متی 28:18-19

متی 28:18-19 TDV08

آنگاه عیسی پیشتر آمده برای آنها صحبت کرد و فرمود: «تمام قدرت در آسمان و بر روی زمین به من داده شده است. پس بروید و همۀ ملتها را شاگرد من سازید و آن ها را به نام پدر و پسر و روح القدس تعمید دهید
TDV08: کتاب مقدس
Share

متی 28:18-19

Share