யோபு 17:4

யோபு 17:4 TAMILOV-BSI

நீர் அவர்கள் இருதயத்துக்கு ஞானத்தை மறைத்தீர்; ஆகையால் அவர்களை உயர்த்தாதிருப்பீர்.
TAMILOV-BSI: பரிசுத்த வேதாகமம் O.V. (BSI)
Share