YouVersion Logo
Search Icon

Mateo 1

1
E vicha e Jesukristoki
(Lk 3.23-38)
1Gava si o lil katar e vicha e Jesukristoki, vou saia katar e vicha e Davideki ta i e Abraameki. 2O Abraam saia o dad e Isaakeko, a o Isaak saia o dad e Santiagoko, a o Jakob saia o dad e Judaeko ta i lenge pplalengo. 3A o Juda saia o dad e Fareseko ta i e Sarako a leki dei saia e Tamar, a o Fares saia o dad katar o Esrom a o Esrom saia o dad e Arameko.#1 Krn 1.34; 2.1-15; Rt 4.18-22. 4A o Aram saia o dad e Amidanabeko, a o Aminadab saia o dad e Naasonoko, a o Naason saia o dad e Salmonoko. 5A o Salmon saia o dad e Boosko, a leki dei saia e Rahab, a o Boos saia o dad e Obednoko a e Obedneki dei saia e Rut, a o Obed saia o dad e Isaieko. 6A o Isai saia o dad e Davideko, o charo, a o charo David saia o dad e Salomonoko kai leki dei saia romi e Uriaseki. 7A o Salomon saia o dad e Roboameko, a o Roboam saia o dad e Abiaseko, a o Abias saia o dad e Asaeko.#1 Krn 3.10-19. 8A o Asa saia o dad e Josafateko, a o Josafat saia o dad e Jorameko, a o Joram saia o dad e Usiaseko. 9A o Usias saia o dad e Jotameko, a o Jotam saia o dad e Akaseko, a o Akas saia o dad e Ezekiaseko. 10A o Ezekias saia o dad e Manaseseko, a o Manases saia o dad e Amonoko, a o Amon saia o dad e Josiaseko. 11A o Josias saia o dad e Jekoniaseko, ta i lenge pplalengo ando vreme kana inllarde ppangle e llenen katar o Israel ande Babilonia. 12O Jokonias saia o dad e Salatieleko, a o Salatiel saia o dad e Zorobabeleko. 13A o Zorobabel saia o dad e Abiudeko, a o Abiud saia o dad e Eliakimeko, a o Eliakim saia o dad e Asoreko. 14A o Asor saia o dad e Sadokeko, a o Sadok saia o dad e Akimeko, a o Akim saia o dad e Eliudeko. 15A o Eliud saia o dad e Eleasareko, a o Eleasar saia o dad e Mataneko, a o Matan saia o dad e Santiagoko. 16A o Jakob saia o dad e Joseeko, a o Jose saia rom e Mariako kai lake maladilo o Jesus kai ikkarena le o Kristo. 17Goleke sa e viche si desustar, katar o David llik kai o Abraam si desustar, katar o David llik kana inllarde e llenen katar o Israel ande Babilonia si desustar, ta kotar llik kai o Kristo si desustar.
Sar biandilo o Jesukristo
(Lk 2.1-7)
18Gia si sar biandilo o Jesukristo: E Maria leki dei saia mangli pala o Jose#Lk 1.26-27. ta mai anglal te zivin ando ttan llanglinaila kai e Maria saia ppari katar o Santo Duo.#Lk 1.35. 19O Jose lako rom sar saia chacho, ta ni kamela te del la ando lallao mangela te mukel la po chorial. 20Kana mislilape ande gala ezgode, iek suecho e Devleko sikadilo leke ande sune, ta ppenda leke: Jose chavo e Davideko, na dara te zini tut e Mariaia, soke so si te maladol lake, avel katar o Santo Duo. 21Ta ka maladol lake iek minono ta ka ttove leko anau, Jesus, soke vou ka braduil pe foro katar lengo bilachipe.
22Sa gala ezgode nakkle te sai cherdol so ppendaia o Del katar o porauko:
23“Iek chei ka achel ppari
ta ka maladol lake iek minono,
kai ka ttoven leko anau Emanuel”#Is 7.14.
gua si: “O Del amenchar.”#Is 7.14.
24Kana o Jose llungadilo katar o suno, cherda sa so ppendaia leke o suecho, ta lia e Maria sar pi romi. 25Ta ni zivisarda laia ande iek ttan lligo ni maladilo lake lako edino chaurro; ta o Jose ttoda leko anau Jesus.#Lk 2.21.

Currently Selected:

Mateo 1: ROM07

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy