YouVersion Logo
Search Icon

Matthew 1

1
Jesu Keriso Ana’a’agir Wabih
(Luke 3.23-38)
1 # Gen 22.18; 1Ch 17.11 Iti i Jesu ana’a’agir wabih, aiwob ana efane i David ana rara’ane tufuw naatu omatanenane i Abraham ana rara’ane tufuw. Naatu iti i hai gin anayimih. 2Abraham natun i Isaac, naatu Isaac natun i Jacob, Jacob natun i Judah, Judah i taitin tuwahinah bairi hitufuw. 3#Gen 38.29-30; Rut 4.18-22Naatu Judah natunatun i Perez tain Zerah hairi hitufuw, hinah wabin Tamar. Naatu Perez natun i Hezron, Hezron natun i Ram, 4Ram natun i Aminadab, Aminadab natun i Nashon, Nashon natun i Salmon. 5#Rut 4.13-17Naatu Salmon natun i Boaz, hinah wabin Rahab, naatu Boaz natun i Obed, hinah wabin Ruth, naatu Obed natun i Jesse. 6#2Sa 12.24Jesse natun i David, aiwob orot. David natun i Solomon, naatu Solomon hinah i orot Uriah ana kwafur.
7Solomon natun i Rehoboam, Rehoboam natun i Abaijah, Abaijah natun i Asa, 8Asa natun i Jehosafat, Jehosafat natun i Jehoram, Jehoram natun i Uzaiah, 9Uzaiah natun i Jotham, Jotham natun i Ahaz, Ahaz natun i Hezekiah. 10Naatu Hezekiah natun i Manasseh, Manasseh natun i Amon, Amon natun i Josiah, 11#2Ki 22–24; 2Ch 36.10; Jer 27.20Josiah natun i Jeconiah, Jeconiah taitin tuwahinah bairi hibitutufuw ana veya’amaim baiyow matar Babilon sabuw hina hibuwih hire hin Babilonamaim hima.
12 # Ezr 3.2 Babilonane himatabir maiye hinan ufunamaim Jeconiah natun i Shealtiel, naatu Shealtiel natun i Zerubbabel, 13Zerubbabel natun i Abiud, naatu Abiud natun i Eliakim, Eliakim natun i Azor, 14Azor natun i Zadok naatu Zadok natun i Akim, Akim natun i Eliud, 15Eliud natun i Eleazar, Eleazar natun i Mathan, Mathan natun i Jacob, 16Jacob natun i Joseph, Joseph aawan i Mary, naatu Mary natun i Jesu, it isan Keriso tarouw ta’o. 17Imih Abraham ana veya’amaim busuruf re na David ana veya’amaim titit, agi’agir kwerekweren etei 14, naatu David ana veya’amaim re na hin Babilon hima’ama i 14, naatu Babilon hima’am imaim busuruf na Keriso ana veya’amaim titit i na’atube 14.#1.17 Keriso Greek fanahimaim Roubininenayan o Tafan hiof nowah
Jesu Tufuw
(Luke 2.1-7)
18 # Luk 1.27, 35 Jesu Keriso ana tufuw an i iti na’atube busuruf. Jesu hinah Mary i orot Joseph bai’awanin isan ana rum hi’o, baise hairi nanabin hima’am ana veya, Mary Anun Kakafiyin re targabuw yan wanawanan rara bobokafuf i so’ob. 19Naatu Joseph i orot gewasin, imih men kok boro bebeyanamaim Mary tibiya’uhuw; imih wa’iwa’iramaim Mary kwahirin isan bogaigiwas.
20Baise ma binotanot tasinafumih, Regah ana tounamatar kakafiyin mimumaim tit eo, “Joseph, David ana agir, Mary bai na bai’awanin isan men inabirumih, anayabin iti i God Anunin Kakafiyinane yan matar. 21#Luk 1.31; 2.21I boro kek orot nayai, o wabin Jesu iniwab, anayabin i boro ana sabuw hai bowabow kakafihine niyawasih.”#1.21 Jesu Greek fanahimaim Joshua, anayabin i baiyawasenayan
22Sawar iti etei himamatar i abisa God ana dinab orot wanawananamaim eo Buk Atamaninamaim kikirum i na iturobe. 23#Isa 7.14m “Babin biyan numin boro yan namatar, nataub kek orot nayai wabin Immanuel hiniwab” anayabin God it biyatamaim. 24Joseph matan nuw mimisir ufunamaim, Regah ana tounamatar biyun na’atube Mary bai i’awan hairi hin ana bar. 25#Luk 2.21Baise Joseph i Mary hairi inu’e hima hin Mary taub kek orot yai, naatu Joseph kek bai wabin Jesu iwab eaf.

Currently Selected:

Matthew 1: aai

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy