Mateo 4
PRFNT

Mateo 4

4
Tinoksu ni Satanas ti Jesus
(Mc. 1:12-13; Lu. 4:1-13)
1Nadid ti Jesus ay inggiyya nen Ispiritu nen Diyos ten kaparangan tánni toksuwán nen diyablo. 2Nagkulásyon ti Jesus ti áppat a pulu a aldew ay ti gibi kaya nagaláp siya ti hustu. 3Dummemát en diyablo sakay kinagi na, “Ni talaga a siko en Anak nen Diyos ay gamitán benid a tinapay i batuwiday hidi.” 4Peru tummábbig ti Jesus, “Nakasulat,
bakán la a ten tinapay a mabiyag i tolayid,
nan ten bawat Upos a maggubwat ten Diyos.”
5Káttapos ay inyangay siya nen diyablo ten Templo ti Jerusalem ten Banal a siyudad. Sakay pinágtaknág na siya ten kalangkawan a bahagi nen Templo. 6Kinagi nen diyablo dikona, “Ni siko en Anak nen Diyos ay tumáknig ka benid, gapu nakasulat,
‘Ipebahala na ka ten anghel na hidi,
sakay alalayan di ka ten lima di,
tánni awan mesángdul ti batu i básset muwen.’ ”
7Tummábbig ti Jesus, “Nakasulat bi ten Upos nen Diyos a, ‘Dyan mu purbaan en Panginoon mu a Diyos.’ ”
8Káttapos ay inyangay siya nen diyablo ten essa a malangkaw a bukid sakay pinatan-aw na dikona en atanan a kahariyan ti munduwiday sakay ten kapangyariyan di hidi. 9Sakay kinagi nen diyablo kánni Jesus, “Iyatád ku dikomu i atananid a iyán ni lumuhud ka sakay sumamba ka dikoku.” 10Peru kinagi ni Jesus, “Lumayas ka Satanas! Gapu nakasulat,
‘En Panginoon mu a Diyos i dapat muwid a sambaán.
Sakay siya la i dapat muwid a pagserbiyan.’ ”
11Káttapos ay linakadan siya nen diyablo. Dummemát bi en anghel hidi sakay sinerbiyan di ti Jesus.
Nagsapul ti Jesus a Nagserbi ti Galilea
(Mc. 1:14-15; Lu. 4:14-15)
12Dikona a nabareta ni Jesus a nepiresu ti Juan, ay nagsoli siya ti Galilea. 13Peru awan dán siya nágyan ti Nazaret nan ti Capernaum dán. Iyád a banuwan ay ked ten adeni nen gilid nen Minalnu ti Galilea a sakup ni Zabulon sakay Neftali. 14Nangyari iyud tánni matupad en kinagi ni Propeta Isaias a,
15“En lugar a Zabulon sakay en lugar a Neftali,
ay dilan nen Hentil a tamu ten minalnu ten dibelyu ni Jordan
ti Galilea nen Hentil hidi!
16En tolay hidi a ked ten kadiklámman
ay naketa ti mademlag a simbuwan!
Para ten mágyan hidi ten diklám nen kamatayan
ay sumikat en demlag.”
17Sapul ti panahunid a iyud ay nagsapul dán a mangaral ti Jesus. Kinagi na, “Magsisi kamon sakay adággan moy dán en kasalanan moy hidi gapu adeni dán a dumemát en kahariyan dilanget.”
En Págdulaw ten Áppat a Mángngikan
(Mc. 1:16-20; Lu. 5:1-11)
18Essa a aldew, mentras a maglakad ti Jesus ten gilid nen Minalnu ti Galilea ay netan na en duwwa a matkaka a de Simon a dáddulawán di a Pedro sakay en kapatkaka na a ti Andres a kasalukuyan hidi a mamanti. 19Kinagi ni Jesus dikodi, “Mákkuyug kam dikoku, ta tolduwan takam a manilág ti tolay.” 20Pagdaka a inwarak nen matkaka en panti di hidi sakay nákkuyug hidi kánni Jesus. 21Nagtulos a naglakad ti Jesus sakay netan na bi en matkaka a de Santiago ay ti Juan a anak ni Zebedeo. Ked hidi ten abeng a kaguman di en ama di, sakay magayuma hidi ten panti di, sakay dinulaw bi hidi ni Jesus. 22Pagdaka di a linakadan en abeng sakay en ama di, sakay nákkuyug hidi kánni Jesus.
Nagtoldu sakay Nagpapiyya ti Jesus ten Tolay hidi
(Lu. 6:17-19)
23Linebut ni Jesus en buu a Galilea. Nagtoldu siya ten sinagoga di hidi sakay impangaral na en Maganda a Bareta tungkul ten pághari nen Diyos. Sakay pinagpiyya na en tolay hidi ten saket di hidi. 24Nabareta nen tolay hidi ten lugar a Siria en tungkul ten ginamet hidi ni Jesus. Kaya inyangay di dikona en atanan nen tehud hidi a saket, en hinayup hidi, en mágpatay hidi sakay en lupug hidi. Atanan di ay pinagpiyya ni Jesus. 25Gapu ti iyud ay inumunonud dikona en makpal a tolay a gubwat ti Galilea, Decapolis, Jerusalem, Judea sakay maski en ked hidi ten dibelyu ni Jordan.

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.


Learn More About En Maganda A Bareta Biblia