YouVersion Logo
Search Icon

Matyo 1

1
Ukwéne antɛ Jisɔs Kras
(Luk 3:23-38)
1Gɛ́ ŋwɛ mabɔ ukwéne antɛ Jisɔs Kras mpyáne mfwa Dɛvid, Dɛvid mpyáne Abraham. 2Abraham alu ntɛ Asek, Asek alu ntɛ Jakɔb, Jakɔb alu ntɛ Juda ne aŋmɛ́ bií abi ande. 3Ne Juda alu ntɛ Pɛrɛs ne Sɛra, mmá bwɔ́ akamege Tama. Pɛrɛs alu ntɛ Hɛsrɔn, Hɛsrɔn alu ntɛ Ram. 4Ne Ram alu ntɛ Aminadab, Aminadab alu ntɛ Nashyɔn, Nashyɔn alu ntɛ Salmɔn. 5Salmɔn alu ntɛ Boas ne mma Boas akamege Rahab. Boas alu ntɛ Obɛd, ne mmá Obɛd akamege Rut, Obɛd alu ntɛ Jɛsse. 6Jɛsse alu ntɛ mfwa Dɛvid.
Ne mfwa Dɛvid alu ntɛ Solomun, mmá Solomun abɔ́ abɔɔ́ mbɛ abá lé Uriya. 7Ne Solomun alu ntɛ Rehoboam, Rehoboam alu ntɛ Abija. Abija alu ntɛ Asa. 8Asa alu ntɛ Jɛhoshafa, Jehoshafa alu ntɛ Joram, Joram alu ntɛ Usiya. 9Usiya alu ntɛ Jotam, Jotam alu ntɛ Ahas ne Ahas alu ntɛ Hɛsɛkya. 10Hɛsɛkya alu ntɛ Manasɛ, Manasɛ alu ntɛ Ɛmɔs, ne Ɛmɔs alu ntɛ Josaya. 11Gébégé ápyɛné bɔɔ́ Isrɛli né bé ájyɛ ne ɛbwɔ́ né melɔ́ Babilɔn, Josaya abyɛ Jekonɛya ne aŋmɛ́ bií abi ande.
12Ájyɛgé ne bwɔ́ né Babilɔn, Jekonɛya abyɛ Shɛltyɛl, Shɛltyɛl alu ntɛ Sɛrubabɛl. 13Sɛrubabɛl alu ntɛ Abiud, Abiud alu ntɛ Ɛliakim ne Ɛliakim alu ntɛ Asɔh. 14Asɔh alu ntɛ Sadɔk ne Sadɔk alu ntɛ Akim ne Akim alu ntɛ Ɛliud. 15Ɛliud alu ntɛ Ɛliassa, Ɛliassa alu ntɛ Matan ne Matan alu ntɛ Jakɔb. 16Ne Jakɔb alu ntɛ Josɛf, Josɛf ayi menɔ Mɛri. Mɛri abyɛ Jisɔs Muú yi Ɛsɔwɔ akweré ji ɛlá gefwa. #1:16 Ɛlú wáwálé nnó: Kras, ula utɛne nnó Muú yi Ɛsɔwɔ akweré ji ɛlá gefwa.
17Mmyɛ ke nnó upyáne ukouko, manlɔ mbaá Abraham ɔ́kwɔ́né mbaá Dɛvid úlú nyá úfyáneúni. Manlɔ ntó mbáa Dɛvid ɔ́kwɔ́ne gébégé ájyɛ́ ne ɛbwɔ́ né Babilɔn úlú ntó úfyáneúni. Ne mámanlɔ gébégé ájyɛ́ ne ɛbwɔ́ né Babilɔn kpaá tɛ gébégé ábyɛné Kras, upyáne úlú nyá ntó úfyáneúni.
Nebyɛ né Jisɔs Kras
(Luk 2:1-7)
18Na ne nebyɛ́né Jisɔs Kras nekɛné. Mma wuú akamege Mɛri. Josɛf abɔ́ akpɛ mambá Meri ayi alu mambyɛ Jisɔs, nsa nnó ɛbwɔ́ ákaá ujɔ́géné atɛ, Mɛri agɛ nnó ji alu ne unɛ né utó Mendoó Ukpea. 19Josɛf akaáge nnó Mɛri alu ne unɛ, ɛlé ji Josɛf alú nyá cho né mbɛ ushu Ɛsɔwɔ, akɛ́lé fɔ́ manchyɛ ji mekpo unɔɔ́ wɔ́, ashuú manwá neba bwɔ́ bíbií. 20Ndɛre ji afɛ́rege depɔ ɛtiré mbɔ, Ɛsɔwɔ atɔ́ ɛkiɛ́nné wuú ɛ́chwɔ́ gáre ji né gejya ɛké, “Josɛf mpyáne Dɛvid, ɔfɔ́gé fɔ́ mansɛ mendée wyɛ Mɛri né neba, néndé ɛlé Mendoó Ukpea ne ɛpyɛɛ́ ji akpané unɛ. 21Ne ji abyɛne nyɛ́ maá mende, ayi áférege nyɛ bɔɔ́ bií né ɛfwyale ɛwé gabo achwɔɔ́ ne ɛwú. Getu ɛyigémbɔ, ɔbɔ mamfyɛ ji mabɔ nnó Jisɔs.” #1:21 Ɛlú wáwálé nnó: Mabɔ Jisɔs matɛne nnó Muú yi áferege nyɛ bɔɔ́ bií né ɛfwyale.
22Unó bina uko úpyɛɛ́ nnó ɛ́bɛ́ wáwálé nkane Ɛsɔwɔ apyɛ Asaya muú ɛkpávé wuú ajɔɔ́ nnó, #1:22 Ɛlú wáwálé nnó: Asaya ájɔɔ́ depɔ́ ɛtiré na ɛbɛle nya aŋmɛ 750 ne ále sa ŋwɛ Matyo.
23“Wuúge, gembwɛ́négé mendée gékpáne nyɛ unɛ,
gébyɛ́ maá mende, ákuú nyɛ ji nnó Ɛmanuɛl.” Ula útɛné nnó, “Ɛsɔwɔ alu ne ɛsé.”
24Ne Josɛf ápégé géjyá asɛ mendée wuú Meri wyɛ́ ndɛre ɛkiɛ́nné Ɛsɔwɔ ɛgaré ji. 25Yɛ́mbɔ ɛbwɔ́ ákaá ujɔ́géné atɛ wɔ́, kpaá tɛ Mɛri ábyɛné maá wuú mende. Ne Josɛf afyɛ́ ji mabɔ nnó Jisɔs.

Currently Selected:

Matyo 1: anv

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy