Matiye 1
BOXNT

Matiye 1

1
O Yeesu lé o Krista bìo bon
(Luki 3.23-38)
1O Yeesu *Krista nɔnkãni lé dìo kà: O Yeesu Krista nɔnkãni can o *Daviide yi, ó o Daviide nɔnkãni ɓɛ̀n can o *Abarahaamu yi. 2Ó o Abarahaamu lé o *Izaaki ɓàn maá.
Ó o Izaaki za lé o *Zakoobu,
ó o Zakoobu za lé o *Zudaa lè mín zàwa,#1.2 O Zudaa lè mín zàwa lé bìa lé o Isirayɛɛle nìpomu zĩ-ɲúná pírú ɲun ɓàn maáwà.
3ó o Zudaa zàwa na ó o yú là a Tamaare lé o Farɛɛsi là a Zeraa,
ó o Farɛɛsi za lé o Hɛsiron,
ó o Hɛsiron za lé o Araamu,
4ó o Araamu za lé o Aminadaabu,
ó o Aminadaabu za lé o Naasɔ̃n,
ó o Naasɔ̃n za lé o Salamɔn,
5ó o Salamɔn za lé o Buaze na ó o yú là a Arahaabu,
ó o Buaze za lé o Obɛɛde na ó o yú là a Uruute,
ó o Obɛɛde za lé o Zesee,
6ó o Zesee za lé o bɛ́ɛ Daviide.
Ó o bɛ́ɛ Daviide za lé o *Salomɔn na ó o yú là a Uuri ɓàn hã́a,
7ó o Salomɔn za lé o Orobuamu,
ó o Orobuamu za lé o Abia,
ó o Abia za lé o Azaafe,
8ó o Azaafe za lé o Zozafaa,
ó o Zozafaa za lé o Zoraamu,
ó o Zoraamu za lé o Oziasi,
9ó o Oziasi za lé o Zuataamu,
ó o Zuataamu za lé o Akazaa,
ó o Akazaa za lé o Ezekiasi,
10ó o Ezekiasi za lé o Manasee,
ó o Manasee za lé o Amɔɔsi,
ó o Amɔɔsi za lé o Zoziasi,
11ó o Zoziasi za lé o Zekonia lè mín zàwa.
Bṹn wó ká a *Isirayɛɛle nìpomu á ho *Babiloonasa kĩ̀kã́a yi á ɓa vaá wee kàyá ɓa kɔ̃hṹ yi.
12Bìo ɓa wi ho Babiloona yi mu kàyámu yi
ó o Zekonia ton o Salasiɛle,
ó o Salasiɛle za ɓɛ̀n lé o Zorobabɛɛle,
13ó o Zorobabɛɛle za lé o Abiyuude,
ó o Abiyuude za lé o Eliakiimu,
ó o Eliakiimu za lé o Azoore,
14ó o Azoore za lé o Sadooki,
ó o Sadooki za lé o Akiimu,
ó o Akiimu za lé o Eliyuude,
15ó o Eliyuude za lé o Eliazaare,
ó o Eliazaare za lé o Matan,
ó o Matan za lé o Zakoobu,
16ó o *Zakoobu za lé o Zozɛɛfu, o Mari ɓàn báa.
O Mari mu lé wón ton o Yeesu na ɓa le *Krista.
17Á wã́a lá a *Abarahaamu ɲii wán à ɓuee ɓúe o *Daviide yi, á ɓa maáwà na sã̀ mín á yú ho pírú náa. Ó o Daviide ɲii à ɓuee ɓúe ho pã̀ahṹ na ó o *Isirayɛɛle nìpomu á ho Babiloonasa kĩ̀kã́a yi á ɓa vaá wee kàyá ɓa kɔ̃hṹ yi, á maáwà na sã̀ mín á yú ho pírú náa. À ɓɛ̀n lá bìo ɓa wi mu kàyámu yi ɲii wán à ɓuee ɓúe o Krista yi, á maáwà na sã̀ mín á mún yú ho pírú náa.
O Yeesu teró
(Luki 2.1-7)
18Bìo kà lé bìo ó o Yeesu bìo wóráa á vaá ɓó a teró yi. Ɓàn nu Mari fũaamu hĩ́a bò nɔn o Zozɛɛfu yi.#1.18 Mu lé mu yaamu ká lé bìo ɓa dĩǹ yí páanía le zĩi yi. Ɓa zúifùwa cɔ̃́n ó o hĩ́nzoró hĩ́a wee wé kɛń mín zĩi à yí le lúlú-kùure síi, à lońnáa wo ká a ɲúhṹ térénna. Ká sã́ni ɓa ya mín, à bṹn ò o sù lè sãní lè le Dónbeenì Hácírí pànká. 19Ɓàn fũaalè Zozɛɛfu fù lée nùpue na térénna. O fù yí wi ò o dé nìyio mín fũaalè Mari yi, ó o wi ò o sànka ɓúe mu fũaamu. 20Bìo mu wi o sĩi yi kà, ó o Ɲúhṹso Dónbeenì wáayi tonkaro bía làa wo hã kònkórá yi: «*Daviide mɔ̀nmàníi Zozɛɛfu, yí hézɔ̃́n o Mari fé yaró. Le sãní na wi o wán kà ó o sù lè le Dónbeenì Hácírí pànká. 21O ò te o za báa. Fo ò cé o yèni làa Yeesu.#1.21 O Yeesu yèni kúará le: ‹Le Dónbeenì wee kã̀ní ɓa nùpua.› Orɛ́n lé yìa á à kã̀ní mín nìpomu mí bè-kora yi.» 22Mu ɓúenɓúen wó bèra a na à bìo ó o Ɲúhṹso bía lè mí ɲi-cúa fɛɛro ɲii à yìo lé. 23O bía:
«Yìa yí zũ báa á à sì le sãní á à te o za,#1.23 Mi loń Ezayii vũahṹ 7.14
á ɓa wé è ve làa Emanuwɛɛle.
Bṹn kúará le: ‹Le Dónbeenì wi làa wɛn›.#1.23 Mi loń Ezayii vũahṹ 8.8, 10»
24Bìo ó o Zozɛɛfu sĩ̀na, ó o wó bìo le Dónbeenì wáayi tonkaro le o wé. O fó a Mari á yan. 25Ká a Zozɛɛfu màhã́ yí wó a làa hã́a yí mɔn fúaa bìo ó o ton mí za, ó o Zozɛɛfu mu có a yèni làa Yeesu.

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

Learn More About Dónbeenì páaníi fĩnle vũahṹ