Parallel
24
Iesu Sira Inaig Yoine
1Pura danave kum namuirenwa, mumbevit vesin mu gegura me kwapiwa barautan oya mu tamibarip ag tam dagup amiya. 2Mu yauya an dagup gumbe wait itari aya. 3Meve mu unigiyawa, Ayapan Iesu kwapiwa den wakene yauya. 4Mu ano pimpanum emewa, apan duwam wape pupuyu esiviwa enke namuwo yoiya. 5Mu a ake kwanowa yan piyu gumbe siya. Megara mu mu gumbo waya, “Divi oya ye wakeiviwa abnawa oya bo danowo yobene? 6#Ruk 9:22Me mapa onan. Me sira inaig yoine. Me ande at Gariri apa wakenewa kumiwa apa, me ye diruinewa imug teg anoya. 7Me aib wane, ‘Apan Usiwa me aug kukaeba igiyawa nanuwo baraupe. Yoma korosi gumbe tope botope. Kum duwamdesiyawa apa me sira inaig yoipe.’ ” 8Meve mu gae meuma sira imug teg anoya.
9Mu sira dagup gumbe taigiyawa, aigowawa 11 ge iyayapan upeba undag dividivi mame undag dirumiya. 10Vesin mu ivuwa me Magdara vesin Meri, Joanna ge Meri me Jemus inawa. Sira vesin upeba mu gaibu wakeyawa apasoro igiyawa dividivi mame undag dirumiya anoya. 11Megara apasoro igiyawa anoya gae mumawa natawa mina onan. Meoya vesin gumbo anotumat den aya. 12Megara Pita wan yoig dagup oya kintog aine, me kwanawa sig dagup danave yaunewa, wape rinen mekut wakene. Me mame gumbe terag gwe sira taig aine.
Emaus Amomewa Gumbe
13Sira kum me desirom danave, mu duwam gwetoimu iviwa Emaus amome. Me Jerusarem gumbe yobu meuma 11 kiromitas mina. 14Mu dividivi undag pawanewa oya gae garawa eme. 15Mu gae wag yugeyau ag amomewa, Iesu membo me apa uwane mu gaibu amiya. 16Mu yaimoyai den yaveme, meoya Iesu irawa yaiyai den yauya.
17Me singui munne, “Ye divi oya gae garawa ano ag aisiene?” Mu anogugut ag tum ag yokeya. 18Apan dawa iviwa Kreopas garawa wane, “Ge Jerusarem apa wakeyana. Megara me apa kum me kumiwa dividivi pawanewa gekut den anoana?”
19Me singui wane, “Me divi?” Mu me gumbe waya, “Nasaret Apan Iesu oya. Me propeta. Me God ge iyayapan undag namuwo gae wag anewa me yusiatatu. 20Pirisi koukawa ge namuyoiyoi igiyawa numawa boatan gaiyawa oya wag barauya. Sira mu yoma korosi gumbe toya botone. 21#Ruk 19:11; Apa 1:6Megara nu anotu me Isuraeru waita wampe. Sira dividivi undag mame gaibu, dividivi mame pawanewa gare mame kum duwamdesiyawa. 22Megara nu vesin numa upeba waya, nu teratu. Mu gare mumbevit babat amiya. 23Megara me kwapiwa den yauya. Mu sira taig onam didnuniya, mu aneya guwaguwawa yauya. Sira mu waya me sira inaig wakene. 24#Jon 20:3-10Kum me kumiwa apa, iyayapan numa upeba dagup amiya. Sira yauyawa me aninin vesin waya mina yauya, go mu me den yauya.”
25Me munan wane, “Ye kuiyewa onan. Dividivi propeta wayawa undag anotumat den ene kusi da mapa di. Ye nonemagewa yaigiwane oya den anoene. 26#Ruk 9:22Keriso dividivi edawai mame auke, meve eyawa meuma danave unikpe.” 27#Sam 22:1-21; Ais 53Meve me namu Mosisi ge propeta gigirumawa undag gumbo amatog, Baiboru danave aninin membo mu teyawa toyau munne.
28Mu gwetoimu me oya amomewa koni uwatan emewa, megara Iesu yauyawa me namuwo aivi. 29Mu me yusipamit wataig waya, “Gunup wakeya. Kuiyawa kum aigivi, aram uwatan aivi.” Meoya Iesu unig aine mu gaibu wakeya.
30Iesu nakwai oya mu gaibu yanwakeya. Me bredi auke, gaun wag warensine mu munne. 31Sira mu yangowo watabnewa, mu apan me Iesu yaug anoya. Megara me mu yapowo inanadne. 32Mu garawa ano aya. “Me epin taibe didnuniviwa, sira me Baiboru didnuniviwa, nonunwa idne. Natawa di.”
33Tatevit mu wan yoike Jerusarem taig amiya. Me apa apasoro 11 ge iyayapan mu agoniemewa mu yawamiya. 34#1Ko 15:4-5Sira mu veme, “Keriso sira inaine me natawa di. Me Saimon gumbe uwane.” 35Mu dirumiya aninin epin taibe pawane. Sira me bredi warensinewa, kum me kumiwa mepe Iesu yaug anoya.
Iesu Aigowawa Gumbo Uwane
36Mu gae mame ande vemewa, Iesu membo mu yapowo yoine. Sira me mu gumbo wane, “Yum ye guniyap.”
37 # Mat 14:26 Mu terake a aya, sira mu anoya guwawa yaveme. 38Iesu mu gumbo wane, “Ye divi oya daneyap anoene? Divi oya pimpangitene? 39Naninwa amanwa yauya. Ne meme. Yumneg yauya. Kuiyawa guwawa me mame mina kwapiwa ge marednawa gaibu onan. Ye yavene ne kwapunwa ge marednanwa gau.”
40Me gae mame onananewa naniwa ge amawa toyau munne. 41Mu degadega kokavit ag teraya, meoya mu ande anotumat den aya. Me dirumne, “Gare mapa ye divi da wakene, ne natna?” 42Mu gwambui idnewa simiwa waniya. 43Me aug mu namuwo nane.
44 # Ruk 9:22 Me mu gumbo wane, “Ne ande guniyap wakenawa mame diruina. Mosisi Gwangwaneba, propeta bukaeba ge Sam bukaeba danave nenan teyawa dividivi undag matatpe.”
45Meve mu Baiboru natawa yaug anotan oya Iesu nono magowa watabne. 46Mu dirumne, “Mapa aib tene. Keriso edawai aupe, bo ape sira kum duwamdesiyawa apa boriruwayawa igiyawa gumbo sira inaig yoipe. 47Nonenmagowa biroriyatanwa ge kukaeba anog yankwetanwa oya Iesu iviwa gumbe at undag opata wape. Jerusarem apa amatope. 48#Jon 15:27; Apa 1:8Ye dividivi undag mame yauyanawa igiyawa. 49#Jon 14:16; 15:26; Apa 1:4Maman agi wanewa yenan barautna aikpe. Megara gare gwetoimu kokawa danave wakeya, ivi yusiwa painauwa opa aigon ye wape mina en yempe yusiwa auya.”
50Iesu mu tamne at Betani visive dauwag amiyawa, me naniwa enagadne, mu waribiya munne. 51Me waribiya mun, mu kwem kwimin danave dog aine. 52Mu degadega koka gumbe at Jerusarem taig amiya. 53Mu temporu arawa danave evedni wakeeme. God watdega waneme.