ́. 22Adə̄ dan ń Jeju oy ba ndól̄ ní, əga kem ngé ndóō yá̰a̰ yān gə̄ dɔ najə̄ ń ni ədadə́ tə́ ní. Adə̄ nin̄-taān̄ kem najə̄ ń ndangən̄ kem makətūbūú ní ō, najə̄ ń Jeju əda ní ō.
Jeju ger̄ yá̰á̰ kə́ kem deē tə́
23Kem ndɔ̄ gə̄ ń ni-ndiń *Jerusalem tām̄ yā nāā *Pákə tə́ ní, de gə̄ ngá̰ý taān̄ kemən dan ń a̰ā̰n̄ yá̰á̰ kə́ yáā gə̄ ń ni-rāā ní. 24Ba Jeju ənī kemən adə̄də́ alé, tɔdɔ̄ ni-ger̄də́ malang majə. 25Ni sāā kadə̄ deē ədan najə̄ kə́ dɔ deē tə́ alé, tɔdɔ̄ ni-ger̄ yá̰á̰ kə́ kem deē tə́.