YouVersion Logo
Search Icon

Mt 1

1
1Ala lalis bann anset Zezi Kris, desandan David ek Abraam. 2Abraam ti papa Izaak. Izaak ti papa Zakob. Zakob ti papa Zida ek so bann frer. 3Zida ti papa Perez ek Zera, zot mama ti apel Tamar. Perez ti papa Esron. Esron ti papa Ram. 4Ram ti papa Aminadab. Aminadab ti papa Nason. Nason ti papa Salma. 5Salma ti papa Boaz, so mama ti apel Raab. Boaz ti papa Obed, so mama ti apel Rit. Obed ti papa Zese. 6Zese ti papa lerwa David. David ti papa Salomon. Mama Salomon ti marye avek Iri. 7Salomon ti papa Roboam. Roboam ti papa Abia. Abia ti papa Asa. 8Asa ti papa Zozafat. Zozafat ti papa Zoram. Zoram ti papa Ozias. 9Ozias ti papa Yotam. Yotam ti papa Akaz. Akaz ti papa Ezekias. 10Ezekias ti papa Manase. Manase ti papa Amon. Amon ti papa Zozias. 11Zozias ti papa Yekonia ek so bann frer. Sa lepok la, bann Izraelit ti exile dan Babilonn. 12Apre sa letan lexil, Yekonia ti papa Salatiel. Salatiel ti papa Zorobabel. 13Zorobabel ti papa Abioud. Abioud ti papa Eliakim. Eliakim ti papa Azor. 14Azor ti papa Sadok. Sadok ti papa Akim. Akim ti papa Elioud. 15Elioud ti papa Eleazer. Eleazer ti papa Matann. Matann ti papa Zakob. 16Zakob ti papa Zozef. Zozef ti marye avek Marie, e Marie finn donn nesans Zezi ki nou apel Lemesi. 17Antou ti ena katorz zenerasion depi Abraam ziska David, Katorz depi David ziska lepok lexil dan Babilonn e katorz depi lexil ziska Lekris.
Nesans Zezi
(Al get osi dan Lk 2:1-7)
18Ala kouma Zezi Kris ti ne. So mama Marie ti fianse avek Zozef. Avan ki zot ti koumans viv ansam Marie finn trouv li ansint par laksion Lespri Sin. 19So fianse, Zozef ti enn zom drwat. Li pa ti anvi fer Marie perdi loner devan dimoun, alor li desid divorse san ki personn kone. 20Letan Zozef pe kalkil tousala, anz Lesegner paret devan li dan enn rev. Anz la dir li, “Zozef, garson David, pa per pou pran Marie kouma to fam. Zanfan ki dan so vant li sorti depi Lespri Sin. 21Li pou donn nesans enn garson e to pou apel li Zezi. Avredir limem pou sov so lepep ki dan pese.” 22Tousala ti arive pouki parol ki nou Segner finn dir par so profet realize: 23“Enn zennfi pou ansint, li pou donn nesans enn garson. Li pou apel Emaniel,” ki vedir, ‘Bondie avek nou.’ 24Ler Zozef leve, li fer saki anz la finn komann li. Li pran so fam kot li, 25me li pa ti gagn okenn relasion avek li ziska nesans so garson. E li apel li Zezi.

Currently Selected:

Mt 1: NTKM2009

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy