யோபு 18:10

யோபு 18:10 TAMILOV-BSI

அவனுக்காகச் சுருக்கு தரையிலும், அவனுக்காகக் கண்ணி வழியிலும் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது.
TAMILOV-BSI: பரிசுத்த வேதாகமம் O.V. (BSI)
Share