YouVersion Logo
Search Icon

मट्‌टि 1

1
येसु खिरिस्‍टमि टुबालाबाचि
(लुका ३:२३-३८)
1आबाराहाम नुङ् डाउडमि पासा येसु खिरिस्‍टमि पाप्‍पाटुबाचि इघाचिन, 2आबाराहाममि पासा इसाहाक लॆटा। इसाहाकमि पासा याकुब लॆटा हाङ् याकुबमि पासाचि चाइ याहुडा नुङ् खोम् बुबुनुसाचि लॆटामि। 3याहुडामि पासाचि फारेस नुङ् जाहेर लॆटाचि हाङ् उम्‍चि आमा चाइ टामार लॆटा। फारेसमि पासा हेसेरोन हाङ् हेसेरोनमि पासा आराम लॆटा। 4आराममि पासा आम्‍मिनाडाब लॆटा हाङ् आम्‍मिनाडाबमि पासा नहसोन लॆटा हाङ् नहसोनमि पासा सल्‍मोन लॆटा। 5सल्‍मोनमि राहाब पोट्‌टाऎ पासा बोअज लॆटा हाङ् बोअजमि रुठ पोट्‌टाऎ पासा ओबेड लॆटा हाङ् ओबेडमि पासा यिसाइ लॆटा। 6हाङ् यिसाइमि पासा डाउड हाङ् लॆटा, डाउडमि पासा सोलोमान लॆटा, हाङ् उम्‍मा चाइ उरियाहमि खिम्‍टाङ्‌मा लॆटा।
7सोलोमानमि पासा रहबाम लॆटा, हाङ् रहबाममि पासा अबिया लॆटा हाङ् अबियामि पासा आसा लॆटा। 8आसामि पासा यहोसापाट लॆटा, हाङ् यहोसापाटमि पासा यहोराम लॆटा हाङ् यहोराममि पासा उज्‍जियाह लॆटा। 9उज्‍जियाहमि पासा योटाम लॆटा, हाङ् योटाममि पासा आहाज लॆटा हाङ् आहाजमि पासा हिजकिया लॆटा। 10हिजकियामि पासा मनस्‍से लॆटा, हाङ् मनस्‍सेमि पासा आमोन लॆटा हाङ् आमोनमि पासा योसियाह लॆटा। 11याहुडिचि ठुॽमानुङ् बेबिलोन हाङ्‌टेम्‍पि लाखॆॽमाबाङ् याॽल योसियाहमि पासा याकोनिया हाङ् खोम् नुसाचि जान्‍म लिसामि।
12याहुडिचि ठुबुचिमि हाङ् बेबिलोनपि लाखॆटुचिमि हाङ् याकोनियामि पासा साल्‍टिएल जान्‍म लिसा हाङ् साल्‍टिएलमि पासा यारुबाबेल लॆटा। 13यारुबाबेलमि पासा अबिउड लॆटा, हाङ् अबिउडमि पासा एल्‍याकिम लॆटा, एल्‍याकिममि पासा आजोर लॆटा। 14आजोरमि पासा साडोक लॆटा, हाङ् साडोकमि पासा आखिम लॆटा, आखिममि पासा एलिउड लॆटा। 15एलिउडमि पासा एलाजार लॆटा, हाङ् एलाजारमि पासा मट्‌टान लॆटा, मट्‌टानमि पासा याकुब लॆटा। 16हाङ् याकुबमि पासा योसेफ लॆटा, हाङ् खो चाइ येसु लोमॆ खिरिस्‍टमि आमा मारियाममि खिम्‍टाङ्‌पा लॆटा।
17गरहाङ् आबाराहामबाङ् डाउडढारि एपङ्‌रि पुस्‍टा लि, हाङ् डाउडमि लःबाङ् याहुडिचि बेबिलोनबि ठुप्‍से लाखॆम्‍पा लःढारि एपङ्‌रि पुस्‍टा हाङ् उम्‍चि बेबिलोनबिऎ लःबाङ् खिरिस्‍टमि लःढारि एपङ्‌रि पुस्‍टा लिक्।
येसु खिरिस्‍टमि जान्‍म
(लुका २:१-७)
18ह येसु खिरिस्‍टमि जान्‍म गरहाङ् लिसा। खोम् उम्‍मा मारियाममि भ्‍यामि खानावाँ योसेफ नुङ् लिसिम्‍पा लॆटा, टर खोचिम् भ्‍या लिमाबाङ् याॽलन मारियम सॆङ्‌सॆङॆ लावाबाङ् बःक्‍खुरुॽमा लिमिम्‍पा लॆटा। 19टर मारियाममि खिम्‍टाङ्‌पा योसेफ निवाँनेन् याॽमि लिमिम्‍पासॆ मारियम ङेसिमाबि आसिॽमिॽमॆ निवाँऎ खुनिङ्‌म याइमॆ निवाँ मुसु। 20टर निवाँबि आक्‍रक्‍मा खानावाँ मिम्‍मे सिसार पारभु निवाँहाङ्‌मि एक्‍क निवाँखाटॆखुबा योसेफमि सेम्‍माङ्‌बि खाङ्‌ङुसा हाङ् गर लोसु, “डाउडमि सामॆक्‍बिऎ आना योसेफ, मारियम भ्‍या लॆःॽमा आकिसिऎ, मान्‍ठाभनॆ खोम् बःक्‍पि चुऎ चाइ सॆङ्‌सॆङॆ लावाबाङ्‌ऎ यो। 21खोसॆ एक्‍क ठुक्‍पा पासा टगुकु हाङ् आनॆ खोम् निङ् येसु युङॆ, मान्‍ठाभनॆ खोसॆ टाङ्‌पाम् याॽमिचि उम्‍चि हिङ्‌वाबाङ् हिङ्‌पक्‍मिकुचि।”#१:२१ ग येसु लोमॆ निङ् चाइ हिबुरु खाप्‍बाङ् टामिम्‍पा यो। ग लोमिम्‍पा चाइ यहोसु रेम। गमि आरठा चाइ पारभुऎ हिङ्‌पक्‍मिकु लोमॆ रेम।
22पारभु निवाँहाङ्ऎ निवाँहाङ्‌मि खानावाँ इखुबाबाङ् लोमिम्‍पा चोब्‍न इघा खानावाँ लिमाम् लागि ग लिमिम्‍पा रेम, 23“खाङानॆ, भ्‍या मालॆॽमिम्‍पा एक्‍क मेॽनुङ्‌मा बःक्‍खुरुॽमा लिहाङ् एक्‍क ठुप्‍पा चाचा टगुकु। हाङ् याॽमिचिऎ आक्‍क चाचा ‘इम्‍मानुएल’ कामानुङ् लोकुचि।” म लोमिम्‍पा चाइ निवाँहाङ् काङ्‌कानुङ्#यासाइया ७:१४ लोमिम्‍पा यो।
24योसेफ इम्‍माबाङ् हुम्‍पका हाङ् पारभु निवाँहाङ्‌मि निवाँखाटॆखुबाऎ लोमिम्‍पा रक्‍न मारियम भ्‍या लॆटु। 25टर मारियामऎ चाचा माटक्‍ल ढारि खो मारियाम नुङ् माइम्‍चा। हाङ् खोसॆ चाचामि निङ् येसु युङु।

Currently Selected:

मट्‌टि 1: LBR

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy