யோபு 18:20

யோபு 18:20 TAMILOV-BSI

அவன் காலத்தோர் அவன் நாளுக்காகத் திடுக்கிட்டதுபோல, பின்னடியாரும் பிரமிப்பார்கள்.
TAMILOV-BSI: பரிசுத்த வேதாகமம் O.V. (BSI)
Share