YouVersion Logo
Search Icon

Matiyu 1

1
Ti Gimpuunan Lahi ni Hisu-Kiristu
(Lukas 3:23-38)
1Inda ti listahan gimpuunan lahi ni Hisu-Kiristu,#1:1 Kiristu: Bantayi ti Listahan manga Bagaw sa dayu. ginan sa linahi ni Dabid, ginan diman waydi sa linahi ni Abraham.
2Kay anak ni Abraham si Isaak, kay anak ni Isaak si Hakub, kay anak ni Hakub si Huda hanggan kay manga patar-ari lalaki. 3Kay manga anak ni Huda sa kan Tamar sida ni Paris ni Sira. Kay anak ni Paris si Hisrun, kay anak ni Hisrun si Aram. 4Kay anak ni Aram si Aminadab, kay anak ni Aminadab si Nashun, kay anak ni Nashun si Salmun. 5Kan Salmun anak sa kan Rahab si Buus, kan Buus anak sa kan Rut si Ubid, kay anak ni Ubid si Isai. 6Kay anak ni Isai si Hari Dabid.
Kay anak ni Hari Dabid si Sulumun sa kay asawa ni Uryas. 7Kay anak ni Sulumun si Rihubuam, kay anak ni Rihubuam si Abyas, kay anak ni Abyas si Asa. 8Kay anak ni Asa si Husapat, kay anak ni Husapat si Huram, kay anak ni Huram si Usyas. 9Kay anak ni Usyas si Hutam, kay anak ni Hutam si Akas. Kay anak ni Akas si Isikyas. 10Kay anak ni Isikyas si Manasis, kay anak ni Manasis si Amus,#1:10 Amus: ngatay, Amun. kay anak ni Amus si Husyas. 11Kay anak ni Husyas si Hikunyas#1:11 Hikunyas: ngatay, Hihuyakin. hanggan kay manga patar-ari lalaki. Ati katpung kaybi pag udas nadara bihag ti manga Israilita tag sa Babilunya.
12Pagka binihag sida tag sa Babilunya, may anak si Hikunyas si Salatyil, kan Salatyil anak si Surubabil. 13Kan Surubabil anak si Abyud, kan Abyud anak si Ilyakim, kan Ilyakim anak si Asur. 14Kan Asur anak si Saduk, kan Saduk anak si Akim, kan Akim anak si Ilyud. 15Kan Ilyud anak si Iliyasar, kan Iliyasar anak si Matan, kan Matan anak si Hakub. 16Kay anak ni Hakub si Husi, kay yi ngani asawa ni Marya kay ina ni Hisus, imaw yi ti pag-ingarnan Kiristu.
17Nakan ngani may sampulu may upat ka sinulput tawu ginan sa kan Abraham hanggan tugka sa kan Dabid. Ginan sa kan Dabid sampulu may upat maan ka sinulput tawu hanggan tugka sa pagbihag tag sa Babilunya. Ginan sa pagbihag tag sa Babilunya sampulu may upat waydi maan ka sinulput tawu tugka sa kan Kiristu.
Kay Kapanganakan ni Hisus
(Lukas 2:1-7)
18Kaindaay kay kapanganakan ni Hisu-Kiristu: Si Marya kay ina ipaasawa yi sa kan Husi. Dapat udwaya sida mag-aramtan naalaman ni Marya magbuduy yi siya sa panab-anan Ispiritu Banal. 19Si Husi ngani kay aguman lalaki.#1:19 aguman lalaki: sa Tagalog, nobyo. Matadlung pag lalaki siya, dapat dayu mamaalam siya sa manga iba ag balaw niya gustu pakay-ahun si Marya. Nakan nag-isip siya magpalalbadan yi sida sa lihim. 20Dapat pagka kay pag-isip-isipun waya tunda, ti usa ka anghil Panginuun nagpakakit sa kanya sa kay tagin-up. Magkun ti anghil, “Husi, kawu linahi ni Dabid, danga kawu magkadala mag-asawa sa kan Marya, dahil kay buduy ginan sa Ispiritu Banal. 21Siya manganak anak lalaki aban. Kay ngaran kanmu ipaingaran si Hisus.#1:21 Hisus: Kay ibug sabihun ngaran Hisus sa bagaw Hibriyu, “Magribri ti Panginuun.” Dahil iribri niya kay nasyun sa kanda manga kasalanan.”
22Nangyari ngani inda tanan-tanan hampay matupad kay bagaw Panginuun ipinadakit purupita magkun, 23“Ti tugnaw pag daraga magkabuduy aban ag manganak anak lalaki. Kay ngaran kanda ipaingaran sa kanya si Imanwil.”#1:23 Bantayi diman ti Isa. 7:14. (Kay ibug sabihun, sa kanta ti Diyus.)
24Pagka nagbangun si Husi ginan sa katurugan, binwat niya ti angay sa kay sugu anghil Panginuun ag inasawa niya si Marya. 25Unman mag-ululidan sida ni Husi ni Marya hanggan sa udwaya nianak kay anak lalaki. Ag iningarnan ni Husi ti anak kay ngaran si Hisus.

Currently Selected:

Matiyu 1: HNN

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy