YouVersion Logo
Search Icon

Svun Mateo 1

1
Ja' li' yaloj ti c'usitic sbi smuc'tatotac ti Jesucristoe
(Lc 3.23-38)
1Ja' li' ts'ibabil sbiic ti smuc'tatotac ti Jesucristoe. Ti Jesucristoe ja' smuc'tatot ti Davide. Ti Davide ja' smuc'tatot ti Abrahame.
2I'ayan screm ti Abrahame, Isaac sbi. I'ayan screm ti Isaaque, Jacob sbi. I'ayan screm ti Jacobe, Judá sbi. Ti Judae oy sbanquiltac xchi'uc yits'intac. 3Vach i'ayan screm ti Judae, Fares sbi ti june, Zera sbi ti june. Ti sme'ique Tamar sbi. I'ayan screm ti Farese, Esrom sbi. I'ayan screm ti Esrome, Aram sbi. 4I'ayan screm ti Arame, Aminadab sbi. I'ayan screm ti Aminadabe, Naasón sbi. I'ayan screm ti Naasone, Salmón sbi. 5I'ayan screm ti Salmone, Booz sbi. Ti sme' Booze Raab sbi. I'ayan screm ti Booze, Obed sbi. Ti sme' Obede Rut sbi. I'ayan screm ti Obede, Isaí sbi. 6I'ayan screm ti Isaie, David sbi, i'och ta reyal.
I'ayan screm ti Davide, Salomón sbi. Ti Salomone ja' sme' ti yajnil to'ox Uriase. 7I'ayan screm ti Salomone, Roboam sbi. I'ayan screm ti Roboame, Abías sbi. I'ayan screm ti Abiase, Asa sbi. 8I'ayan screm ti Asae, Josafat sbi. I'ayan screm ti Josafate, Joram sbi. I'ayan screm ti Jorame, Uzías sbi. 9I'ayan screm ti Uzíase, Jotam sbi. I'ayan screm ti Jotame, Acaz sbi. I'ayan screm ti Acaze, Ezequías sbi. 10I'ayan screm ti Ezequíase, Manasés sbi. I'ayan screm ti Manasese, Amón sbi. I'ayan screm ti Amone, Josías sbi. 11I'ayan screm ti Josíase, Jeconías sbi. Ti Jeconíase oy ep sbanquil yits'in. Ja'o ti c'alal chucul ibatic ta Babilonia ti crixchanoetic ta israelale.
12Tey xa'ox tspasatic ta mantal ta Babilonia ti crixchanoetique ti c'alal i'ayan screm ti Jeconíase, Salatiel sbi. I'ayan screm ti Salatiele, Zorobabel sbi. 13I'ayan screm ti Zorobabele, Abiud sbi. I'ayan screm ti Abiude, Eliaquim sbi. I'ayan screm ti Eliaquime, Azor sbi. 14I'ayan screm ti Azore, Sadoc sbi. I'ayan screm ti Sadoque, Aquim sbi. I'ayan screm ti Aquime, Eliud sbi. 15I'ayan screm ti Eliude, Eleazar sbi. I'ayan screm ti Eleazare, Matán sbi. I'ayan screm ti Matane, Jacob sbi. 16I'ayan screm ti Jacobe, José sbi. Ja' ti iyic' sba xchi'uc ti María sme' ti Cajvaltic Jesucristoe.
17Ja' yech i'ech' tal chanlajunq'uex totil me'il ti ilic tal ta Abrahame c'alal to David. Naca smomtac Abraham. Ja' no'ox yech noxtoc i'ech' chanlajunq'uex totil me'il ti ilic tal ta xch'amaltac ti Davide c'alal to chucul ibatic ta Babilonia ti crixchanoetic ta israelale, Naca smomtac David. Ti c'alal chucul ibatic ta Babilonia ti crixchanoetique, i'ech' chanlajunq'uex totil me'il noxtoc, ja'o xa i'ayan ti Cristoe.
Ja' li' yaloj ti c'u x'elan ital ta sba balamil ti Jesucristoe
(Lc 2.1-7)
18Ti c'alal i'ayan ti Jesucristoe, ja' yech smelol chac li'i. Ti sme'e, ja' ti Mariae, ja' sc'ubanoj ti Josee. Mu to'ox chic' sbaic. Ti Mariae ixchi'in yol ta syu'el ti Ch'ul Espiritue. 19Ti Josee lec ta jmec yo'on, mu sc'an xal a'yuc ti ta ox xicta ti slecome, yu'un mu sc'an xac' ta q'uexlal. Mucul ox chicta. 20Ti c'alal ja' xa'ox yech snopoj ti Josee, ja'o ivaychin. Isvaychin jun yaj ángel Cajvaltic. «José, vo'ot smomot ti Davide, mu xa xi'. Ic'o li Mariae. Li yol xchi'inoje ta syu'el Ch'ul Espíritu ixchi'in. 21Crem ta x'ayan. Jesús xavac'be sbiin yu'un ja' cha stojbe amulic, vo'oxuc ti st'ujojoxuc onox ti Rioxe.»
22Ja' ic'ot ti c'usi yaloj ti Rioxe ti c'alal ixch'amunbe ye ti yaj'alc'op ti ta vo'nee.
23«Ta to xchi'in yol jun tojol tseb,
crem ta x'ayan,
Emanuel ta sbiin.»
(Li smelol li sbie: «Riox li jchi'uctique» xi).
24Ti c'alal ijulav ti Josee, ti c'usi i'albat yu'un ti yaj angel Cajvaltique, ixch'un. Iyic' ono'ox ti Mariae. 25Pero muc xchi'in sbaic ta ora. Ja'to ixchi'in sbaic c'alal i'ayan ti sba yole. Ti Josee Jesús iyac'be sbiin ti unene.

Currently Selected:

Svun Mateo 1: LeqAC

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy