Juan 1
TZE97

Juan 1

1
Laj yich' sbec'tal li Xnich'on Diose
1Ta sliquebal banamile, te ono'ox oy o li C'ope.#1.1 C'ope - Ja' sc'oplal li Jesucristo ti ja' Dios stuque. Li C'ope te xchi'inoj sbaic xchi'uc li Diose. Ja' ono'ox Dios stuc. 2Le'e te ono'ox xchi'inoj sbaic xchi'uc Dios ta sliquebal. 3Ja' ta sventa laj yich' pasel scotol li c'usitic oye. Ti manchuc oy li C'ope, me jchopuc mu'yuc c'usi pasbil tana ti jechuque.#Gn 1.1-3; Sal 33.6; Pr 8.22-31; Col 1.15-17; Heb 1.2; 1 Jn 1.1; Ap 19.13. 4Ja' te oy ta stojol li cuxlejale. Li cuxlejale ja' luz ic'ot yu'un li cristianoetique. 5Li luze xojoban ta ic'al osil. Li ic' osile mu xu' yu'un tstu'p li luze.
6Oy to'ox jun vinic tacbil tal yu'un Dios, Juan sbi.#Mt 3.1; Mr 1.4; Lc 3.1-2. 7Ja' testigo ic'ot; ja' tal yalbe sc'oplal li luze, yu'un jech xu' ac'o xch'un scotol cristianoetic ta sventa. 8Mu ja'uc luz stuc li Juane. Ja' no'ox tal yalbe sc'oplal li luze. 9Li luz ti tsacubtas osil ta stojol cristianoetique, iyal tal li' ta banamil.
10I'ay li' ta banamil, ja' li banamil ti ja' ta sventa imeltsaje. Pero li cristianoetic li' ta banamile muc xotquinic. 11Li' ivul ta stojol li yu'untaque, pero li yu'untaque muc sc'anic. 12Yan li boch'otic la sc'anic, ti laj yich'ic ta muq'ue, i'albatic ti xnich'nab Dios xa ic'otic oe. 13Pero mu ja'uc jech chac c'u cha'al xnich'nab cristiano ti ja' no'ox ta sventa sbec'talique, ti ja' no'ox ta sventa yu'un jech tsc'an yo'ntonique. Ja' ta sventa stuc Dios ti chijcha'voq'ue.
14Li C'ope la spas sba ta cristiano. La xchi'inuncutic ta naclej. Laj quilbecutic slequilal yutsilal, ja' slequilal yutsilal li jun no'ox Xnich'on Diose. 15Li Juane laj yalbe sc'oplal, jech laj yal: “Le'e ja' li boch'o laj ono'ox calboxuc ava'yic sc'oplale, jech laj cal: Li boch'o ts'acal ta xtal cu'une, ja' ba'yucbe ta xc'ot cu'un, yu'un li stuque te ono'ox oy ti c'alal mu'yucun to'oxe, xacutoxuc ono'ox”, xi li Juane.
16Ta sventa ti bats'i ep ta jyalel li slequilale, jech laj xa quich'tic scotol ec. Mu'yuc spajeb chijyac'butic li c'uxubinel yu'une. 17Li smantal Diose ta sventa Moisés laj quich'tic ac'bel. Yan li c'uxubinel xchi'uc li coltael ta melele la jtatic ta sventa Jesucristo. 18Me junuc mu'yuc boch'o yiloj li Diose. Li jun no'ox Xnich'on Dios ti jun oyic xchi'uc Stote, ja' laj yac' cotquintic li Diose.#Mt 11.27; Lc 10.22; 1 Jn 1.2.
Laj yalbe ta jamal sc'oplal Jesús li Juan j'ac'vanej ta vo'e
(Mt 3.11-12; Mr 1.7-8; Lc 3.15-17)
19Li j'abteletic yu'un judioetique la staquic batel jayibuc paleetic xchi'uc levietic ta stojol li Juane, jech c'ot sjac'beic:
—¿Boch'oot li vo'ote? —xutic.
20Li Juane jamal laj yal; mu'yuc bu la smuc ta yo'nton, jech laj yal:
—Li vu'une muc vu'cun li Cristoune —xi.
21—¿Boch'oot cha'e? ¿Me vo'ot li Eliasote?#Mal 4.5. —xutic.
—Muc vu'cun —xi.
—¿Me vo'ot li j'alc'opote?#Dt 18.15,18. —xutic.
—Mo'oj —xi itac'ov li Juane.
22—¿Pero boch'oot cha'e? Albun ca'icutic, yu'un jech ta xc'ot calbecutic ec li boch'otic la stacuncutic tale. ¿Boch'oot chaval li vo'ote? —xutic.
23Itac'ov li Juane:
—Ja' vu'un jc'oplal ti chi'avan ta xocol banamil jech chac c'u cha'al laj ono'ox yal li j'alc'op Isaiase: ‘Tuq'uibtasbeic sbe li Cajvaltique’, xi chlic yal, xi ono'ox li Isaiase#Is 40.3. —xi li Juane.
24Li boch'otic itacatic tale ja' fariseoetic. 25Jech la sjac'beic noxtoc li Juane:
—¿C'u yu'un chavac' ich' vo' me mu vo'ocot Cristoote, me mu vo'ocot li Eliasote, xchi'uc me mu vo'ocot li j'alc'opote? —xutic.
26Itac'ov li Juane:
—Li vu'une ja' no'ox cabtel ta xcac' vo'. Pero oy jun boch'o te oy ta atojolic ti mu xavotquinique. 27Ja' ti laj cal ti ts'acal ta xtal cu'une. Li vu'une me jutuc mu'yuc c'usi xu' cu'un, me stitunbeluc yaq'uil xonob mu xu' cu'un ta jcolta —xi li Juane.
28Ja' jech ic'ot ta pasel te ta Betania ta jot uc'um Jordán ti c'alal laj yac' ich' vo' li Juane.
Ja' xchij Dios ic'ot li Jesuse
29Ta yoc'omal laj yil Juan ti te ta xtal Jesús yo' bu oye, jech laj yal: “Q'uelavilic, le' xa xtal li ch'ium chij yu'un Dios ti chch'aybe smul scotol cristianoetic ta banamile. 30Le'e ja' li boch'o jech ono'ox laj calboxuc sc'oplale: ‘Oy boch'o ts'acal ta xtal cu'un, pero ja' chjelov ta ba'yucbe. Yu'un li stuque te ono'ox oy o ti c'alal mu'yucun to'oxe’, ti xacutoxuc ono'oxe. 31Li vu'une mu xcotquin ec. Pero ti c'u cha'al ac'o otquinatuc ta scotol Israele, ja' yu'un tal cac' ich' vo' li vu'une”, xi.
32Li Juane laj yalbe sc'oplal noxtoc, jech laj yal: “Laj quil iyal tal ta vinajel li Ch'ul Espiritue xco'laj xchi'uc stsumut yilel. Te icom o ta stojol. 33Li vu'une mu to'ox xcotquin. Pero li boch'o laj yac'bun cabtel tal cac' vo'e, jech laj yalbun: ‘Li boch'o chavil ta xc'ot ta sba li Ch'ul Espiritue, ti te ta xcom o ta stojole, ja' li boch'o ta xac' li Ch'ul Espiritue’, xiyutun. 34Li vu'une laj xa cotquin. Laj xa calboxuc ava'yic sc'oplal ti ja' Xnich'on Diose”, xi li Juane.
La sta chib yajchanc'op li Jesuse
35Ta yoc'omal te oy yan velta li Juane xchi'uc chib yajchanc'op. 36C'alal laj yil te ta xanov li Jesuse, jech laj yal:
—Q'uelavilic, le' oy li ch'ium chij yu'un Diose —xi.
37C'alal laj ya'yic li chib yajchanc'ope, bat xchi'inic li Jesuse. 38Ijoyij li Jesuse, laj yil ti te nabalic batele, jech la sjac'be:
—¿C'usi chasa'ic? —xut.
Itac'ovic:
—Jchanubtasvanej, ¿bu to oy anae? —xutic.
39Itac'ov li Jesuse:
—Batic, bat q'uelavilic ti bu nacalune —xut.
Jech ibatic, laj yilic ti bu nacale. Te icom xchi'inic, yu'un bat xa'ox c'ac'al.#1.39 C'ac'al - Oy boch'o chalic jtotic.
40Li chibic ti co'ol laj ya'yic c'usi laj yal li Juane xchi'uc ti co'ol bat xchi'inic li Jesuse, oy jun yu'unic Andrés sbi; ja' yits'in li Simón Pedroe. 41Ja' ba'yuc la sta ta c'opanel li sbanquile, ja' li Simone. Jech laj yalbe:
—Laj xa jtacutic li Cristoe —xut.
42Jech laj yic' tal ta stojol Jesús li sbanquile. Li Jesuse la sq'uel lec li Simone, jech laj yalbe:
—Vo'ot Simón, xnich'onot Jonás. Cefas ta xc'ot abi —xut. Ja' Pedro smelol ta griego c'op.
I'ic'at yu'un Jesús li Felipe xchi'uc Natanaele
43Ta yoc'omal la snop Jesús ti chbat ta Galilea banamile. C'alal mu'yuc to'ox chbate, te la sta li Felipee, jech laj yalbe:
—Ts'aclinun batel —xut.
44Li Felipee te liquem tal ta lum Betsaida, ja' te yo' bu slumalic ec li Andrés xchi'uc Pedroe. 45Li Felipee la sta ta c'opanel li Natanaele, jech laj yalbe:
—Laj xa jtacutic li boch'o ts'ibabil comel sc'oplal ta svun Moisese xchi'uc ta svun yantic j'alc'opetique. Ja' li Jesús xnich'on José te ta lum Nazarete —xut.
46Itac'ov li Natanaele:
—¿Me oy sc'oplal oy boch'o lec ta xloc' te ta lum Nazarete? —xi.
—Batic, bat jq'ueltic avil —xi li Felipee.
47C'alal laj yil Jesús ti nopol xa xtal li Natanaele, jech laj yal:
—Q'uelavilic, le' xa xtal li tuq'uil vinique, ja' li mero smomnich'on Israele. Le'e mu sna' xlo'lavan —xi.
48Li Natanaele jech la sjac'be li Jesuse:
—¿C'uxi laj avotquinun? —xut.
Itac'ov li Jesuse:
—Ja'o laj cotquinot ti c'alal te to'ox oyot ta yolon higo, ti c'alal mu'yuc to'ox chbat yic'ot tal li Felipee —xut.
49Li Natanaele jech laj yalbe li Jesuse:
—Jchanubtasvanej, vo'ot Xnich'onot li Diose.#Mt 16.15. Vo'ot ti cha'och ta ajvalilal li' ta stojol israeletique —xut.
50Li Jesuse jech laj yalbe:
—Ta sventa ti laj ach'un c'alal laj calbot ti laj cotquinot te oyot ta yolon higoe, jech ech'em to smuc'tiquil c'usi ta xlic avil batel —xut.
51Li Jesuse jech laj yal noxtoc:
—Ta melel, jamal chacalboxuc ava'yic. Li' tana xchi'uc le' to batele, chavilic jamal li vinajele; chavilic te xyal xmuyic ta jtojol li yaj'almantaltac Diose,#Gn 28.12. vu'un ti Xnich'on cristiano lic'ote —xi li Jesuse.

Tzotzil Chenalhó DC Bible © Sociedad Bíblica de México, a. c., 2002.


Learn More About Bible in Tzotzil de Chenalhó with Deuterocanon