YouVersion Logo
Search Icon

Yaaya 1

1
Iisa Masi, ŋaar Kaaw ta Buŋdi
1Awalle, min Buŋ bal kilgiyin misa duniine, gem kaak ŋu koliy Kaaw ta Buŋdi goy ko. Ŋa goy sawa iŋ Buŋ ho ŋaar meen̰ji di Buŋ. 2Min Buŋ bal kilgiyin misa duniine, ŋa goy ko iŋ ŋaara. 3Iŋ Kaaw-at di, Buŋ kilgiyiig gamin okin̰co. Maan ginno kaak ŋa kilgiytu bal taara. 4Ta taar kat ber goye ɗo gamin okin̰co. Ho iŋ goye kanti ko, gee taltu portikaw. 5Portikaw-at caapiy ɗo gondikor, kar gondikaw baltit gine maanna.
6Kar gay, gin gem rakki kaak Buŋ n̰aamtu, ŋu kolaag Yaaya-Batist. 7Ŋaar as kaawe ɗo geemir ɗo bi ka ŋaar kaak gaarit portikaw-ata, asaan gee yaa cokiye kaawoy ho ŋuu aamine iŋ ŋaara. 8Yaaya gay, ŋaar meen̰jiɗo kat portikaw, ŋaar as kaawe biti di. 9Portikaw-at taar ko seene. Taar as ɗo adiy ka kiɗar ho ta caapiy ɗo gee okin̰co.
10Gem kaak ŋu koliy Kaaw-ak, ŋaar goy ɗo adiy ka kiɗar. Iŋ ŋaar ko, Buŋ kilgiyiig kiɗa. Kar gee kuuk ɗo adiy ka kiɗar gay bal ibinin̰ji. 11Ŋa ɓaaw goye iŋ geen̰ji ku meen̰ji, kar geen̰ji gay bal obin̰ji. 12Kar ɗo gee kuuk obga ho kuuk aamin iŋ siŋji, ŋa berco botol taat ŋuu gine koogin ku Buŋdi. 13Ŋuu gine kooginay-ak, asaan Buŋ kat bercog wee ka marbinto. Wee ŋaar-ak wala isgig iŋ niyin ta gemor, wala iŋ pikirre ta gemor.
14Gem kaak ŋu koliy Kaaw-ak gintu gemo ho ŋa astu goye iŋ ginte. Gi talit *darjiney taat ŋa gastu min Tacco Buŋ. Darjiney-at, taar ko ta Roŋji ka daŋgiro.#1.14 ‛daŋgiro’ : Werin daarin̰, ŋu kaawa a ‛kiɗa di’ wal ‛rakki di’. Iŋ barkiney, ŋa elgiy gee ho ŋa gaariico seen ta Buŋdi.
15Yaaya gay, ŋaar kaaw biy. Ŋa kaawtu raɗa aman : « Taloŋ ! Aŋ ko gem kaak nu kaawiiko awalle aman : ‟ Gin gem rakki kaak yaa ase ɗo aaror, kar gay, ŋa ogirdu. Asaan min nu bal ase misan di, ŋaar goy ko. ” »
16Paa ko, iŋ selliŋkuwiy-at, ŋa barkiyiite dakina, okinte ŋa barkiyaateŋ di gaay iŋ gaayo. 17Awalle Buŋ berteŋ *gaanuun min ɗo pise ka Muusa. Kar barkin iŋ seen gay, Buŋ berteŋgu iŋ ase ka Iisa Masi. 18Ginno waan kaak talig Buŋ. Illa Roŋji ka daŋgiro, ŋaar kaak goy sawa iŋ Buŋ-ak di, gaarteŋga.
Kaawo ɗo bi ka Yaaya-Batist
(Matiye 3.1-12, Maark 1.1-8, Luk 3.1-18)
19Ƴiriy rakki, agindaw ku Yuudinnar kuuk goy Zeruzaleem n̰aamtu gay satkiner iŋ gee ku min baaco tan̰ *Lebi a ŋuu gasin̰ Yaaya. Min ŋu gasga, ŋu indiig aman : « Kiŋ waa ? » 20Ŋaar gay balco cigile maanna. Ŋa telkiico aman : « Nun-aŋ Masiɗo. » 21Ŋuur gay indiig pey aman : « Di kiŋ ke waa ? Wal kiŋ ko *Eli ? » Yaaya gay telkiico aman : « Ha’a ! Nun Eliɗo. » Ŋu indiig pey aman : « Di wal kiŋ ko nabiin̰ce kaak ŋu kaawtu biy ɗo Kitamner-aka ? » Ŋaar gay telkiico aman : « Ha’a ! Ŋa nunno. » 22Kar ŋuur gay ɗiyiiji aman : « Di kiŋ waa ? Ki kaawa maa ɗo bi kan̰jiŋ ? Asaan ni raka niico yeepe kaaw ɗo ŋuur kuuk n̰aaminti. » 23Yaaya telkiico aman : « Nun ko gem kaak nabi Ezaayi kaawtu biy aman : ‟ Gin gem rakki koola ɗo kalaaner a *Rabbinte asaw. Ucoŋ, siyon̰ji botol ɗalaŋ. ”#1.23 Wer ka gase kaawor ɗo Ezaayi 40.3. »
24Min gee kuuk ŋu n̰aamtu ɗo Yaaya, goy oki gee kuuk ŋu koliy *Pariziyenna. 25Ŋu indiig aman : « Di ya kiŋ kat Masiɗo, wala ki Eliɗo, wala ki nabiin̰ceɗo kaak ŋu kaawtu biy ɗo Kitamner-ak, maa di ki *batiziyiy gee ? » 26Yaaya telkiico aman : « Nun-aŋ batiziya gee iŋ amay di. Kar gem rakki goy ɗo ɗatikko kaak ku ibingigɗo. 27Gem-ak yaa ase ɗo aaror, kar gay, nun bal nece kaak naa one, naa sorin̰ n̰ugiray. » 28Maanna-ak kuuniy ɗo wer kaak Yaaya batiziyiy gee, ɗo geeger ka Betani, aar barrer kaak ŋu koliy Zurdan.
Iisa Masi, ŋaar Roŋ Tamgi ka Buŋdi
29Ka kawtinti, Yaaya taliig Iisa asaaji. Ɗo bi kan̰ji, ŋa ɗiytu aman : « Taloŋ, aŋ ko *Roŋ tamgi ka Buŋdi, ŋaar sooya zunuubinna ku geemir. 30Ɗo bi kan̰ji ko, nu ɗiytu aman : ‟ Goy gem rakki kaak yaa ase ɗo aaror, kar gay, ŋaar ogirdu. Asaan min nu bal ase misan di, ŋaar goy ko. ” 31Awalle, nunu oki ibingigɗo. Kar diŋ gay, nun as *batiziye gee iŋ amay a naa gaarin̰ji ɗo gee ku Israyeel. »
32Ɗo bi ka Iisa Masi, Yaaya kaawtu pey aman : « Nu tal Ruwwin ta Buŋdi paayiiji ɗo Iisa ar ammaama ho ta goyiiji. 33Awalle nun ibingigɗo oki, kar gay, Buŋ kaak n̰aamintu a naa batiziye gee iŋ amay kat kaawdu aman : ‟ Ki asa tale gem rakki, Ruwwin ta Buŋdi yaaji paaye ho taaji goye. Gem ŋaar-ak ko asa batiziye gee iŋ Ruwwin ta Buŋdi. ” 34Nun talig maanna-ak iŋ odinar ho nu kaawaako ka seener, gem-aŋ, ŋaar Roŋ ka Buŋdi. »
Gee kuuk tees aaɗin̰ Iisa
35Ka kawtinti, Yaaya-Batist goy pey ɗo wer-ak iŋ maajirnay seera. 36Ɗo wiktin taat ŋa taliig Iisa biraw, ŋa kaawtu aman : « Taloŋ, aŋ ko *Roŋ tamgi ka Buŋdi ! » 37Maajirnay ku Yaaya ku seer-ak dorit kaawoy taat ŋa kaawtu-ata ho ŋu teestu aaɗin̰ Iisa. 38Iisa kolsitu ho ŋa tala ŋu aaɗaaga. Ŋa indiig aman : « Ku aaɗiin gay ku bariya maa ? » Ŋuur gay ɗiyiiji aman : « *Rabbine, kiŋ goy momo ? » (Siŋ ku Rabbin-ak ɗiya a « Tatkaw ».) 39Ŋaar gay telkiico aman : « Asoŋ tala. » Hiyya, ŋu daktu tal wer ka ŋa goyiyo. Wiktin taar-at yaa neceŋ ko pat pooɗ ta maako. Hiyya, ŋu eeltu iŋ ŋaara.
40Min gee seer kuuk doriit kaaw ta Yaaya ho aaɗiig Iisa-ak, Andre siŋji ka Simon Piyer sa goya. 41Ŋa uctu dakiig gas siŋji Simon ho ŋa miniig aman : « Ni gasig *Masi. » (Siŋ ku Masi-ak ɗiya a « Ŋaar kaak Buŋ doɓtu. ») 42Kar ŋa iyiijig Simon ɗo Iisa. Iisa taliig ƴalaaŋ kar ŋa ɗiyiiji aman : « Kiŋke Simon, roŋ ka Yaaya. Min ƴiriyta-aŋ gee yaan̰ koleŋ ko Sepaas. » (Siŋ ku Sepaas-ak ɗiya a « Piyer ».#1.42 ‛Piyer’ : ‛Sepaas’ iŋ kaaw ta Yuudinnar ho ‛Piyer’ kaak asa min kaaw ta Grek, ŋuur baaco rakki di a ‛dambi’.)
43-44Ka kawtinti, Iisa ictu niyin taat ŋaa ɓaawe ɗo kiɗ ka Galile. Ɗo botildi, ŋa ŋaamtu iŋ gem rakki siŋji Pilip kaak min Betsayda, werco kan̰ Andre iŋ Piyer. Iisa ɗiyiiji ɗo Pilip aman : « Aaɗnu ! » 45Kar Pilip gay ɓaa tale gem rakki siŋji Natanayeel. Pilip ɗiyiiji ɗo Natanayeel aman : « Ni gasig gem kaak ŋu kaawtu biy ɗo Kitamner, ɗo *gaanuun ka Muusa ho ɗo makaatamna ku nabiinnar oki. Ŋa Iisa roŋji ka Yuusup min geeger ka Nazareet. » 46Kar Natanayeel gay ɗiyiiji aman : « Has min Nazareet kat amilgiy maan ka samaane ? » Pilip gay telkiiji aman : « Asu, ki ɓaa tale. »
47Min Iisa taliig Natanayeel gaayji ko ote-ak, ŋa kaawtu ɗo biy kan̰ji aman : « Taloŋ ! Aŋ kat gem ka Israyeel kaak taɓ. Ŋaar-aŋ, yoo raadin rakki oki, amilaaɗo minniney. » 48Natanayeel gay indiig aman : « Maman ki ibinginu ? » Iisa telkiiji aman : « Ɗo wiktin taat Pilip gasin̰ciŋ ɗo baat ta buguwar-ak di, nun talin̰ciŋ ko. » 49Min pa-ak, Natanayeel kaawtu aman : « Gem kol Rabbiney, nu iban kadar kiŋ kat Roŋ ka Buŋdi, Sultan ka Israyeel ! » 50Iisa telkiiji aman : « Nu kaawaajiŋ ja a nu talin̰ciŋ ɗo baat ta buguwar-ata, ampaa ɗoo wal ki aamintu kadar nu Roŋ ka Buŋdi ? Hadi ki asa tale misa gamin kuuk ajbay pa-ak ŋuur-aŋku. 51Cokiyoŋ, naako kaawe seene. Ku asa tale samaan yaa pile waakilak ho *ɗubal ku Buŋdi yaa paayguwe ho ŋuu cokguwe, ŋuu birguwe min ɗo werir, nun *Roŋ gemor. »

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy