Yohaannisa 1
GOFRNT
1
De7o qaala
1Qaalay koyro de7ees. Qaalaykka Xoossaara de7ees; he Qaalay Xoossaa. 2Koyroppe Qaalay Xoossaara de7ees. 3Xoossay ubbabaa Qaalaa baggara medhdhis. Medhettidabaappe issoykka iya baggara medhettonabay baawa. 4Iyan de7oy de7ees; he de7oy asaas poo7o. 5Poo7oy dhuman poo7ees; dhumay poo7uwa xoonibeenna.
6Xoossay kiittida, issi Yohaannisa giya asi de7ees.#Maato 3:1; Mar 1:4; Luuqa 3:1-2 7Asa ubbay poo7uwan ammanana mela I poo7os markka gididi yis. 8I poo7uwabaa markkattanaw yisippe attin ba huu7en poo7o gidenna. 9Asa ubbaas poo7isiya tuma poo7oy alamiya yees.
10Qaalay alamen de7is. Xoossay Qaalan alamiya medhdhis, shin alamey iya eribeenna. 11I bayssatakko yis, shin iyayssati iya ekkibookkona. 12Shin I bana ekkidayssatasinne iya sunthan ammanidayssatas Xoossaa nayta gidana mela maata immis. 13Entti Xoossafe yelettidosonappe attin asi yelettiya wogan woykko adde shenen woykko asa amon yelettibookkona. Xoossay I entta aawa.
14Qaalay ase gidis; aadho keehatethaanne tumaa kumidi nu giddon de7is. I aawas issi na7aa gididi ekkida iya bonchchuwa nuuni be7ida.
15Yohaannisi iyabaa markkattis. Ba qaalaa dhoqqu oothidi, “Taani, ‘Taappe guyera yeyssi taappe kase de7iya gisho taappe aadhdhees’ gada markkattidayssi hayssa” yaagis.
16Nuuni ubbay iya aadho keehatethaa kumethaafe anjjo bolla anjjo ekkida. 17Xoossay higgiya Muse baggara immis, shin aadho keehatethaynne tumatethay Yesuus Kiristtoosa baggara yis. 18Xoossaa be7ida asi oonikka baawa; ba Aawa matan de7iya issi Na7aa xalaali baw Xoosse gididayssi iya qonccisis.
Xammaqiya Yohaannisa markkatethaa
(Maato 3:1-12; Mar 1:1-8; Luuqa 3:1-8)
19Yerusalaamen de7iya Ayhude halaqati, kahinetanne Leeweta, “Neeni oonee?” gidi, Yohaannisa oychchana mela iyaakko kiittin, Yohaannisi enttaw markkattida markkatethay hayssa.
20Yohaannisi, “Taani Kiristtoosa gidikke” yaagidi, geeshshidi markkattisippe attin kaddibeenna.
21Entti, “Yaatin, neeni oonee? Neeni Eliyaaseyye?” yaagidi oychchidosona.#Mil 4:5; Zaare 18:15-18
Yohaannisi, “Akkay gidikke” yaagis.
Qassi entti, “Neeni yaana geetettida nabiyayye?” yaagidi oychchidosona.
Yohaannisi, “Akkay” gidi zaaris.
22Yaatin, “Neeni oonee? Nuuni nuna kiittidayssatas odana mela neeni nena oona gay?” yaagidosona.
23Yohaannisi zaaridi, “Nabiya Isayaasi gidayssada,
‘Godaa ogiya suurisite!’
gidi bazzo biittan waassiya uraa qaalay tana”
yaagis.#Isa 40:3
24Qassi Farisaaweti kiittida asati 25Yohaannisakko, “Neeni Kiristtoosa woykko Eliyaasa woykko nabe gidonna ixxiko, yaatin ays xammaqay?” gidi oychchidosona.
26Yohaannisi zaaridi, “Taani haathan xammaqays, shin hintte eronna asi hintte giddon eqqis. 27I taappe guyera yees. Taani hari attoshin iya caammaa wodoruwa billanaw bessike” yaagis.
28Hessi ubbay Yorddaanose Shaafappe hefinthan, Bitaaniya kataman, Yohaannisi xammaqiya bessan hanis.
Xoossaa Dorssaa
29Yohaannisi wonttetha gallas Yesuusi baakko yishin be7idi, “Alamiya nagaraa quchchiya Xoossaa Dorssay hayssa! 30Taani, ‘Taappe guyera issi asi yaana. I taappe kase de7iya gisho taappe aadhdhees’ gada odidayssi hayssa. 31I ooneekko taani erikke. Shin Isra7eele asaas iya qonccisanaw haathan xammaqashe yas” yaagis.
32Yohaannisi hayssada yaagidi markkattis: “Geeshsha Ayyaanay saloppe holeda wodhdhishininne iyara de7ishin be7as. 33Hessi hananaappe kase taani iya erikke. Shin haathan xammaqanaw tana kiittida Xoossay, ‘Geeshsha Ayyaanay wodhdhidi iyara de7ishin neeni be7anaysinne Geeshsha Ayyaanan xammaqanayssi iya’ yaagidi taw odis. 34Taani hessi hanishin be7ada, I Xoossaa Na7aa gididayssa markkattays” yaagis.
Yesuusa kaallida koyro tamaareta
35Qassi wonttetha gallas Yohaannisi ba tamaaretappe nam77atara issife eqqis. 36Yesuusi aadhdhishin Yohaannisi be7idi, “Xoossaa dorssay haysish!” yaagis.
37Nam77u Yohaannisa tamaareti Yohaannisi geyssa si7idi Yesuusa kaallidosona. 38Yesuusi bana kaalleyssata guye simmi be7idi, “Ay koyeetii?” yaagidi oychchis.
Entti zaaridi, “Asttamaariyaw, neeni awun de7ay?” yaagidosona.
39Yesuusi enttako, “Haa yidi be7ite” yaagis. Entti bidi I de7iyasuwa be7idosona. He gallas sa7ay tammu saate heera gidiya gisho iya matan pee7idosona.
40Yohaannisi gidayssa si7idi, Yesuusa kaallida nam77u tamaaretappe issoy, Simoon Phexiroosa ishaa Inddiriyasa. 41Inddiriyasi koyro ba ishaa Simoonara gahettidi, “Nuuni Kiristtoosa demmida” yaagis. 42Inddiriyasi Simoona Yesuusakko ehis.
Yesuusi Simoona be7idi, “Neeni Yoona na7aa Simoona; ne sunthay Keefa#1:42 Keefa: Giya qaalay Aramayke doona gidishin, Girike doonan birshshethay Phexiroosa woykko zaalla guussu. gidi xeegettana” yaagis.
Yesuusi Filphoosanne Natina7eela xeegis
43Wonttetha gallas Yesuusi Galiila biittaa baanaw qofa qachchis. I Filphoosara gahettidi, “Tana kaalla!” yaagis. 44Filphoosi, Inddiriyasinne Phexiroosi de7ida Beetesayda katamaappe yida ase.
45Filphoosi Natina7eelara gahettidi, “Musey higge maxaafan, qassi nabetikka iyabaa xaafida Yoosefa na7aa Naazirete Yesuusa nuuni demmida” yaagis.
46Natina7eeli zaaridi, “Naazirete katamaappe lo77obay keyanaw dandda7ii?” yaagis.
Filphoosi, “Yada be7a” yaagis.
47Natina7eeli baakko yeyssa Yesuusi be7idi, “Geney baynna tuma Isra7eele asi hayssa!” yaagis.
48Natina7eeli Yesuusakko, “Neeni tana awun eray?” yaagis.
Yesuusi zaaridi, “Filphoosi nena xeeganaappe sinthe, neeni balase mithaa garssan de7ishin taani nena be7as” yaagis.
49Natina7eeli zaaridi, “Asttamaariyaw, neeni Xoossaa Na7aa! Neeni Isra7eele kawo!” yaagis.
50Yesuusi iyaakko, “Taani nena balase mithaa garssan be7as gida gisho ammanay? Neeni hayssafe aadhdhiyabaa be7ana!” yaagis. 51Qassi Yesuusi, “Taani hinttew tuma odays; saloy dooyettin, Xoossaa kiitanchchoti Asa Na7aa bolla keyishininne wodhdhishin hintte be7ana” yaagis.#Medhe 28:12
© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.Learn More About Ooratha Caaquwa Goofatho