யோபு 18:5

யோபு 18:5 TAMILOV-BSI

துன்மார்க்கனுடைய விளக்கு அணைந்துபோகும்; அவன் அடுப்பின் நெருப்பும் அவிந்துபோகும்.
TAMILOV-BSI: பரிசுத்த வேதாகமம் O.V. (BSI)
Share