Nsãa 1
CME

Nsãa 1

1
Nelma ciɛ ma fɛrɛ nelbiloŋo
1Ku domma-na, Nelma naa waa tĩ. Nelma naa waa baa Diiloŋo, aa maa naa waa Diiloŋo. 2Ku domma-na, Nelma naa waa baa Diiloŋo. 3Diiloŋo ciɛ ma yaa ce bĩmbĩnni‑i hiere. Bĩmbĩnni maŋ ciɛ hiere, ma nuŋgu dii ni cemma-na. 4Cicɛ̃lma waa Nelma yaa nuɔ‑i. Aa cicɛ̃lma famma yaa waa nelbiliemba fitĩnuɔ‑i. 5Fitĩnuɔ uŋ juɔ, kukulma saa gbãa cie-yo.
6Huɔŋgu naŋgu juɔ hi, Diiloŋo saaŋ molo jo. Ba taa ba bĩ kutieŋo‑i Nsãa. 7U saaŋ-yo wuɔ u ji piiye fitĩnuɔ maama baa nuɔmba‑i kumaŋ ka ce ba hũu u maama‑i. 8Ku saa ce ŋaa Nsãa yaa waa fitĩnuɔ‑i dɛ! Ŋga uu naa jo duɔ ji waŋ fitĩnuɔ maama yoŋ baa nelbiliemba‑i. 9Nelma yaa waa ninsoŋ-fitĩnuɔ‑i. Ma juɔ hĩɛma-na ji kaala nuɔmba yammu‑i hiere.
10Nelma waa tĩ miwaaŋo-na. Ma yaa jĩɛna miwaaŋo‑i. Ŋga nelbiliemba yagaraa-ma. 11Ma juɔ ma fɛrɛŋ nelle-na, ma nelleŋ-baamba cĩina-mɛi. 12Ŋga banamba siyaa-ma aa hũu ma maama‑i. Ma hãa kufaŋgu taamba‑i ku fɔ̃ŋgũɔ‑i ba da ba ce Diiloŋ-bisãlmba. 13Diiloŋ-bisãlmba famba‑i ku saa ce ŋaa u huɔŋ-ba nelbiloŋ temma, ku saa bi ce ŋaa ku dɔlaanu moloŋo‑i u ce u hoŋ-ba, ŋga ku dɔlaanu fuɔ fɛrɛ yaa u hoŋ-ba.
14Nelma ciɛ ma fɛrɛ nelbiloŋo jo ji waa i hɔlma-na. I daa u fafaaŋgu‑i. U waa hujantieŋo aa tiraa waa ninsowaraŋo. Fafaaŋgu faŋgu‑i i To‑i hãa u Bɛduɔla‑i baa-ku. 15Nsãa yaa juɔ ji tuɔ waŋ u maama‑i. U taa u piiye baa nuɔmba‑i wuɔ: «Miŋ taa mi gbɛ̃ umaŋ miɛ uu dii huoŋ-nu, u yaa daayo‑i. Aa mɛi suɔ da mi hoŋ, uu naa waa tĩ; a ce dumaaŋo-na u maaraa muɔŋo‑i.» 16U ciɛ baa-ye cor. Cuobaa-baŋ kaal, u bi ce baa-ye dumɛi. 17*Moisi yaa juɔ baa *ãnjĩnamma‑i ji hã-ye, ŋga hujarre‑i baa ninsoŋo‑i, Yesu-Kirsa yaa juɔ baa-ni. 18Moloŋ yufelle saa haa Diiloŋo-na dede. Ŋga u Bɛduɔla pigãaŋ-ye u sĩnni‑i. U yaa dii tĩɛna baa-yo.
Nsãa-Batisi ãndaaŋgu‑i
(Matie 3.1-12; Marke 1.1-8; Like 3.1-18)
19Nsãa nuŋ-ãndaaŋgu yaa daaku. Uŋ waa tuɔ *batiseŋ nuɔmba‑i, *Yuifu ba yuntaamba maŋ waa *Yerusalɛmu‑i-na, baa puɔr *Diilojigãntaamba namba‑i baa *Levitibaa-ba namba‑i wuɔ ba ka yuu u sĩnni‑i. Baŋ kãa ka hi, baa cira: «Naacolŋ nuɔ, naŋ hilaa hie?» 20Nsãa saa fuo ma diei bɛi; wuɔ cira: «Baa na ta na ne wuɔ sĩ Diiloŋ uŋ pãa nuŋgu‑i wuɔ u ka saaŋ *Koŋkortieŋo maŋ, u yaa juɔ muɔŋo‑i, muɔ sĩ.»
21Baa cira: «Nuɔnɛi *Eli‑i wɛi?»
Nsãa wuɔ cira: «E'e, muɔ sĩ.»
Baa cira: «Nuɔnɛi *Diilopɔpuɔrbiloŋ nuɔŋo‑i wɛi?»
Wuɔ cira: «E'e.»
22Baa cira: «A naŋ hilaa hie? Nuɔmba'i puɔraa-ye; pigãaŋ-ye ŋ sĩnni‑i i ka tũnu-bɛi.»
23Nsãa wuɔ siɛ-ba baa *Isayi#1.23 Isayi: Ku birii a saanu baa cerma. Girɛkimma-na ba naaraaya *Isayi yerre-na wuɔ *Diilopɔpuɔrbiloŋo. ãndaaŋ daaku‑i wuɔ:
«Muɔmɛi hohuolaayaŋ *hĩɛkuraaŋgu-na wuɔ:
‹Siireŋ na cãa Itieŋo hũmelle‑i›. # 1.23 Isayi (Ésaïe) 40.3 »
24*Farisĩɛbaa-ba waa pɔpuɔrbieŋ daaba hɔlma-na. 25Baa cira: «Ŋ ciɛra wuɔ Diiloŋ uŋ pãa nuŋgu‑i wuɔ u ka saaŋ Koŋkortieŋo maŋ, u'i sĩ nuɔŋo‑i, aa cira Eli'i sĩ nuɔŋo‑i aa tiraa cira Diilopɔpuɔrbiloŋo'i bi sĩ nuɔŋo‑i; a ma bilaa niɛ ŋ ta ŋ batiseŋ nuɔmba‑i?»
26Nsãa wuɔ cira: «Muɔmi batiseŋ-na baa hũmma yoŋ, ŋga moloŋo naŋo dii na hɔlma-na, na sa suɔ-yo. 27Mi juɔ yaaŋga kufaŋgu tieŋo-na, ŋga mi saa piɛra u natãaŋgu‑i.» 28Nel daama‑i hiere ma ciɛ Betani. Nsãa taa u batiseŋ nuɔmba‑i kusuɔŋ-nu'i, dii *Yurdɛ̃ bomborma-na.
Yesu yaa Diiloŋ-Tũmbiloŋo‑i
29Ku cuo kaala‑i-na, Nsãa wuɔ u ne da Yesu jo u wulaa. Wuɔ cira: «*Diiloŋ-Tũmbiloŋo yaa juɔŋ daayo. U yaa piriiŋ nelbiliemba ãmbabalma‑i. 30Mi taa mi gbɛ̃ u yaa‑i miɛ uu dii huoŋ-nu, ŋga u taa yaaŋga muɔŋo-na, a ce dumaaŋo-na u maaraa-mi. 31Mɛi saa ta mi suɔ-yo, ŋga mi juɔ ji ta mi *batiseŋ nuɔmba‑i hũmma‑na da mi ce *Isirahɛl-baamba suɔ-yo.»
32Uŋ waaŋ mafamma‑i, u cira: «Mi daa *Diiloŋ-Yalle hilaa dɔrɔ‑i-na koŋhuruŋ temma jo ji diire-yuɔ. 33Mi saa ta mi suɔ-yo. Ŋga umaŋ puɔraa-mi wuɔ mi ji batiseŋ nuɔmba‑i hũmma‑na, uu naa gbɛ̃-mi wuɔ: ‹Da ŋ ji da mi Yalle hiiriiye ji diire umaŋ nuɔ‑i, u yaa ka tuɔ batiseŋ nuɔmba‑i baa-de.› 34Mi daa mafamma‑i nuɔ baa mi yufelle. Mi siɛ fuo-ma: Naacolŋ daa u yaa Diiloŋ-Biɛŋo‑i.»
Bamaŋ cuu Yesu huoŋ-nu dĩɛlũɔ
35Ku cuo kaala‑i-na, Nsãa wuɔ tiraa kã baa u *hãalãbiemba hãi terduɔŋgu faŋgu-na. 36U juɔ'a u ne da Yesu cor. Wuɔ cira: «*Diiloŋ-Tũmbiloŋo yaa kãaŋ daayo!» 37Hãalãbieŋ daabaŋ nuɔ mafamma‑i, baa pãŋ ta cu Yesu huoŋ-nu. 38Yesu wuɔ u miɛl ne ku yaa nuɔ‑i, a da-ba u huoŋgu-na. Wuɔ yuu-ba wuɔ: «Kuu dii niɛ?»
Baa cira: «Arabi, ŋ haraa hie?» (Arabi yuŋgu yaa wuɔ hãalãtie.)
39Yesu wuɔ cira: «Juɔŋ i ta, na ka suɔ-ku.» Baa kã baa-yo ka suɔ uŋ haraa kusuɔŋ-nu. Bãaŋgu naa tɛrɛŋ tĩ, baa pãŋ perieŋ bãaŋgu boluoŋgu‑i baa-yo.
40Hãalãbieŋ daaba‑i ba hãi‑i-na, ba taa ba bĩ unaŋo‑i Ãndere, Simɔ-Piɛr hãaŋo'i waa. 41Fuɔ wuɔ ta kã mɔlŋo yaa wulaa‑i igɛ̃na ka waŋ baa-yo wuɔ: «Diiloŋ uŋ pãa nuŋgu‑i wuɔ u ka saaŋ *Koŋkortieŋo maŋ, i daa-yo.» (Ba bĩ u yaa‑i *Kirsa‑i girɛkimma-na.) 42Aa naa kã baa Simɔ‑i Yesu wulaa. Yesu wuɔ ne-yo aa naa cira: «Nsãa biɛŋ nuɔ, ba bĩ-ni Simɔ; i ka tiɛ bĩ-ni fiɛfiɛ‑i-na Sefasi.» (Sefasi yuŋgu yaa wuɔ tãmpɛ̃lle.)
43Ku cuo kaala‑i-na, Yesu wuɔ cira u kã *Galile. Uŋ hilaa, wuɔ suu baa naacolŋo naŋo‑i ba bĩ-yo Filipu; wuɔ gbɛ̃-yo wuɔ: «Filipu, jo i ta!» 44Filipu taa u hel Betisada. Ba taa ba hel neduɔle baa Ãndere‑i baa Piɛr hiere. 45Ku huoŋgu-na, Filipu wuɔ bi kã ka da Natanayɛl; wuɔ gbɛ̃-yo wuɔ: «*Moisi‑i baa *Diilopɔpuɔrbieŋ baŋ waaŋ naacolŋo maŋ maama‑i ba sɛbɛbaa-ba-na, i daa-yo. Ba bĩ-yo Yesu, Nasarɛtitaaŋ Yosɛfu biɛŋo.»
46Natanayɛl wuɔ cira: «Niŋ huɔŋ, ŋ nuɔ ba'a bĩŋkũfafaaŋgu hilaa Nasarɛti‑i-na dede wɛi?»
Filipu wuɔ cira: «Jo i ta ŋ ka da baa ŋ yufelle.»
47Yesuŋ juɔ'a u ne da Natanayɛl jo, wuɔ cira: «*Isirahɛlyiɛŋ kerre yaa daade‑i; huhurma diei maa si dii-yuɔ.»
48Natanayɛl wuɔ yuu-yo wuɔ: «Naŋ suyaa muɔ hie?»
Yesu wuɔ cira: «Aa Filipu suɔ duɔ bĩ-ni, mii naa da-ni *yensãaŋgu yuŋgu-na.»
49Uŋ waaŋ mafamma‑i, Natanayɛl wuɔ cira: «Hãalãtie, Diiloŋ-Biɛŋo yaa nuɔŋo‑i, *Isirahɛl-baamba nellentieŋo yaa nuɔŋo‑i!»
50Yesu wuɔ cira: «Miŋ ciɛra mi daa-ni yensãaŋgu yuŋgu-na ku'i ciɛ ŋ hũu mi nelma‑i. Yiiŋgu dii baa yiiŋgu, ŋ ka da mamaŋ maaraa daama‑i.» 51Aa naa cira: «Mi waŋ ninsoŋo‑i baa-na: Yiiŋgu dii baa yiiŋgu na ka da dɔrɔ puurii aa *dɔrpɔpuɔrbiemba ta ba nyugũŋ aa ta ba hiire *Moloŋ-Biɛŋo yudɔrɔ‑i-na.»#1.51 Niɛŋ Miwaaŋo jĩnammaŋ-sɛbɛ‑i-na (Genèse) 28.12.

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.


Learn More About Diiloŋ-nelma Tobisĩfɛlɛnni

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.