YouVersion Logo
Search Icon

Matiye 1

1
O Yeesu lé o Krista bìo bon
(Luki 3.23-38)
1O Yeesu *Krista nɔnkãni lé dìo kà: O Yeesu Krista nɔnkãni can o *Daviide yi, ó o Daviide nɔnkãni ɓɛ̀n can o *Abarahaamu yi. 2Ó o Abarahaamu lé o *Izaaki ɓàn maá.
Ó o Izaaki za lé o *Zakoobu,
ó o Zakoobu za lé o *Zudaa lè mín zàwa,#1.2 O Zudaa lè mín zàwa lé bìa lé o Isirayɛɛle nìpomu zĩ-ɲúná pírú ɲun ɓàn maáwà.
3ó o Zudaa zàwa na ó o yú là a Tamaare lé o Farɛɛsi là a Zeraa,
ó o Farɛɛsi za lé o Hɛsiron,
ó o Hɛsiron za lé o Araamu,
4ó o Araamu za lé o Aminadaabu,
ó o Aminadaabu za lé o Naasɔ̃n,
ó o Naasɔ̃n za lé o Salamɔn,
5ó o Salamɔn za lé o Buaze na ó o yú là a Arahaabu,
ó o Buaze za lé o Obɛɛde na ó o yú là a Uruute,
ó o Obɛɛde za lé o Zesee,
6ó o Zesee za lé o bɛ́ɛ Daviide.
Ó o bɛ́ɛ Daviide za lé o *Salomɔn na ó o yú là a Uuri ɓàn hã́a,
7ó o Salomɔn za lé o Orobuamu,
ó o Orobuamu za lé o Abia,
ó o Abia za lé o Azaafe,
8ó o Azaafe za lé o Zozafaa,
ó o Zozafaa za lé o Zoraamu,
ó o Zoraamu za lé o Oziasi,
9ó o Oziasi za lé o Zuataamu,
ó o Zuataamu za lé o Akazaa,
ó o Akazaa za lé o Ezekiasi,
10ó o Ezekiasi za lé o Manasee,
ó o Manasee za lé o Amɔɔsi,
ó o Amɔɔsi za lé o Zoziasi,
11ó o Zoziasi za lé o Zekonia lè mín zàwa.
Bṹn wó ká a *Isirayɛɛle nìpomu á ho *Babiloonasa kĩ̀kã́a yi á ɓa vaá wee kàyá ɓa kɔ̃hṹ yi.
12Bìo ɓa wi ho Babiloona yi mu kàyámu yi
ó o Zekonia ton o Salasiɛle,
ó o Salasiɛle za ɓɛ̀n lé o Zorobabɛɛle,
13ó o Zorobabɛɛle za lé o Abiyuude,
ó o Abiyuude za lé o Eliakiimu,
ó o Eliakiimu za lé o Azoore,
14ó o Azoore za lé o Sadooki,
ó o Sadooki za lé o Akiimu,
ó o Akiimu za lé o Eliyuude,
15ó o Eliyuude za lé o Eliazaare,
ó o Eliazaare za lé o Matan,
ó o Matan za lé o Zakoobu,
16ó o *Zakoobu za lé o Zozɛɛfu, o Mari ɓàn báa.
O Mari mu lé wón ton o Yeesu na ɓa le *Krista.
17Á wã́a lá a *Abarahaamu ɲii wán à ɓuee ɓúe o *Daviide yi, á ɓa maáwà na sã̀ mín á yú ho pírú náa. Ó o Daviide ɲii à ɓuee ɓúe ho pã̀ahṹ na ó o *Isirayɛɛle nìpomu á ho Babiloonasa kĩ̀kã́a yi á ɓa vaá wee kàyá ɓa kɔ̃hṹ yi, á maáwà na sã̀ mín á yú ho pírú náa. À ɓɛ̀n lá bìo ɓa wi mu kàyámu yi ɲii wán à ɓuee ɓúe o Krista yi, á maáwà na sã̀ mín á mún yú ho pírú náa.
O Yeesu teró
(Luki 2.1-7)
18Bìo kà lé bìo ó o Yeesu bìo wóráa á vaá ɓó a teró yi. Ɓàn nu Mari fũaamu hĩ́a bò nɔn o Zozɛɛfu yi.#1.18 Mu lé mu yaamu ká lé bìo ɓa dĩǹ yí páanía le zĩi yi. Ɓa zúifùwa cɔ̃́n ó o hĩ́nzoró hĩ́a wee wé kɛń mín zĩi à yí le lúlú-kùure síi, à lońnáa wo ká a ɲúhṹ térénna. Ká sã́ni ɓa ya mín, à bṹn ò o sù lè sãní lè le Dónbeenì Hácírí pànká. 19Ɓàn fũaalè Zozɛɛfu fù lée nùpue na térénna. O fù yí wi ò o dé nìyio mín fũaalè Mari yi, ó o wi ò o sànka ɓúe mu fũaamu. 20Bìo mu wi o sĩi yi kà, ó o Ɲúhṹso Dónbeenì wáayi tonkaro bía làa wo hã kònkórá yi: «*Daviide mɔ̀nmàníi Zozɛɛfu, yí hézɔ̃́n o Mari fé yaró. Le sãní na wi o wán kà ó o sù lè le Dónbeenì Hácírí pànká. 21O ò te o za báa. Fo ò cé o yèni làa Yeesu.#1.21 O Yeesu yèni kúará le: ‹Le Dónbeenì wee kã̀ní ɓa nùpua.› Orɛ́n lé yìa á à kã̀ní mín nìpomu mí bè-kora yi.» 22Mu ɓúenɓúen wó bèra a na à bìo ó o Ɲúhṹso bía lè mí ɲi-cúa fɛɛro ɲii à yìo lé. 23O bía:
«Yìa yí zũ báa á à sì le sãní á à te o za,#1.23 Mi loń Ezayii vũahṹ 7.14
á ɓa wé è ve làa Emanuwɛɛle.
Bṹn kúará le: ‹Le Dónbeenì wi làa wɛn›.#1.23 Mi loń Ezayii vũahṹ 8.8, 10»
24Bìo ó o Zozɛɛfu sĩ̀na, ó o wó bìo le Dónbeenì wáayi tonkaro le o wé. O fó a Mari á yan. 25Ká a Zozɛɛfu màhã́ yí wó a làa hã́a yí mɔn fúaa bìo ó o ton mí za, ó o Zozɛɛfu mu có a yèni làa Yeesu.

Currently Selected:

Matiye 1: box

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy