Matiu 1
NSNNT

Matiu 1

1
O Mahar 1
Matiu ke ueluatata tasir tamatang Ju toso bunguna Iesu Kristo
1 # Uak 22.18; 1OUTT 17.11 Gine teka uakekene pe me ro bubunguna Iesu Kristo. Inggono ke la tur toso bunguna Debit. Debit ke la tur toso bunguna Abraham.
2Abraham te tamana Aisak.
Aisak a tamana Jekop.
Jekop te tamana Juda meso bung tahin.
3 # Uak 38.29-30; Rut 4.18-22 Juda te tamas Peres me Sera ara tinas tang Temar.
Peres te tamana Hesron.
Hesron a tamana Ram.
4Ram te tamana Abinadab.
Abinadab a tamana Nason.
Nason te tamana Salmon.
5 # Rut 4.13-17 Salmon a tamana Boas, doh Boas tinana tang Rehab.
Boas a tamana Obed ge tinana tang Rut.
Obed te tamana Jesi.
6 # 2Sa 12.24 Jesi a tamana Toia Debit.
Debit te tamana Solomon.
Solomon tang tinana na kuaha baka uoum Uraia.
7Solomon te tamana Rehoboam. Rehoboam te tamana Abia.
Abia a tamana Asa.
8Asa te tamana Jehosopat.
Jehosopat te tamana Jehoram.
Jehoram a tamana Usaia.
9Usaia te tamana Jotam.
Jotam a tamana Ahes.
Ahes te tamana Hesekaia.
10Hesekaia a tamana Manase.
Manase te tamana Amon.
Amon a tamana Josaia.
11 # 2To 22–24; 2OUTT 36.10; Jer 27.20 Josaia te tamana Jehoiakin meso bung tahin. Tar binakonene o tamata ka keip liu turis i Israel ka la i Babilon.
12 # Esr 3.2 I muduhia tar binaka ka keip liu turisir Israel ka la i Babilon.
Jehoiakin te tamana Sealtiel.
Sealtiel a tamana Serubabel.
13Serubabel te tamana Abiub.
Abiub a tamana Eliakim.
Eliakim te tamana Asor.
14Asor a tamana Sadok.
Sadok te tamana Akim.
Akim a tamana Eliud.
15Eliud a tamana Eleasar.
Eleasar te tamana Matan.
Matan a tamana Jekop.
16Jekop a tamana Josep.
Josep na bulout Maria,
doh Maria te tinana Iesu gera kilain Kristo.#1.16 A tengkanar puhene “Kristo” e kula pare, “A tang siokor tamatar nikedang ke uamatotoin God tar me uelkarus tasir tamat.”
17A siokor hangaul, doha toueitinguampe ro bubunguna ko uakekene tur pe tang Abraham ko me lame tang Debit. Doha siokor hangaul doha tang toueit ponompe ro bunguna tang Debit e tuka ka keip liu tur peisir tamat i Israel ka la i Babilon. Doh tar binakonene ka keipisisin i Babilon, a siokor hangaul doho toueit ponompe ro bunguna tamat e tuka ka poho pein Kristo.
Tar binaka ka pohoin Iesu Kristo
18 # Luk 1.27,35 Gine te hape ke kotpokoso pe Iesu Kristo. Maria tinanon a niuamatoto tar le tang Josep. Bo tar binaka puk halana rasina tura le, Maria ka ate manasain pare, ke balakoso to tena nitampopokohor Iabena Dedeil. 19Teene kompe a tamata uaia pe na bulout Maria, Josep, maeit ke marang hiliu uanomo kompe tatanon. 20Tar binaka re namana Josep tar ineteninanine na anggelour Tamata Noman ke kotpokoso tatanono toro borborian. Ke kular anggelou pare, “Josep, Ingga ter bunguna Debit, ahik paho sokoro tar kale tang Maria pare, nang kuah, ge a keketik pe e la tatanon e la tur tar Iabena Dedeil. 21#Luk 1.31; 2.21Inggon e turung poho tar keketik bulout, doh ingga o turung uelkila tatanono tang Iesu, teene inggon e turung uelkarus tur tasir tamata tenas niguata uasa.” 22A mamang inetelikininanine ke kotpokoso sira tun tar uakalahara tar haua ke kulameigir Tamata Noman tasir propet,
23“Ualongor! A kuah ahik pah ke uangoul keip me bulout e turung balakos,
kare turung poho tar keketik bulout,
kara turung uelkilain tang Emanuel.” Aisaia 7.14; 8.8,10
A puhon e kula pare, “God e uangoul tagu tagigeig.”
MI 24Binaka ke gulete Josep, ke guata sira manasampe ke kula pe na anggelour Tamata Noman, kare kale tang Maria pare, na kuah. 25#Luk 2.21Bo inggono puk ke uangoul uadedeil keip tatanon e tuka ke la poho peono tar keketik bulout. Doh Josep ke uelkila tatanono tang Iesu.

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.


Learn More About O uelhire uaia