YouVersion Logo
Search Icon

YAWHAN 1

1
Asak A Mungga
1Shawng ningpawt e Mungga nga ai; dai Mungga gaw Karai Kasang hte rau rai nga ai, dai Mungga nan Karai Kasang rai nga ai. Shi gaw Karai Kasang hte maren rai nga ai. 2Shawng ningpawt kaw nna dai Mungga gaw Karai Kasang hte rau rai nga ai. 3Karai Kasang gaw dai Mungga hku nna arai yawng mayawng hpe hpan da nu ai. Hpan da ai arai yawng mayawng hta dai Mungga n lawm ai tai wa ai gaw langai mi mung n nga ai. #Yhn 1:10; Ehp 3:9; Kol 1:16; Heb 1:2. 4Mungga gaw asak a npawt daju rai nga ai; dai asak gaw masha ni a matu nhtoi rai nga ai. 5Dai nhtoi gaw nsin hta e htoi nga ai rai nna, nsin mahtang gaw nhtoi hpe galoi mung ka-up kau lu ai n rai.
6Karai Kasang gaw Yawhan mying ai masha langai mi hpe shi a kasa hku nna shangun dat wu ai.#Yhn 1:33; Mal 3:1; Mat 3:11; Luk 3:1-2. 7Karai Kasang a mungga hpe masha yawng na la nna kam sham wa mu ga nga, dai wa gaw dai nhtoi a lam sakse hkam ya na matu du sa ai. 8Dai wa gaw shi nan dai nhtoi n rai, nhtoi a lam sakse hkam ya na she du sa ai. 9Dai nhtoi gaw mungkan ga de du sa nna, masha nlang hte a ntsa e jahtoi ya ai nhtoi majing rai nga ai.
10Mungga gaw mungkan ga e nga nga ai hte, Karai Kasang gaw mungkan ga hpe dai Mungga hku nna hpan da nu ai; rai ti mung mungkan ga mahtang dai Mungga hpe n chye wu ai. 11Mungga gaw shi a buga mungdan de du sa ra ai, rai ti mung shi a amyu bawsang ni shi hpe n hkap la ma ai. 12Rai ti mung nkau mi shi hpe hkap la kam sham ma ai rai nna, shi gaw shanhte hpe Karai Kasang a kasha ni tai lu ai ahkang jaw mu ai. 13Shanhte gaw shingra maka tara hkan nna shinggyim kawa a kasha ni tai ai hku Karai Kasang a kasha ni tai wa ma ai n rai, Karai Kasang e nan, kasha shatai la hkrum ai ni she rai ma ai.
14Mungga gaw shinggyim hkum hkrang dagraw la nna, chyeju hte teng man ai hpring let anhte hta nga nga yu sai. Anhte gaw shi a hpung shingkang hpe mu lu sagaw ai. Dai hpung shingkang gaw Kawa Karai Kasang a Kasha shingtai ngu ai hpe shi hkam la lu ai lam rai nga ai.
15Shi a lam Yawhan sakse hkam ya wu ai gaw, “Nye a hpang e du sa ai wa gaw, ngai garai n shangai kaw nna nga nga sai wa rai nna, ngai hta grau kaba ai wa rai nga ai, ngu nna ngai sakse hkam ya ai wa gaw ndai wa nan rai nga ai,” ngu nna jahtau tsun ai.
16Shi gaw chyeju hte hpring tsup nga ai hte maren shi anhte nlang hte hpe shaman ya mi ai rai nna, chyeju htap mi hte htap mi lu la saga ai. 17Karai Kasang gaw Mawshe hku nna dai Jep ai Tara jaw ya mi ai; rai ti mung chyeju hte tengman ai lam gaw Yesu Hkristu a gawp e jaw ya mi ai. 18Karai Kasang hpe gade e mung, galoi mung n mu yu ai. Kawa Karai Kasang a makau e nga nga ai, Karai Kasang rai nga ai Kasha shingtai chyu sha shi hpe shadan dan nu ai.
Hkalup Sara Yawhan A Mungga
(Mat 3:1-12; Mrk 1:1-8; Luk 3:1-18)
19Yerusalem mare na ahkang aya lu ai Yuda masha ni gaw hkinjawng agyi ni hte Lewi masha nkau mi hpe Yawhan hpang de shangun dat nna, “Nang gaw kadai rai nga n ta?,” ngu nna san mu ai.
20Shaloi Yawhan gaw, “Ngai Meshia n rai nngai nga nna n ip n nyet ai, asan sha yin la wu ai.
21Shaloi shanhte gaw, “Dai rai yang gaw nang kadai rai n ta? Nang Elia rai n ni?,” ngu nna bai san mu yang, “N rai nngai,” ngu nna bai htan wu ai.
“Dai myihtoi rai n ni?,” ngu nna bai san mu yang “N rai nngai,” ngu nna bai htan wu ai.#Trj 18:15; Mal 4:5; Mat 17:10.
22Dai rai nna shanhte gaw, “Anhte hpe shangun dat ai ni hpang de mahtai lama mi gaw la wa ra nga ga ai rai nna, nang hkum nan kadai re ai, ngu nga n ta?,” ngu nna shi hpe bai san mu ai.
23Yawhan gaw, “Ngai gaw myihtoi Esaia htawn tsun ai hte maren,
‘Dai Madu a matu shi hkawm sa na lam shading mu,’
nga nna nam e jahtau ai nsen rai nga nngai,” ngu mu ai.#Esa 40:3; Mat 3:3; Mrk 1:3; Luk 3:4.
24Dai shangun kasa ni chyawm gaw, Hparishe ni kaw na rai ma ai. 25Bai shanhte gaw, “Nang gaw Meshia mung n rai, Elia mung n rai, dai myihtoi wa mung n rai yang gaw, nang hpa rai hkalup jaw n ta?,” ngu nna shi hpe san mu ai.
26Yawhan gaw, “Ngai gaw hka hta hkalup jaw nngai, rai ti mung nanhte a ka-ang e nanhte n chye ai wa langai mi tsap nga ai. 27Dai wa gaw nye a hpang e du sa ai wa rai nga ai; shi a kyepdin sumri hpe raw ya na pyi ngai n ging nngai,” ngu nna shanhte hpe htan mu ai.
28Ndai lam ni yawng gaw Yawhan hkalup jaw nga ai Yawdan hka a sinpraw hkran na Behtani kahtawng e byin ai rai nga ai.
Karai Kasang A Sagu Kasha
29Hpang shani e Yawhan gaw, shi hpang de Yesu sa wa ai hpe mu wu yang, “Mungkan masha ni a yubak gun kau ya ai, Karai Kasang a Sagu Kasha rai nga ai law! 30‘Masha langai mi nye a hpang e du sa na ra ai, rai ti mung shi gaw ngai hta grau kaba ai wa rai nga ai, hpa majaw nga yang, shi gaw ngai garai n shangai ai shawng kaw nna nga nga sai wa rai nga ai, ngu nna ngai tsun ai gaw ndai wa rai nga ai.’ 31Shi kadai re ai mung ngai n chye nngai, rai ti mung Israela amyu masha ni shi hpe chye lu hkra shadan dan na matu, hka hte hkalup jaw na ngai du sa nngai,” nga ai.
32Dai hpang Yawhan gaw, “Wenyi gaw sumsing lamu de nna hkrudu zawn yu hkrat wa nna, shi a ntsa e nga nga ai. 33Ngai gaw, shi kadai re ai mung garai n chye nngai; rai ti mung ngai hpe hka hta hkalup jaw na matu shangun dat ai Karai Kasang gaw, ‘Dai Wenyi yu hkrat wa nna, masha langai wa a ntsa e nga nga ai hpe nang mu na rin dai. Dai wa gaw Chyoi Pra ai Wenyi hte hkalup jaw na ra ai wa rai nga ai,’ 34ngu tsun ai hte maren byin wa sai hpe ngai mu se ai,” nga ai. Matut nna Yawhan gaw, “Bai ngai nanhte hpe tsun made ga, ndai wa gaw Karai Kasang a Kasha rai nga ai,” nga tsun ai.
Yesu A Shawng Nnan Na Sape Ni
35Bai hpang shani e, Yawhan hte shi a sape lahkawng rau tsap nga ma ai rai nna, 36Yesu lai sa wa ai hpe Yawhan mu wu yang, “Karai Kasang a Sagu Kasha hpe yu yu mu!,” ngu mu ai.
37Dai sape yan gaw shi tsun ai ga na nna, Yesu kaw hkan sa ma ai. 38Yesu gaw hpang de kayin yu nna, dai yan hkan sa ai hpe mu wu yang, “Nan hpa tam myit ta?,” ngu nna san mu ai. Shan gaw, “Rabai e, nang kanang nga n ta?,” ngu nna shi hpe nhtang san mu ai. (Rabai ngu ai gaw, ‘Sara’ ngu ai ga re.)
39Yesu gaw, “sa nna yu yu mu,” ngu mu ai. Dai re ai majaw shan hkan sa nna, shi nga ai shara kanang re ai mung mu ma jang, dai shani tup shi hte rau nga nga ma ai. (Dai ahkying gaw shana de daw hkying mali daram hta rai nga ai.)
40Yawhan tsun ai ga na nna, shi kaw hkan sa ai yan hta na langai mi gaw Simun Petru a kanau Andre rai nga ai. 41Shi gaw shi a kahpu rai nga ai Simun hpe shaloi jang tam la nna, “Meshia hpe anhte mu saga ai,” ngu nna shi hpe tsun dan wu ai. (Meshia ngu ai gaw Hkristu nga ai rai nga ai.) 42Dai hpang shi gaw Simun hpe Yesu hpang de woi sa wu ai.
Yesu gaw shi hpe hkap yu nna, “Nang gaw Yawhan a kasha Simun rai nga ndai; rai ti mung nang hpe Kehpa ngu nna shamying na rai nga ai,” ngu wu ai. (Kehpa ngu ai gaw Petru (Nlung) ngu ai lachyum re.
Hpilip Hte Nahtanela Hpe Shaga La Ai
43Hpang shani e Yesu gaw Galile mung de rai wa na myit daw dan wu ai. Shaloi Hpilip hpe mu wu ai rai nna, shi hpe, “Ngai kaw hkan nang rit,” ngu wu ai. 44(Hpilip gaw Andre yan Petru nga ai Betsaida mare na rai nga ai.) 45Hpilip gaw Nahtanela hpe mu nna, “Mawshe gaw Tara Laika ni hta, myihtoi ni mung myihtoi laika ni hta, sha-ang nna ka da ai, Yosep a kasha Nazaret mare na Yesu hpe anhte mu sagaw ai,” ngu nna shi hpe tsun dan wu ai.
46Nahtanela gaw, “Nazaret mare na arai kaja lama mi pru lu a ni?,” ngu nna htan wu ai. Hpilip gaw
“She sa yu rit,” ngu nna htan wu ai.
47Yesu hpang de Nahtanela sa wa nga ai hpe mu wu ai shaloi, shi hpe sha-ang nna, “Sawt ai myit n rawng ai, Israela masha majing hpe yu yu mu,” ngu wu ai.
48Nahtanela gaw, “Nang ngai hpe gara hku nna chye n ta?,” ngu nna san wu ai.
Yesu gaw, “Nang hpe Hpilip garai n shaga kaw nna dai maihpang hpun npu e nang naw nga nga yang, ngai nang hpe mu de ai,” ngu nna htan wu ai.
49Nahtanela gaw, “Sara e, nang gaw Karai Kasang a Kasha rai nga ndai,” ngu nna shi hpe htan wu ai.
50Shaloi Yesu gaw, “Ngai nang hpe maihpang hpun npu e mu de ai ngu ai majaw sha nang kam n ni? Dai hta grau kaba ai amu ni hpe nang mu na rin dai!,” ngu wu ai. 51Bai Yesu gaw, “Ngai nanhte hpe teng teng tsun made ga, sumsing lamu hpaw malang wa nna, Karai Kasang a lamu kasa ni gaw, Masha Kasha a ntsa e lung wa, yu wa, rai nga ai hpe nanhte mu na marin dai,” ngu nna shanhte hpe tsun mu ai.#Nin 28:12; Mat 4:11; Luk 2:9,13.

Currently Selected:

YAWHAN 1: JCLB

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy