YouVersion Logo
Search Icon

Yaaya Pile ka kaawor

Pile ka kaawor
Maktumne-an, gee kuuk awalle kat kaaw min daayum kadar ŋa Yaaya kat siirta. Yaaya, ŋaar min paliinna kuuk orok iŋ seera. Kar ŋa bal siirin̰ siŋji kuuk Yaaya-ak ɗo maktumne-anta. Illa ŋa siir aman : « Ŋaar kaak Iisa elgiyo » (Yaaya 13.23).
Maktumne ta Yaaya, taar ginno dele ka daŋlal. Kar gay, ta gin kaawin dakina kuuk Maark, Matiye iŋ Luk bal siirin̰co. Ta kaawa oki ɗo bi ka gamin peesira kuuk ajbay Iisa gintu. Ŋuur ko kuuk gaara a Iisa, ŋaar Roŋ ka Buŋdi. Ta kaawa pey ɗo bi ka Iisa kaak meela iŋ gee ar : maajirnay, Nikodeem, daatik taat min geeger ka Samari, agindaw ku Yuudinnar ho siŋtay ku Lazaar. Yaaya siir ɗo gee okin̰co kuuk bariya botol, seene ho iŋ goye ka gaasɗo. Gamin ŋuur-aŋ, illa iŋ Iisa kat ŋuu gasin̰co.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy