YouVersion Logo
Search Icon

Mateo 1

1
Ro Linahi ni Jesu-Kristo
(Luc 3:23-28)
14 Raya ro listahan#1:1 Sa listahan ku linahi ni Jesus sa Luc 3:23-28, ro iba nga pangaean hay eain ag eain man ro kaabuon it mga ngaean kaysa sa rayang listahan. Ro dahilan karon hay dahil owa ni Mateo paglistahan ro tanan nga mga kalolo-lolohan. Ana eang nga ginpili ro 14 nga kalolo-lolohan halin kay Abraham hasta kay Haring David, 14 man halin kay Haring David hasta kay Haring Josia ag 14 man halin kay Haring Josia hasta kay Jose nga asawa ni Maria. Mas importanti kay Mateo nga 14 eang ro anang ilista sa kada grupo kaysa sa ilista ro tanan nga kalolo-lolohan. Ag isaea pa, may mga mangin-aeamon nga nagahambae nga ro mga ngaean nga ginlista sa Mateo hay mga kalolo-lolohan ni Jose ag ro nakalista ma't-a sa Lucas hay mga kalolo-lolohan ni Maria. ku kalolo-lolohan ku Maneueuwas nga si Jesus nga isaea sa mga inapo ni Haring David nga isaea man sa mga inapo ni *Abraham.
2Si Abraham ro ama ni Isaac ag si Isaac ro ama ni Jacob. Si Jacob ro ama ni Juda ag ku anang mga igmanghod.
3Si Juda ro ama nanday Perez ag Zera ag ro andang ina hay si Tamar. Si Perez ro ama ni Hezron ag si Hezron ro ama ni Aram.
4Si Aram ro ama ni Aminadab ag si Aminadab ro ama ni Nashon. Si Nashon ro ama ni Salmon.
5Si Salmon ro ama ni Boaz nga ro anang ina hay si Rahab. Si Boaz ro ama ni Obed nga ro anang ina hay si Ruth. Si Obed ma't-a ro ama ni Jesse,
6ag si Jesse ro ama ni Haring David.
Si David ro ama ni Solomon nga ro anang ina hay ro asawa anay ni Uria.
7Si Solomon ro ama ni Rehoboam ag si Rehoboam ro ama ni Abijah. Si Abijah ro ama ni Asa.
8Si Asa ro ama ni Jehoshafat ag si Jehoshafat ro ama ni Joram. Si Joram ro ama ni Uzia.
9Si Uzia ro ama ni Jotam ag si Jotam ro ama ni Ahaz. Si Ahaz ro ama ni Hezekia.
10Si Hezekia ro ama ni Manase ag si Manase ro ama ni Amos. Si Amos ro ama ni Josia.
11Raya nga si Josia ro ama ni Jeconia ag ku anang mga igmanghod.
Sa anda nga tyempo ginbihag ro mga nagaistar sa Jerusalem ag gindaea sa nasyon it Babilonya agod mangin ulipon.#1:11 2 Cron 36:5-8. Si Jeconia hay ginatawag man nga si Joakim.
12Tag idto eon sanda sa Babilonya, natawo si Shealtiel nga unga ni Jeconia. Si Shealtiel ro ama ni Zerubabel.
13Si Zerubabel ro ama ni Abiud ag si Abiud ro ama man ni Eliakim. Si Eliakim ro ama ni Azor.
14Si Azor ma't-a ro ama ni Zadok ag si Zadok ro ama ni Akim. Si Akim ro ama ni Eliud.
15Si Eliud ro ama ni Eleazar ag si Eleazar ro ama ni Matan. Si Matan man ro ama ni Jacob.
16Si Jacob ro ama ni Jose ag si Jose ngara hay asawa ni Maria nga ina ni Jesus nga ginatawag nga Kristo,#1:16 Ro bisaea nga Kristo hay bukon it apilyido kundi tawag sa isaeang ka pinili ag ginpadaea it Dyos nga hari ag Maneueuwas. ro paadtunon iya it Dyos agod maghari.
17Ro nakalista nga linahi ni Jesu-Kristo hay 14 ka henerasyon halin kay Abraham hasta kay Haring David. 14 man nga ka henerasyon halin kay David hasta sa tyempo nga ginbihag ro mga nagaistar sa Jerusalem ag gindaea sa Babilonya agod mangin mga ulipon. Ag 14 pa gid ka henerasyon halin ku pagdaea kanda sa Babilonya hasta sa pagkatawo ku Kristo, ro Maneueuwas nga ginpromisa it Dyos.
Ro Pagpahisayod ku Pagkatawo ku Maneueuwas nga si Jesus
(Luc 2:1-7)
18Makaraya ro nagkaeatabo bago natawo ro Maneueuwas nga si Jesus. Si Maria nga anang ina hay kaeasaeon eon kato kay Jose.#1:18 Suno sa kultura it mga Judio, ro magnobyo nga kaeasaeon eon hay pareho eon gid-a sa sangka mag-asawa. Ugaling hay indi pa sanda puyding mag-iba. Gahueat pa sanda it mga sang dag-on bago sanda mag-iba. Pero bago sanda kaslon hay hapan-uhan nanda nga naganabdos eo't-a si Maria paagi sa gahom it Espirito Santo. 19Si Jose nga anang mangin asawa hay masinueundon gid sa kasuguan it Dyos ngani nagakahueugan ra nga ana dapat nga bueagan si Maria.#1:19 Kaugalian ku mga Judio nga kon kaeasaeon ro sangka miron sa sangka daeaga hay ginakabig eo't-a imaw nga asawa ku bayi. Kon may matabo ag indi eon pagpakaslan ku eaki ro bayi hay dapat gid nga taw-an nana it papeles ro bayi nga nagapamatuod nga ana ra nga ginbueagan. Ag dapat man nga may una gid nga daywang ka testigo. Mabasa ra sa Deut 22:23-27 ag sa Deut 24:1. Pero owa imaw naila nga mahuy-an si Maria, ngani nagplano imaw nga bueagan si Maria nga owa it ibang makasayod. 20Ruyon ro anang ginapaino-ino pagtueog nana. Ginpadamgo dayon imaw it Dyos ag sa anang damgo hay may sangka anghel it Ginuong Dyos nga nagpakita kana. Hambae ku anghel, “Jose, isaea sa mga inapo ni Haring David, padayuna ro pagpakasae kay Maria ay ro anang pagnabdos ngaron hay paagi't-a sa gahom it Espirito Santo. 21Magaunga imaw it eaki ag pangaeanan mo ro eapsag it Jesus#1:21 Ro ngaean nga “Jesus” hay kapareho it ngaean nga “Josue” sa Daan nga Kasugtanan nga ro kahueugan hay “nagaeuwas ro Ginuong Dyos.” ay imaw ro magaeuwas ku anang mga katawhan sa pina ku andang mga saea.” 22Natabo ra tanan agod matuman ro ginpasueat kato it Dyos sa anang propeta nga, 23“Magapanamkon ro isaeang ka daeaga nga owa pa hatabing it eaki ag magaunga it eaki ag pagapangaeanan imaw it Emmanuel,” nga nagakahueugan nga “kaibahan naton ro Dyos.”#1:23 Isa 7:14.
24Pagbugtaw ni Jose, gintuman nana ro sugo ku anghel it Ginuong Dyos. Ana nga ginpadaynan it pag-asawa si Maria 25pero owa sanda maghulid hasta owa matawo ro eapsag. Pagkatawo ku eapsag hay ginpangaeanan imaw ni Jose it Jesus.

Currently Selected:

Mateo 1: akl

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy