YouVersion Logo
Search Icon

Matiə 1

1
Thɩ kɔ̃ ʋrɛraakɛ Jeju Kirisiti thenɩ
(Lu 3:23–38)
1Thɩ kɔ̃ ʋrɛraakɛ Jeju Kirisitiikɛ dɔnɩ Davɩdɩɩ bi məl, Abɩrahamɩ məl thenɩ. 2Abɩraham kɔɔ kɔna Ɩjakɩ, dɩ Ɩjakɩ kɔ̃ Jakɔbɩ, dɩ Jakɔbɩ gba kɔ̃ Juda na ɔɔ õkuunsɔ; 3dɩ Juda gba kɔ̃ Farɛsɩ na Jara khɛr ʋrɛraakɛ wɩ‐n wenɩ Tamaar, dɩ Farɛsɩra kɔna Ɛsɩrɔm, dɩ Ɛsɩrɔm gba kɔ̃ Aram; 4dɩ Aram kɔ̃ Amɩnadabɩ, dɩ Amɩnadabɩ gba kɔ̃ Nasɔ̃, dɩ Nasɔ̃ gba kɔ̃ Salmɔ̃; 5dɩ Salmɔ̃ gba kɔ̃ Boajɩ khɛr ʋrɛraakɛ wɩ‐n wenɩ Rahabɩ, dɩ Boajɩ gba kɔ̃ Obɛɛdɩ khɛr ʋrɛraakɛ wɩ‐n wenɩ Ruti; 6dɩ Obɛɛdɩ kɔ̃ Ɩjaɩ, dɩ Ɩjaɩ gba kɔ̃ Davɩdɩɩkɛ dɔnɩ fãgadaar.
Dɩ Davɩdɩ gba kɔ̃ Salomɔ̃ khɛrraakɛ kɔɔ dɔnɩ Urii khɛr; 7dɩ Salomɔ̃ gba kɔ̃ Roboam, dɩ Roboam gba kɔ̃ Abɩa, dɩ Abɩa gba kɔ̃ Aja; 8dɩ Aja gba kɔ̃ Jojafatɩ, dɩ Jojafatɩ gba kɔ̃ Joram, sɩ Ojɩasɩ dor Joramɩ məl; 9dɩ Ojɩasɩ gba kɔ̃ Joatam, dɩ Joatam gba kɔ̃ Akaajɩ, dɩ Akaajɩ gba kɔ̃ Ejekɩasɩ; 10dɩ Ejekɩasɩ gba kɔ̃ Manase, dɩ Manase gba kɔ̃ Amɔ̃, dɩ Amɔ̃ gba kɔ̃ Jojɩasɩ; 11dɩ Jojɩasɩ gba kɔ̃ Jekonɩasɩ na ɔɔ õkuunsɔ, bɔɔkɛ wɩ fʋlɛnɩ Ɩjɩrayɛldara a jalna Babɩlɔn.#2 Fãg 24:14–15; 2 Kur 36:10; Jer 27:20
12Ɔbɔɔkɛ wɩ kɔɔ fʋlɛnɩ Ɩjɩrayɛldara a jalna Babɩlɔn pɩ, gɛr Jekonɩasɩ kɔɔ kʋɔn Salatɩɛl, dɩ Salatɩɛl gba kɔ̃ Jorobabɛl; 13dɩ Jorobabɛl gba kɔ̃ Abiyudi, dɩ Abiyudi gba kɔ̃ Elɩakɩm, dɩ Elɩakɩm gba kɔ̃ Ajɔɔr; 14dɩ Ajɔɔr gba kɔ̃ Sadɔkɩ, dɩ Sadɔkɩ gba kɔ̃ Akɩm, dɩ Akɩm gba kɔ̃ Eliyudi; 15dɩ Eliyudi gba kɔ̃ Eleajaar, dɩ Eleajaar gba kɔ̃ Matã, dɩ Matã gba kɔ̃ Jakɔbɩ; 16dɩ Jakɔbɩ gba kɔ̃ Jojɛfɩɩkɛ dɔnɩ Marɩɩ ko, Marɩɩkɛra kɔɔ kɔnanɩ Jejuukɛ wɩ‐n wenɩ Kirisiti.
17A fʋna Abɩrahamɩ bɔɔ a dana Davɩdɩɩ bɔɔ, thɩ kʋɔn yʋɔr yenã haanle fɛʋ; dɩ a fʋna Davɩdɩɩ bɔɔ a dana bɔɔkɛ wɩ kɔɔ fʋlɛnɩ Ɩjɩrayɛldara a jalna Babɩlɔn, thɩ kʋɔn yʋɔr yenã haanle, dɩ a fʋna bɔɔkɛ wɩ fʋlɛnɩ Ɩjɩrayɛldara a jalna Babɩlɔn a dana Kirisitii bɔɔ, thɩ kʋɔn yʋɔr yenã haanle.
Jeju Kirisitii kɔ̃da
(Lu 2:1–7)
18Hɩnɛ mɔ̃ gɩ kɔɔ danɩ sɩ dɩ wɩ kɔ̃ Jeju Kirisiti. Jojɛfɩ kɔɔ wɛna Jejuu nɩ Marɩ, sɩ wa kɔɔ dã kha paˈ, sɩ Thu Phuu cʋgɛɛ dɩ hana pɛmɛr.#Lu 1:27 19Sɩ gɩdonɩ ɔɔ ko Jojɛfɩ dor tɩɩ sarʋ, aa ƴaal a kʋɛsʋʋ ire tibil jɔra ga, sɩ ɔɔ hara a kpɩɛr sa yɩ ɩna fagʋʋrɛ gbulu. 20Dɩ hɩnɛ, mɔ̃ a hanɩ ga kpɩɛraalera, Kɔ̃tɩnɩ thɔ̃thɔ̃daar thu bɩɛl pʋɔraarɛ dəəlela a sʋʋraa: Jojɛfɩ, Davɩdɩɩ bikuun, fa‐n do maar n fʋ fɩ afɩ khɛr Marɩɩ kpara ga, gɩdonɩ pɛmɛrɩlera a hananɩ Thu Phuu pa gɩ the. 21Kũubir a na kɔ̃ dɩ fa dʋʋ ire Jeju, gɩdonɩ ɔr dɔ ʋrɛ na taanɩ ɔɔ too awɩ sopugosɔra.#Lu 1:31
22Gɩrɛ fɛʋ daan, gɩ cʋʋ gɩrɛ Kɔ̃tɩn kɔɔ gbanɩ ɔɔ bobonɩ nɔ a mɩɩna gɩ ha oti, gɩ sor: 23“Hɩnɛ, khɛ biireekɛ na jɛnɩ kuun paˈ, a na hananɛ pɛmɛr a na kɔ̃ kũubir, wɩ haa ire Emanʋɛl”, i kɩrʋ dʋɔn Thãgba har kha na sɛrɛ.#Eja 7:14
24Dɩ ɔbɔɔkɛ Jojɛfɩra jaanɩ, a cʋʋrɛ gɩrɛɛkɛ Kɔ̃tɩnɩ thɔ̃thɔ̃daar thurə sʋʋraanɩ, dɩ a kpar ɔɔ khɛrra a kɔna, 25sɩ aa‐n phɩnaa ga, phaphapha dɩ kɔ̃ kũubirrə a haa irera Jeju.#Lu 2:21

Currently Selected:

Matiə 1: LOBIRI

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy