مکاشفه 21:1-2,4

مکاشفه 21:1-2 TDV08

آنگاه آسمانی نو و زمین نو را دیدم. زیرا آسمان و زمینِ اول ناپدید شدند و دیگر بحری وجود نداشت. شهر مقدس یعنی اورشلیم جدید را دیدم که از آسمان از جانب خدا، مانند عروسی که برای شوهر خود آراسته و آماده شده باشد، به زیر می آمد.
TDV08: کتاب مقدس
Share

مکاشفه 21:4 TDV08

او هر اشکی را از چشمان آن ها پاک خواهد کرد. دیگر از مرگ و غم و گریه و درد و رنج اثری نخواهد بود، زیرا چیزهای کهنه درگذشته است.»
TDV08: کتاب مقدس
Share

مکاشفه 21:1-2,4

Share